Agenda

t/m

Biomassadag Waterschappen

Op 10 oktober as. presenteren we u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbeheer. We richten ons vooral op de rou...

Lees meer

Dag over waterstaatserfgoed en bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd (BWO)

Op vrijdag 7 september organiseert STOWA een bijzonder symposium met stoomgemaal de Tuut. Dit symposium zal ingaan op het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en de betrokkenheid van w...

Lees meer

t/m

Bijeenkomsten ontwikkeling STOWA-Strategie 2019-2023

STOWA baseert haar activiteiten op een strategie die wij vastleggen in een vijfjaarlijkse nota. Op dit moment werken we aan een nieuwe strategie en bijbehorende strategienota voor de periode 2019-2023...

Lees meer

t/m

Cursus Beekherstel en Erfgoed

Op 10 en 25 september organiseert de Erfgoedacademie met STOWA en de RCE een tweedaagse cursus over het meenemen van historisch erfgoed bij beekherstel.

Lees meer

PCLake & PCDitch: de huidige toestand van het systeem en toekomstscenario’s

In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de modellen PCLake en PCDitch voor watersysteemanalyses. Ze zijn door toepassing ook verder uitgebreid. Tijdens deze b...

Lees meer

Cursus multifunctionele waterkeringen

In deze cursus leert u de belangrijkste aspecten en aandachtspunten voor een sterk integraal ontwerp van multifunctionele waterkeringen, gebaseerd op de uitkomsten van het STW-onderzoeksprogramma.

Lees meer

Seminar 'Groenblauwe daken voor een leefbare stad'

Het inzetten groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad is actueler dan ooit. Tijdens het seminar 'Water in smart cities' in Nijmegen gaan we in op de recente inzichten die zijn ...

Lees meer

Sloten ABC: Aan- en afvoer, Broeikasgasemissies en Complexe sediment C-, N- en P-processen

Wilt u ook dat uw beheer bijdraagt aan een reductie in baggervorming en broeikasgasemissies? Kom dan naar de bijeenkomst 'Sloten ABC (...)', op 2 oktober 2018. STOWA organiseert deze bijeenkomst samen...

Lees meer

Bijeenkomst CoP B&O 'Innovaties in het beheer en onderhoud van watersystemen'

Op donderdag 4 oktober organiseert de Community of Pratice Beheer en Onderhoud een dag over innovaties in het beheer en onderhoud van het watersystemen. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking me...

Lees meer

Vervolgbijeenkomst over afleiden KRW-doelen

Op woensdagmiddag 10 oktober organiseren het ministerie van I&W, STOWA, IPO en UvW een sessie over het actualiseren van KRW-doelen, aan de hand van de Handreiking KRW-doelen. Bij aanmelden graag in he...

Lees meer