Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Veldbezoek graverij 3: Preventieve maatregelen in dijkversterkingen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 4 maa...

Lees meer

Webinar Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning

Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater, als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. O...

Lees meer

Symposium Lachgas op rwzi’s

De waterschappen willen in 2035 klimaatneutraal zijn (inspanningsverplichting). Lachgas is een zeer sterk broeikasgas (265 keer sterker dan CO2). De bijdrage van lachgas vanuit rioolwaterzuiveringsins...

Lees meer

Minisymposium Woning-Wijk-Water

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaat...

Lees meer

Veldbezoek graverij 4: hoogwater

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 18 ma...

Lees meer

Afsluitend symposium KLIMAP 'Klimaatbestendige hoge zandgronden: zo krijg je dat voor elkaar!'

In de afgelopen vier jaar hebben 23 partijen samengewerkt in het project KLIMAP – Klimaatadaptatie in de praktijk. Zij hebben routes geschetst die leiden naar een gezamenlijk doel: een klimaatadaptie...

Lees meer

Waterinfodag 2024 'Anders leren leven met water'

De jaarlijkse Waterinfodag is dé netwerkdag over informatievoorziening in de watersector. Het is zowel congres, beurs als ontmoetingsdag. De dag is bedoeld voor iedereen die werkt in de informatievoor...

Lees meer

Kennisdag Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen #21 'Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden'

Op donderdag 11 april 2024 vindt in Burgers’ Zoo de 21ste PIW-kennisdag plaats. Het thema van dit jaar is ‘Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden’. We kijken hoe het klimaat, landschap en daarme...

Lees meer

15e Nationale Sluizendag

Op 19 april organiseert de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) voor de 15e keer de Nationale Sluizendag. Dit jaar treedt het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier op als gas...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat kan de dijkbewakingsapp App2C voor jou betekenen?’

In de afgelopen jaren heeft STOWA een dijkwachtapp ontwikkeld en getest. Deze noemen we App2C, ofwel: een 'App to see’. Deze app en een bijbehorend dashboard zijn klaar om door waterschappen gebruikt ...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat betekent herstel - de vijfde laag van meerlaagsveiligheid - voor jouw waterschap?’

De beleidstafel Wateroverlast en hoogwater heeft eind 2022 de drie lagen van de zogenaamde meerlaagsveiligheid uitgebreid. De toegevoegde laag is onder meer herstel. Wat betekent dit voor de crisisbeh...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

STOWA, de provincie Zuid Holland en Waterschap Rivierenland nodigen je van harte uit op donderdag 13 juni voor de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen. Het is dé dag waarop we kennis, ervaring...

Lees meer

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Presentatie van sanitatieprojecten uit 2022-2024'

Op 26 september 2024 vindt de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Daarin brengen we je op de hoogte van de stand van zaken rond sanitatieprojecten uit de periode 2022-2024.

Lees meer