Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Webinar 'Update Afvalwaterprognoses: waar staan we nu?'

Het programmaplan Afvalwaterprognoses 2.0 loopt tot eind 2024. Ben je benieuwd waar we nu staan? Meld je dan aan voor dit webinar waarin we je bijpraten over de huidige stand van zaken. In een uurtje ...

Lees meer

Tweede bijeenkomst Community of Practice (CoP) Waterkwaliteit en Klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit werd begin 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat gestart. Op 12 september ben je van harte welkom b...

Lees meer

Symposium KRW en de afvalwaterketen

Eind 2027 dienen alle watersystemen in de EU te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient een aantal rwzi’s daarop te zijn aangepast. Op 17 maart 2023 hebben wij hierbij stilgestaa...

Lees meer

Webinar ‘Sturen op verdeling van schaarse warmte uit aquathermie'

De potentie van aquathermie is groot, maar niet oneindig. Zeker in stedelijk gebied kan de warmtevraag groter blijken dan het aanbod uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Als dat het geval i...

Lees meer

Gras/Maaidagen 2024 #2: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

Platformbijeenkomst CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Ontwikkelingen in stedelijk en landelijk gebied’

Na de twee zeer succesvolle webinars over helofyten- en compactsystemen is het tijd voor een bijeenkomst waar we elkaar als CoP weer echt kunnen ontmoeten. Op 26 september organiseert de CoP-Nieuwe en...

Lees meer

Congres Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Wat weten we over mogelijke maatregelen om broeikasgasemissies uit veenweidegebieden te verminderen? Wat weten we over de processen in de bodem die zorgen voor deze emissies ? En hoe kan die kennis ge...

Lees meer

Zesdaags leerprogramma transitiemanagement voor toekomstmakers

Waterschappen hebben de ambitie om volledig circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap de helft minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Het realiseren van circulaire waterschappen is geen ...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater 2024

De Kennisdag Zoetwater vindt dit jaar plaats op maandag 7 oktober. De dag draait om het delen van kennis over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water is in Nederland, nu en in de toekomst?

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt het jaarlijkse symposium van het Kenniscentrum Bever plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle. Op deze dag nodigen we u, als beheerder van ...

Lees meer

t/m

Tweedaags symposium dynamisch kustbeheer: 'Stuifkuilen en wat verder nog voorbij waait'

Op woensdag 27 november en donderdag 28 november vindt er weer een symposium over dynamisch kustbeheer plaats. Het thema is 'Stuifkuilen en wat verder nog voorbij waait'. Dit keer nemen we een kijkje ...

Lees meer