Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

CoP Ecologische Data Analyse

Op 1 juni ben je van harte welkom bij een bijeenkomst van de CoP Ecologische Data Analyse rondom het thema IHW-data. Welke data beheert het IHW? Hoe zijn deze benaderbaar? En welke ontwikkelingen word...

Lees meer

Webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd m...

Lees meer

Symposium 'Digital Twin voor het Waterbeheer'

Wil je de toekomst van het waterbeheer verkennen en ontdekken wat de mogelijkheden van digital twin-technologie zijn? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het symposium 'Digital Twin voor het Wa...

Lees meer

Themadag 'Herinrichting watergangen: van ontwikkeling naar eindbeeld!'

Er worden de laatste jaren veel watergangen heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Het juiste beheer en onderhoud van de heringerichte watergangen draagt bij aan het behalen van die doelen. Of niet...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer

Webinar Landgebruikskaarten in het kader van NHI

Voor het NHI is een archief met landgebruikskaarten ontwikkeld op basis van de basisregistraties en andere relevante brongegevens. Op 8 juni ben je van harte welkom voor een nadere introductie over he...

Lees meer

t/m

Masterclass 'Droogtestress'

Onze zomers worden steeds warmer en droger. We wapenen ons tegen teveel water, maar hoe ga je om met (extreme) droogte? In deze tweedaagse masterclass van de Stichting Wateropleidingen ga je intensief...

Lees meer

Webinar Aquathermie van A tot Z – lancering nieuwe handreiking

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water lanceren een nieuwe online handreiking aquathermie. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermie aan de slag wil, v...

Lees meer

Webinar 'Meteorologische gegevens NHI'

In het kader van NHI is een tool ontwikkeld die meteorologische data downloadt van verschillende bronnen, combineert en vervolgens wegschrijft als invoer voor NHI-modellen. In dit webinar lichten we d...

Lees meer

Online bijeenkomst CoP Afvalwaterprognoses 'Blik op de toekomst'

In deze online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses geven we onder meer een korte toelichting op de rekenmethode om inzicht te krijgen in de maximale pompcapaciteit. Deze methode werd tijdens he...

Lees meer

Congres 'Broeikasgasemissies uit oppervlaktewater'

Op 15 juni organiseert STOWA het congres ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’, waarin we stilstaan bij de maatschappelijke opgave en vanuit een breed waterbeheerperspectief kijken naar de stand van z...

Lees meer

Bijeenkomst 'Effectief bemonsteren en monitoren verwijdering micro’s door rwzi’s

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invloed van het bemonsteren van het in- en effluent van rwzi’s op het bepalen van het verwijderingsrendement van micro’s. Hieruit blijkt dat er met de...

Lees meer

NOBV-Velddag Rouveen

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) wordt sinds 2019 op een meetlocatie in Rouveen gemeten aan onderwaterdrainage. Ook worden er intensieve bodemdalingm...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2023

Op dinsdag 20 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met...

Lees meer

Symposium 'fosfaat in perspectief'

De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet om de winning van fosfaat uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Op woensdag 21 juni houden de Energie- en Grondstoffenfabiek (EFGF) en STOWA een symp...

Lees meer

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging /een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan wa...

Lees meer

Kennisdag Graverij Waterkeringen, Bedrijvenmarkt

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo in Arnhem de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze bijeenkomst organiseren STOWA en Rijkswaterstaat samen met het Kenniscentrum Bever. Bent u ...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023), 'Een dijk van een Generatie'

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de PIW-kennisdag plaats. We blikken terug op en we kijken vooruit naar het onderzoek en de instandhouding van onze waterkeringen. Dit alles met speciale...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023) 'Een dijk van een generatie', bedrijvenmarkt

Op 29 juni vindt in Burgers Zoo de jaarlijkse Kennisdag Instandhoudingen plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. Er is net als andere jaren een speciale bedrijvenmarkt waarop bedrijven en ...

Lees meer

CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Waterlab Flevoland: ambities, ontwikkelingen, toekomstperspectieven’

Op 6 juli 2023 organiseert de Community of Practice (CoP) Nieuwe en Decentrale Sanitatie i.s.m Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en de samenwerkende gemeenten in Flevoland een kennisbijeen...

Lees meer

Jong Waterbeheer presenteert: Impactmakers!

Hoe zet ik kennis om in maatschappelijke impact? Hoe meet je een gevoel van urgentie? Wat is er nodig voor maatschappelijk draagvlak? Hoe adaptief zijn we eigenlijk als het gaat om zeespiegelstijging?...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

t/m

Cursus 'Klimaat, beheer en onderhoud'

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van klimaatverandering. Er is meer aandacht voor biodiversiteit, saliniteit, waterkwaliteit, wateroverlast, energie en circulaire economi...

Lees meer