Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

16 maart 2022

Wegwijs in het woud van Water-effectbepalings- instrumenten

Er zijn de afgelopen jaren meerdere modelinstrumenten beschikbaar gekomen waarmee gemeenten en waterschappen de gevolgen van wateroverlast of overstromingen in beeld kunnen brengen. Maar welk instrume...

Lees meer

15 maart 2022

Nieuw bos in beekdalen?

STOWA en enkele andere partijen hebben onlangs een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw bos in beekdallandschappen / stroomgebieden en hoe dit bijdraagt aan de versc...

Lees meer

14 maart 2022

Vlaamse minister bezoekt Hedwige-Prosperpolder

Het Europees onderzoeksproject Polder2C’s doet in de Hedwige-Prosperpolder onderzoek naar de sterkte van onze dijken en hoe we ons kunnen beschermen tegen overstromingen. Onlangs bezocht Lydia Peeters...

Lees meer

10 maart 2022

Nieuwe programmamanagers STOWA

STOWA heeft Tessa van der Wijngaart benoemd tot nieuwe programmamanager Waterkwaliteit en Ecologie. Oscar van Dam wordt de nieuwe programmamanager Waterveiligheid. Beiden starten nog voor de zomer met...

Lees meer

09 maart 2022

Waterwijzer Landbouw wordt onderdeel NHI

De stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria heeft onlangs besloten de Waterwijzer Landbouw (WWL) integraal te beschouwen als onderdeel van het NHI. Dit is gebeurd mede op basis van het a...

Lees meer

08 maart 2022

Wetenschappelijke adviescommissie NHI overwegend positief over Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw is in het najaar van 2021 voorgelegd aan de Wetenschappelijke adviescommissie van het Nederlands Hydrologisch instrumentarium. De commissie werd gevraagd om een oordeel te vell...

Lees meer

03 maart 2022

Kalk-in-klei proeven Hedwige-Prosperpolder

Kun je klei erosiebestendig maken door er kalk aan toe te voegen? Dat is de vraag die centraal staat bij de ‘Kalk-in-klei’ proeven die op dit ogenblik in de Hedwige-Prosperpolder worden uitgevoerd.

Lees meer

18 februari 2022

Infographic veenafbraak en CO2

Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een reductie van de jaarlijkse broeikasgasemissie vastgelegd van 1,0 Mton in 2030. Welke maatregelen kunnen bijdragen aan deze opgave? Hoe werken de maatregele...

Lees meer

16 februari 2022

STOWA relatiedag gaat door!

Op 20 april 2022 organiseert STOWA een speciale bijeenkomst om het 50-jarig jubileum te vieren. Deze mijlpaal markeren we met een bijzondere relatiedag waarin de Kracht van Kennis centraal staat.

Lees meer

14 februari 2022

Verbeteren modellen voor doorrekenen effectiviteit watermaatregelen

Sinds het najaar van 2021 werkt een groot consortium van partijen, waaronder STOWA, aan het verbeteren van de modellen waarmee hydrologische berekeningen worden gemaakt. Deze worden onder meer gebruik...

Lees meer

14 februari 2022

Neem deel aan internationaal webinar over microverontreinigingen in het water

Wil je weten wat er internationaal speelt op het gebied van medicijnen en andere organische microverontreinigingen in het water? Neem dan deel aan een interactief webinar over dit onderwerp, morgen, d...

Lees meer

09 februari 2022

Wat wil de jonge waterprofessional?

Waterbeheerders zitten te springen om nieuwe aanwas. Met het project ‘Jong Waterbeheer’ achterhaalt STOWA wat ervoor nodig is jonge mensen goed te laten landen in de organisatie. De rode draden? Duidi...

Lees meer