Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

Webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'

Op donderdag 27 januari 2022 ben je van harte welkom op het online webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'. Tijdens dit webinar wordt de handreiking gepresenteerd én toegelicht die is opgesteld voo...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’

Op 27 januari ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden voor het herstellen van kwelstromen in beekdalen. We gaan onder meer in op de vraag of beg...

Lees meer

KIWK-kennissessie Diergeneesmiddelen

Op maandagmiddag 24 januari, 13.00 uur geven onderzoekers van het Kennisimpulsproject Diergeneesmiddelen in een afsluitende kennissessie meer informatie over de resultaten van dit project. Het onderzo...

Lees meer

‘NHI klaar voor de toekomst (?/!)’

Op 20 januari 2022 ben je van harte welkom op de jaarlijkse NHI-dag, ook dit jaar wederom online. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een complete toolbox met software en data waarme...

Lees meer

KIWK-Kennissessie 'Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?'

Op 13 januari 2022 vindt een online kennissessie plaats van het KIWK-project Ecologie. Hierin gaan we dieper in op de vraag wat we nu weten over ecologisch succesvolle maatregelen, hoe we deze kennis ...

Lees meer

KIWK-webinarreeks 'Van kennis naar impact!' 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat ...

Lees meer

Webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november worden er verschillende rapporta...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied'

Op 9 december ben je van harte welkom op het webinar 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied' van de CoP Beken en Rivieren. In dit webinar bespreken we de ecologische systeemopgave en...

Lees meer

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES), Aquathermie special

De Unie van Waterschappen en STOWA ronden dit jaar het onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af. Welke kennis heeft dit programma opgeleverd over aquathermie? Waar st...

Lees meer

Webinarreeks 'Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst'. Deel 2. Kennisbehoefte

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier voor belangrijke keuzes. In deel 2 bespreken we de kennis die nodig is om ons op de toekomst ...

Lees meer

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES). Online

Op 25 november sluiten we onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af met een online event. Log in en laat je inspireren door de laatste stand van kennis, praktijkervari...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling (live)

Op 18 november 2021 aanstaande vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling van het Platform Slappe Bodem plaats. Onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, zal de hui...

Lees meer

Webinar 'Grootschalige aquathermieprojecten'

Op 16 november organiseert het Netwerk Aquathermie (waar STOWA deel van uitmaakt) samen met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie.

Lees meer

Community of Practice koudelozingen: rekenen aan de koudepluim (online)

Als je warmte wint uit oppervlaktewater, wordt er ook koud water geloosd. Hoe verspreidt die koude zich vervolgens? Die vraag staat centraal bij het beoordelen van vergunningaanvragen bij koudelozinge...

Lees meer

Event Professioneel Persleidingenbeheer (live)

Stichting RIONED, Het Waterschapshuis en STOWA nodigen alle professionals in persleidingenbeheer en in datastandaarden uit voor het jaarlijkse kennis- en ontmoetingsevent voor Professioneel Persleidin...

Lees meer

Webinar Cultuurhistorie en hydrologie van sprengenbeken Veluwe

Op de flanken van de Veluwe ligt een eeuwenoud sprengenlandschap. Vanuit cultuurhistorie gezien zijn sprengenbeken uniek en zeer waardevol. Daarnaast hebben ze bijzondere ecologische waarden. De laats...

Lees meer

t/m

Aquatech sessions: The Dutch approach to removal of micropollutants from municipal wastewater (live)

The Dutch Water Partners are implementing and researching technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within extensive programs, which are initi...

Lees meer

Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi’s

In dit webinar geven we een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. De meetca...

Lees meer

Het landschap als sleutel voor opgaven in beekdalen

De geschiedenis van het landschap en cultuurhistorische relicten in het landschap bieden prachtige kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in beekdalen. Mensen leven hier al eeuwen samen met het water ...

Lees meer

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector' (online)

Tussen mei en december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen. Op 15 oktober organiseren we het...

Lees meer

STOWA Young Talent Day! (live)

Klimaatadaptatie, energietransitie en digitale transformatie; het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme uitdagingen. Als jonge waterbeheerder sta jij te trappelen om deze aan te gaan. Hoe slagen a...

Lees meer

Het landschap als sleutel voor beekherstel. Praktijkdag (live)

Samen met de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE organiseert de Erfgoedacademie een praktijkdag 'Het Landschap als sleutel voor Beekherstel'. We trekken op deze dag het Renkums beek...

Lees meer

All Risk webinarreeks 9. Verder kijken dan versterken

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag wat we kunnen leren van het meekoppelen van andere belangen en opgaven bij de waterveiligheidsopgaven...

Lees meer

Workshop Dynamisch Kustbeheer 2021 (live)

Graag nodigen STOWA en Rijkswaterstaat jullie uit voor de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer 2021. Dit jaar reizen we af naar de Hedwige-Prosperpolder en de kust van Oostende. Daar staan diverse...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren 'Wateroverlast, de andere kant van de droogtemedaille?' (live)

In het voorjaar heeft de CoP in een aantal webinars aandacht besteed aan de droogte en aan maatregelen om de droogte tegen te gaan. In de najaarsbijeenkomst van 7 oktober gaan we in op de gevolgen die...

Lees meer

Presentatie 'Handleiding Tijdreeksanalyse' (online)

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens i...

Lees meer

Bijeenkomst 'Circulair baggeren' (hybride)

Op 6 oktober 2021 ben je van harte welkom bij een hybride bijeenkomst over circulair baggeren. Een deel van de bijeenkomst is zowel digitaal als live te volgen. Daarna gaan we (hopelijk) live ervarin...

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever (hybride)

Op woensdag 6 oktober nemen we je mee in de wereld van de bevers. Voor welke uitdagingen stellen deze dieren het water(keringen)beheer? Op deze bijeenkomst wordt ook de nieuwe website van het Kennisce...

Lees meer

Webinar 'Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?'

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit ...

Lees meer

All Risk webinarreeks 8. Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen.

Lees meer
Logo All risk

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WENR) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

Lees meer

Meedenksessie ontwikkelingen in het programma 'Prognoses in de Afvalwaterketen’.

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2021

Dit online symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Aan de orde komen onder meer de ontwikkelingen in de EmissieRegis...

Lees meer

Digitale bijeenkomst ‘Hoogwater zomer 2021’

Op 16 september gaan we met jullie in een digitale bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van onverwachte hoogwatercalamiteiten zoals we die hebben meegemaakt tijdens de...

Lees meer

t/m

Webinar Businesscase Informatieservice Bodemvocht

Het Waterschapshuis stelt samen met vertegenwoordigers van waterschappen en STOWA de Businesscase Informatieservice Bodemvocht op. Op 14 september én 16 september presenteren wij u de eerste resultate...

Lees meer
Luchtfoto van landbouwpercelen

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 9 september aanstaande bent u van harte welkom op de tweede Gebruikersdag Waterwijzer Natuur, dit keer online. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in ...

Lees meer

IAH-Congressessie ‘Groundwater drought in Flanders and the Netherlands: impact, policy and solutions

Tijdens het 48e IAH-congres (International Association of Hydrogeologists), getiteld 'inspiring groundwater' is er een speciale sessie over droogte in Vlaanderen en Nederland. Let op: Het congres is ...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ Voor dit webinar wordt een andere datum gezocht.

LET OP! Dit webinar komt te vervallen! Op 2 september ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfolo...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 2021. Online workshop 'Droogte'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden ...

Lees meer

Bijeenkomst Retourstroom NHI 'Onthouden wat je geleerd hebt!'

Tijdens deze online bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden om vast te leggen wat we leren van het werken met (NHI-)watermodellen en hoe we dat terugsluizen naar de basisdata.

Lees meer

Webinar beoordelingskader vergunningverlening koudelozingen 1.0

Donderdag 8 juli presenteren STOWA en Rijkswaterstaat een kader voor het beoordelen van vergunningen voor koudelozingen bij aquathermie. Het beoordelingskader is opgesteld door Witteveen+Bos. Tijdens ...

Lees meer

Ontwikkelingen rond prognoses in de afvalwaterketen

Samenwerken voor betere afvalwaterprognoses: daar staat het programma ‘prognoses in de afvalwaterketen’ voor. Binnen het programma wordt informatie verzameld, op basis waarvan prognoses worden gemaakt...

Lees meer

Presentatie Landelijke Beregeningskaart

Op 6 juli aanslaande wordt de landelijke beregeningskaart gepresenteerd. De landelijke beregeningskaart (die thans wordt ontwikkeld) maakt inzichtelijk op welke percelen beregening met bepaalde waarsc...

Lees meer

All Risk webinarreeks 7. 'Data-gedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op het gebruik van nieuwe én historische data bij het maken van dijkversterkingsplannen. .

Lees meer

STOWA 50 jaar! Talkshow 'De Kracht van Kennis'

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA bestaat in 2021 50 jaar. Deze prachtige mijlpaal willen we graag samen met u vieren. Dat doen we onder het motto ‘De Kracht van Kennis’.

Lees meer

Webinarreeks 'Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst'. Deel 1. Analyse

Vanaf 30 juni organiseert STOWA een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier – wat betreft sanitatie - opnieuw voor belangrijke keuzes. Op steeds meer locat...

Lees meer

All Risk webinarreeks 6. 'Voorlanden: nuttig voor beheersbare veiligheid of alleen mooie natuur?''

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de functie van voorlanden.

Lees meer

Webinar Bouwen met Natuur

In de afgelopen vijf jaar hebben STOWA en tien waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma loopt op zijn eind. Graag delen we in...

Lees meer

t/m

World Recreational Fishing Conference Online

Normally the World Recreational Fishing Conference is hosted every three years somewhere in the world. It was suppost to be in the Netherlands in 2020. Due to the Covid pandemic it is still not possib...

Lees meer

NKB Kennisexpeditie 'Waardering van bodemdaling'

Op 24 juni van 9.30 tot 12.30 uur organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een online kennisexpeditie met als thema Waardering van Bodemdaling.

Lees meer

IPMV-webinar 'Ozonisatie van rwzi-effluent: de do's and don'ts'

In dit webinar gaan we in op ozonisatie van rwzieffluent om microverontreinigingen vergaand uit rwzi-effluenten te verwijderen. Met name op onderzoek aan innovatieve technologieën om de nadelen van o...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Robuuste grasbekleding''

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

All Risk webinarreeks 5. 'Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking?'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op het faalmechanisme macrostabiliteit en hoe je je op een kosteneffectieve manier kunt voldoen aan de stabilitei...

Lees meer

All Risk webinarreeks 4. 'Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag hoe je een realistische inschatting kunt maken van weerstand tegen golfoverslag voor een beter veilig...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 4. ‘Governance en Peilbesluit/peilbeheer’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governa...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseren STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit ve...

Lees meer

Webinar Opkomende stoffen: 'Wat weten we over biociden, consumentenproducten en microplastics?'

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, RIVM, KWR en WENR, in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), een webinar over de stand van zaken rondom biociden, consumentenproducten en microp...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Moerasbeken'

De CoP Beken & Rivieren organiseert een reeks webinars over waterinfiltratie en waterconservering in beken en rivieren. Op 3 juni vertelt Ralf Verdonschot meer over moerasbeken.

Lees meer

All-Risk Webinar reeks 3. 'De opbouw van de ondergrond'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de wijze waarop de onzekerheid over de opbouw van de ondergrond kan worden verkleind, zodat een beter oordeel ...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 3. ‘Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut) en Nick v...

Lees meer

All-Risk webinarreeks 2. 'Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?'

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twe...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies 2. 'Waterkwantiteit en waterbeheer'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) over de factoren die de haalbaarheid van maa...

Lees meer

Boekpresentatie 'De Stadsgenese'

Op 25 mei overhandigen Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Joost Buntsma (directeur STOWA) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris ...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 4 ‘Slibeindverwerking: hoe ziet de toekomst eruit?’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Startbijeenkomst Community of Practice Ecologische data-analyse

Ecologische data-analyse is voor waterschappen een belangrijk hulpmiddel. De laatste jaren zien we daarin wel veel veranderingen: er steeds meer mogelijk qua analyse en daarvoor beschikbare tools (zow...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidstudies deel 1. 'Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (...

Lees meer

Webinar 'Update aquathermieviewer: inzicht in de potentie van aquathermie'

De aquathermieviewer die de potentie van aquathermie in Nederland op inzichtelijk maakt, heeft een update gekregen. Naast een quickscan van de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei 2021 organiseerden de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Inzichten, oplossingen en de transitie in de afvalwaterketen kwam samen in het thema gestapelde opgav...

Lees meer

All-Risk; Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan water in- en uits...

Lees meer
Visualisatie van de Dubbele dijken. Bron foto: https://eemsdollard2050.nl/

Webinar over de aanleg van waterinfiltratiesystemen

Op 17 mei organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (waar STOWA in participeert) samen met KIWA en de provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltr...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Aan de slag met de NEN 2767 dijkinspecties'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Webinar 'TEA in de praktijk'

Op dinsdag 11 mei organiseert het Netwerk Aquathermie in samenwerking met haar partners (w.o STOWA) een webinar over thermische energie uit afvalwater, kortweg TEA.

Lees meer

Webinar 'Effecten thermische energie uit afvalwater op de rwzi'

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) kan een betrouwbare, duurzame warmtebron zijn. Onttrek je de warmte echter aan het afvalwater voordat dit gezuiverd wordt, dan kan de afkoeling van het rioolwat...

Lees meer

Derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 22 april aanstaande bent u van harte welkom op de derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Landbouw brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart ...

Lees meer

Webinar Zon op Water

Op 20 april organiseert TKI Urban Energy een interactief webinar namens het Zon op Water consortium. Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen (w.o. STOWA) met als doel via ond...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Naar een robuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem: het verhaal van de Aa'

Dit webinar over een robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem en het Verhaal van de Aa is de vierde in een reeks webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandsch...

Lees meer

Online informatiebijeenkomst NL Veranderdetectie

Op donderdagmiddag 15 april vindt een online informatiebijeenkomst plaats over het project NL Veranderdetectie. Na een algemene presentatie over dit project presenteren de vier geselecteerde consortia...

Lees meer

WEW-themabijeenkomst over 'rewilding' in het waterbeheer

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) organiseert op 15 april een themamiddag over rewilding in het waterbeheer. 'Rewilding' is een relatief nieuwe vorm van natuurherstel waarbij de nadruk ligt op...

Lees meer
Europese zeearend

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Sterkte grasbekleding'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Kennissessie Inschatting ecologische effecten TEO: hoe pak jij het aan?

Op donderdag 8 april organiseren WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA een webinar over de effecten van het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater op de ecologische waterkwaliteit.

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Asfaltbekleding'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Projectentoernee NKWK Klimaatbestendige stad. Online projectbezoek aan bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Tijdens deze sessie neemt dagvoorzitter Femke Wolthuis ons virtueel mee naar het bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen, waar we kennis delen en kennisvragen uit de praktijk ophalen. Dit projectbezo...

Lees meer

Webinar 'Governance van aquathermieprojecten’

Op donderdag 25 maart neemt het Netwerk Aquathermie je graag mee in de resultaten van het onderzoek over de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing...

Lees meer

Webinar ontwikkelingen Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Op 19 maart 2021 vindt er een webinar plaats waarin we je graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rond het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 15 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze editie gaan we in samenwerking met Delta...

Lees meer

Webinars DNA-technieken in het waterbeheer

Op woensdagmiddag 10 maart (aanmelden niet meer mogelijk) en vrijdagochtend 12 maart organiseert STOWA samen met DNAqua-net twee webinars over DNA-technieken in het waterbeheer. In de webinars gaan we...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Overstromingsvlaktes'

De CoP Beken en Rivieren organiseert in 2021 een aantal webinairs over diverse onderwerpen. Dit webinar, dat wordt georganiseerd samen met het Kennisnetwerk OBN, over natte overstromingsvlaktes is de ...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 3 ‘Innovaties’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Eindsymposium Lumbricus

De afgelopen vier jaar hebben een groot aantal partijen in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd, die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zand...

Lees meer

Webinar Energieopslag door waterschappen: Wat kan er en kan het uit?

De opslag van energie zal een belangrijk onderdeel vormen van energiesystemen van de toekomst. Kunnen waterschappen hierbij ook een rol spelen? Dit webinar geeft inzicht in de technische mogelijkheden...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Water sparen in kleine waterlopen'

De CoP Beken en Rivieren organiseert in 2021 een aantal webinairs over diverse onderwerpen. Dit webinar over water sparen in kleine waterlopen is de tweede in een reeks over infiltratie en waterconser...

Lees meer

Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en subinfiltratiesystemen heeft buisdrainage de afgelopen 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Met een reden. De systemen kunnen mog...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 2 ‘Slibontwatering’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Rioolwatermonitoring als indicator voor gezondheid

Op 8 februari 2021 organiseren STOWA en het RIVM voor betrokkenen en geïnteresseerden van de waterschappen en waterlaboratoria een webinar over de vele mogelijkheden die rioolwatermonitoring (Big Brow...

Lees meer

Kennisfestival 'Do Facts Matter?'

Doen feiten er eigenlijk wel toe, als het gaat om thema’s als klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit? Of vraag jij je wel eens af in hoeverre jouw kennis en inzichten bijdragen aan goede be...

Lees meer

Cursus 'Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast'

De afgelopen jaren heeft STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis, die ontw...

Lees meer

t/m

Afsluitende workshops Lumbricus

Tijdens drie afsluitende workshops bespreken we met elkaar de instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Wil je ook kennisneme...

Lees meer

Webinar 'De rwzi als waterfabriek voor een robuuste zoetwatervoorziening'

In dit webinar presenteren STOWA en KWR een methodiek om de potenties van waterhergebruik voor zoetwatervoorziening goed in beeld te brengen. Een onderdeel daarvan vormt het opstellen van de zogenoemd...

Lees meer
Beek in de winter