Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doele...

Lees meer

Symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'

Momenteel laten STOWA en het ministerie van I&W daarom onderzoek uitvoeren naar de verwijdering van micro verontreinigingen uit rwzi effluent door natuurlijke systemen. Hierbij wordt eveneens de meerw...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling 2022 'Bouw beter met bodemdaling'

Op 6 oktober 2022 landt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling op de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied va...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Beken en Rivieren 'Systeemanalyse beekdalen: #watdan #hoedan?’

Systeemanalyses van beken, beekdalen en beekdallandschappen heb je in allerlei soorten en maten, op verschillende schaalniveaus. Via de lagenbenadering, GIS-benaderingen LESA’s, SESA’s en ESF’s kun je...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst; Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Samen Blauwgroen, STOWA, Platform Samen Klimaatbestendig, Stichting RIONED, en Platform 31 houden op dinsdag 11 oktober een netwerkbijeenkomst met als titel ' Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorde...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis’

Als onderdeel voor het ecologisch herstel van de Rijn zijn in de afgelopen drie decennia door Rijkswaterstaat en terreinbeheerders tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd. De neven...

Lees meer

Kennisdag ‘Last van wateroverlast’

Op 13 oktober vindt de kennisdag over wateroverlast plaats. Tijdens deze dag wordt de opbrengst van STOWA/RIONED-projecten rondom dit onderwerp gedeeld. Zoals integrale risico-analyse, en wateroverlas...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Waterrecreatie en de invloed op natuur en waterkwaliteit'

Op 18 oktober organiseert de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit een werkbijeenkomst over waterrecreatie, natuur en waterkwaliteit. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken waterkwaliteitsexpert...

Lees meer

Platform Nieuwe Sanitatie

Op 1 november nodigen we je van harte uit om het platform Nieuwe Sanitatie bij te wonen. Op deze bijeenkomst kunnen we elkaar weer live ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over lopende proj...

Lees meer
foto; saniwijzer

Kennismiddag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Wat is de ecologische impact van een TEO-installatie op het waterleven? Dat willen waterbeheerders graag weten, zodat ze een goede afweging kunnen maken in wat ze wel of niet toestaan. Vanuit onderzoe...

Lees meer

Bestuurlijk congres Bouwen met Natuur

In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma komt nu ten einde. In deze bijeenkomst del...

Lees meer

t/m

Meerdaags symposium 'Levende Duinen: veilige natuurrijke duinen'

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en STOWA organiseren van 16 tot en met 18 november het meerdaagse symposium 'Levende Duinen; veilige natuurrijke duinen'. Het symposium is b...

Lees meer