Skip to main content Skip to main nav

21 mei 2024

Nieuwe basisstatistiek en toekomststatistiek beschikbaar voor waterbeheerders

Eind 2023 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenario’s opgeleverd. Dit was aanleiding om de basisstatistiek van extreme neerslag neerslag die STOWA in 2019 heeft opgeleverd, tegen het licht te houden. Daaruit bleek dat de basisstatistiek geen update nodig was. Vervolgens is - op basis van de basisstatistiek en de nieuwe klimaatscenario's - nieuwe klimaatstatistiek afgeleid. Deze klimaatstatistiek past bij de KNMI’23 klimaatscenario’s.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisstatistiek van 2019 nog steeds representatief is voor het huidige klimaat. De nieuw beschikbare metingen tot en met 2022 gaven geen aanleiding voor herziening van deze basisstatistiek. Verandert er dan niets? Ja wel, bij de klimaatstatistiek is het anders. In de nieuwe klimaatstatistiek die is afgeleid uit basisstatistiek en de KNMI 2023 scenario’s, zijn andere zichtjaren gekozen en de scenario’s zijn op iets andere manier gedefinieerd. 

Basisstatistiek & klimaatstatistiek

De basisstatistiek geeft inzicht in de hoeveelheid neerslag (in mm) die verwacht mag worden bij een bepaalde duur (in dit geval: van 10 minuten tot 10 dagen) en bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld eens in de 10 of 100 jaar). De statistiek geeft een betrouwbaar beeld van extreme neerslaggebeurtenissen anno nu. De effecten van al opgetreden klimaatverandering zijn erin meegenomen. De basisstatistiek vormt de basis voor veel andere neerslagproducten, zoals de klimaatstatistiek en regionale statistiek. De informatie van de basisstatistiek is belangrijk voor het analyseren van watersystemen, het ontwerpen en inrichten van de waterhuishouding in stad en land, het evalueren van wateroverlastgebeurtenissen en het doorrekenen van effecten van maatregelen tegen wateroverlast. 

De klimaatstatistiek geeft de karakteristieken weer van extreme neerslaggebeurtenissen in de toekomst, bij veranderende klimatologische omstandigheden. Deze statistiek is afgeleid door de basisstatistiek te combineren met de veranderingen in extreme neerslag volgens de meest recente KNMI klimaatscenario’s.

Met deze statistieken kunnen waterbeheerders en andere partijen doorrekenen in hoeverre de waterhuishouding nu en in de toekomst, bij uiteenlopende klimaatscenario’s, bestendig is tegen extreme neerslag. 

Alle neerslagdata zijn beschikbaar op: www.meteobase.nl

Meer weten?