Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 2: 'Mens & maatschappij'

Hoe krijgen we het voor elkaar om grondstoffen, water en ecologie de juiste waarde toe te kennen en hiernaar te handelen? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? En hoe slagen onze bestuurders erin o...

Lees meer

NOBV-Webinar 'Bodembeweging meten met InSAR en LiDAR'

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert op 3 april as. een webinar over het meten en monitoren van bodembeweging en bodemdaling met behulp van remote sensing tec...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 3: 'Ecosysteem'

Hoe kunnen we het ecosysteem versterken in tijden van klimaatverandering? Wat betekent dat voor de inrichting en gebruik van land en water? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? Over deze en andere...

Lees meer

Routes naar een circulaire economie: end-of-pipe volstaat niet

STOWA is een van de projectpartners binnen het onderzoeksprogramma WiCe: Water in the Circulaire Economie. Onlangs werd het WiCe-project 'Circulair water 2050' afgerond. Op 11 april hoort u meer over ...

Lees meer

Symposium Sturing in de afvalwaterketen

In hoeverre kunnen we de afvalwaterketen nog verder optimaliseren door aanvullende maatregelen, zoals procesregeling of afkoppelen van regenwater? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwant...

Lees meer

Young Talent Day

Op 10 mei 2023 kun je weer volop ervaringen, inspiratie en kennis uitwisselen met andere jonge mensen uit de watersector tijdens de tweede editie van de Young Talent Day. JONG Waterbeheer belooft ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Klimaateffecten riviernatuur’

Door klimaatverandering veranderen de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Ook langs de Nederlandse rivieren. Wat dit precies gaat betekenen voor het Nederlandse rivierengebied is nog vrij ond...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het ins...

Lees meer

Grip op beekslib

Op 22 mei organiseert OBN, met medewerking van STOWA, een bijeenkomst over een belangrijke belemmerende factor voor beekherstel: de aanwezigheid van beekslib. In het kader van de Kennisimpuls Waterkwa...

Lees meer

Zomerbijeenkomst PEHM 'Ecologische dilemma's in wetgeving en vergunningen'

Jaarlijks organiseert het Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten een aantal bijeenkomsten voor collega's die aangesloten zijn bij dit platform. (besloten bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst op 2...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer

Congres broeikasgasemissies uit oppervlaktewater

Op 15 juni organiseert STOWA het congres ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’. In dit congres staan we stil bij de maatschappelijke opgave om broeikasgasemissies terug te dringen en het lopende onder...

Lees meer

Bijeenkomst 'Effectief bemonsteren en monitoren verwijdering micro’s door rwzi’s

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invloed van het bemonsteren van het in- en effluent van rwzi’s op het bepalen van het verwijderingsrendement van micro’s. Hieruit blijkt dat er met de...

Lees meer

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging /een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan wa...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023), 'Een dijk van een Generatie'

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de PIW-kennisdag plaats. We blikken terug op en we kijken vooruit naar het onderzoek en de instandhouding van onze waterkeringen. Dit alles met speciale...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023) 'Een dijk van een generatie', bedrijvenmarkt

Op 29 juni vindt in Burgers Zoo de jaarlijkse Kennisdag Instandhoudingen plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. We blikken terug op en we kijken vooruit naar het onderzoek en de instandho...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer