Agenda archief

Workshop kader vergunningverlening TEO/Aquathermie (vervolg) #AFGELAST

Op 7 april houden STOWA en Rijkswaterstaat een vervolgworkshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. Het kader richt zich daarbij specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan op...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar Geotechniek 'D-stability'

Op 2 april as. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over geotechniek. Hierin vertellen Raymond van der Meij en Alexander van Duinen van Deltares meer over D-stability, een softwarepakket...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie thema 'financiering'#AFGELAST

Op woensdag 1 april vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie. Tijdens deze CoP staat het thema financiering centraal.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag kunstwerken en langsconstructies#AFGELAST

Op 31 maart a.s. houdt het Kennis- en Kundeplatform een werkdag over kunstwerken en langsconstructies. U bent deze dag van harte welkom bij Seats2Meet in Utrecht.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag HR & bekledingen#AFGELAST

Op 26 maart a.s. houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag over HR en dijkbekledingen. U bent deze dag van harte welkom bij Seats2Meet in Amersfoort.

Lees meer

Leermodule Klimaatadaptatie#AFGELAST

Het maximum aantal deelnemers voor deze leermodule is bereikt. Mocht u alsnog interesse hebben, kunt u mailen naar info@samenklimaatbestendig.nl, dan houden we u op de hoogte van eventuele vervolgmodu...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: Skypemeeting niet-waterkerende objecten (NWO's)

Op 24 maart houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een skype meeting over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze meeting kun je online je NWO-dilemma's bespreken.

Lees meer

Informatiemiddag chemische monitoring in biota #AFGELAST

STOWA organiseert met het oog op de Kaderrichtlijn Water voor de waterschappen een meetcampagne voor het monitoren van een aantal prioritaire stoffen in biota, zoals vissen en mosselen. Op 18 maart ho...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: werkdag Monitoring

Op 10 maart aanstaande houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een werkdag Monitoring. U bent van harte welkom in het waterschapshuis in Amersfoort.

Lees meer

Regionale en lokale potentie aquathermie in beeld

Op 18 februari organiseert STOWA een presentatie over de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers worden de regionale en lokale potenties van thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld...

Lees meer

Regionale trainingsdagen toolbox Klimaatbestendige Stad voor gemeenten, waterschappen, provincie en Rijksoverheid

Op 16 en 20 januari, en op 11 en 18 februari 2020 vinden er voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk in het hele land trainingen plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Sta...

Lees meer

Tweede Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw

Op 13 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Gebruikt u het instrument, of overweegt u het instrument te gaan gebruiken? Kom dan naar de tweede gebr...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuur...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie 'Goes'

Op donderdag 6 februari vindt in Goes een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie.

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In deze tweedaagse cursus worden de hiervoor toegepaste technieken en de potentiee...

Lees meer

NHI-dag: 'NHI de verbindende factor'

Op 30 januari 2020 vindt de jaarlijkse dag plaats over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Daarin praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond dit instrument. Het gaat deze dag vooral om...

Lees meer

Kennissessie 'Dijkbeheer en biodiversiteit'

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij ...

Lees meer

Waterinnovatiefestival

Het festivalseizoen lijkt nu echt voorbij. Maar niet voor lang! Want op donderdagmiddag 12 december 2019 wordt de állereerste editie van het Waterinnovatiefestival gehouden. Vol inspiratie, innovaties...

Lees meer

Workshop kader vergunningverlening Aquathermie

Op 12 december houden STOWA en Rijkswaterstaat in Utrecht een workshop over het kader voor de vergunningverlening van Aquathermie. De belangstelling voor het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewate...

Lees meer

t/m

The Big Water Hack 2019

Doe jij 11 en 12 december mee aan The Big Water Hack 2019? Het doel is om binnen 24 uur een innovatieve, creatieve en uitvoerbare oplossing te bedenken voor complexe vraagstukken van de waterschappen....

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op woensdag 4 december houdt het Netwerk Dijkmonitoring de workshop ‘Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan?!’. Sprekers tijdens de workshop zijn André Koelewijn (Deltares), Marco Veendo...

Lees meer

KNW najaarscongres 2019

Droogte is een probleem dat alles en iedereen raakt. Internationaal, nationaal en lokaal. Van producenten tot consumenten. Tijdens het KNW najaarscongres op 29 november as. geven bevlogen experts hun ...

Lees meer

Training toolbox Klimaatbestendige Stad, voor niet-overheden

Op vrijdagochtend 29 november vindt er voor adviseurs een training plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Stad. Tijdens de training ga je met je eigen laptop aan het werk met de toolbox. Je kunt o...

Lees meer

Kennisevent Nieuwe Sanitatie: samenwerking over de grenzen heen…

> Verslagen, presentaties en foto-impressie vindt u onderaan deze pagina. In Nederland en België zal de komende jaren fors worden geïnvesteerd in de inzameling, het transport en de verwerking van afv...

Lees meer

Symposium Natuurvriendelijke oevers

Op dinsdagmiddag 26 november bent u van harte welkom op het symposium Natuurvriendelijke oevers, waar we ingaan op de uitkomsten van een langjarig monitoringonderzoek over de effecten van dit type oev...

Lees meer

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren een speciale studiedag over het beheer van Afvalwatertransportleidingen.

Lees meer

Bijeenkomst over de Afnameverplichting (ook: afnameovereenkomst)

Op 21 november bent u van harte welkom op een bijeenkomst over de afnameverplichting, ook wel: afnameovereenkomst. De afnameverplichting is een steeds vaker terugkerend onderwerp van discussie. Het be...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november 2019 houdt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Op dit jaarlijkse congres presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid...

Lees meer

Symposium 'Natuurlijke Zuiveringstechnieken'

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het zuiveren van afvalwater. Dat is hard nodig. In 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Bovendien hebben we te maken ...

Lees meer

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Tijdens de Community of Practice afvalwaterprognoses op 12 november delen we met elkaar actuele inzichten rond het maken van afvalwaterprognoses. Op de agenda staan onder meer het COP-werkplan, werkpr...

Lees meer

STOWA-Aquatech Workshop 'Dutch Innovation on Micropollutants Removal from Municipal Wastewater'

Since 2018 the Dutch Water Partners are researching innovative technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within an extensive programme, which ...

Lees meer

STOWA Workshop 'Beating Micropollutants!'

During this STOWA-Workshop 'Beating Micropollutants!' at the Aquatech expo representatives of six countries - Switzerland, Germany, Belgium, The Netherlands, Australia and Singapore - present the high...

Lees meer

Workshop Opslag van energie

STOWA gaat onderzoek laten uitvoeren naar energieopslag. Het onderzoek moet waterbeheerders de mogelijkheid bieden om af te kunnen wegen of in een bepaalde situatie een investering in energieopslag we...

Lees meer

Symposium Waterfabriek: de nieuwe bron

Schoon water wordt steeds vaker gezien als de zesde grondstof die waterschappen kunnen winnen uit afvalwater. Daarmee wordt een rwzi behalve grondstoffenfabriek een echte waterfabriek. Op donderdag 31...

Lees meer

Bijeenkomst Netwerk Weer & Waterbeheer

Op donderdag 31 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats van het netwerk Weer & Waterbeheer, een initiatief van STOWA en het WIBW (Waterschapshuis). Tijdens deze dag informeren wij u over nieuwe ont...

Lees meer

Innovatiemiddag 'Monitoring waterkwaliteit'

Op donderdag 17 oktober organiseren twaalf kennisinstituten, waaronder STOWA, in Wageningen een gezamenlijke innovatiemiddag over het monitoren van de waterkwaliteit. Het gekozen thema is: 'Versnellen...

Lees meer

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u bespreken we de vraag hoe landscha...

Lees meer

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit versch...

Lees meer

Dag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de m...

Lees meer

Workshop Thermische energie uit oppervlaktewater: ontwikkelen afwegingskader koudelozingen

Aquathermie - het terugwinnen van warmte en koude uit afvalwater en oppervlaktewater - kan een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Goed nieuws. Maar waterbeheerders w...

Lees meer

Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Wil je ook aan de slag met groene daken? Heb je concrete ideeën voor een strategische agenda voor het realiseren van groenblauwe daken? Kom dan naar de eerste werkconferentie van het Nationaal Daken P...

Lees meer

t/m

Reuring in het Riet

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagvee...

Lees meer

Achtste Kennisdag Zoetwater 'Omgaan met onzekerheden'

Op 24 september organiseert het Deltaprogramma Zoetwater voor de achtste keer een speciale kennisdag. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe we om moeten gaan met onzekerhede...

Lees meer

Workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'

Op vrijdag 20 september organiseren het KNMI en Weather Impact de workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'. De workshop vindt plaats in het kader van het project 'Verbeteren van verwacht...

Lees meer

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad: projectbezoek Kampen

Een belangrijk onderdeel van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad is de projectentournee. Dit is een gezamenlijke rondgang langs gerealiseerde projecten, om van elkaar te leren, kennis over t...

Lees meer

Community of Practice ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’

Op 18 september vindt de tweede themamiddag plaats van de CoP ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’. Effectgerichte beoordelingsmethoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van...

Lees meer

Werkbijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Hoe verleiden we burgers om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit?’’

Op 17 september 2019 vindt in Amersfoort de tweede bijeenkomst van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit plaats. Het wordt een echte werkbijeenkomst waarin we ingaan op hoe we burgers ku...

Lees meer

Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken (vervallen)

Als dijkbeheerder wil je in je beheergebied een traditionele dijk omvormen in een soortenrijke, bloemrijke dijk. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of omdat jouw bestuur wil werk...

Lees meer

t/m

Tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer.

Lees meer

NMDC workshop / hackathon 'Pushing model-based drought management of the Netherlands beyond its limits'

Doel van deze Engelstalige workshop/hackaton is om vanuit verschillende domeinen ideeën uit te wisselen over de vraag hoe het Nationale Water Model en het daarvan onderdeel zijnde LHM (Landelijk Hydro...

Lees meer

Symposium 'Aquatic microbiomes: impact in natural and man-made ecosystems'

This symposium aims at bringing together examples of microbiome research in aquatic systems with relevance for biogeochemical cycling, human health, aquaculture, aquatic foodwebs and aquatic plant gro...

Lees meer

Symposium KRW-doelen 2027. Dilemma’s en oplossingsrichtingen

Op donderdag 27 juni houden het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW een symposium over de actualisatie van KRW-doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er nog veel di...

Lees meer

Slotsymposium RiverCare

Na ruim vier jaar onderzoek is RiverCare in de afrondende fase beland. Ter afsluiting organiseren we op 20 juni 2019 een slotsymposium in Fort Lent bij Nijmegen. Aan de hand van pitches, posters en in...

Lees meer

Bijeenkomst Toepassing landelijk waterkwaliteitsmodel in de regio

In Nederland werken landbouwsector en waterbeherende overheden aan het verder terugdringen van diffuse verontreiniging van het water. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen is de inz...

Lees meer

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u delen rondom het instandhouden van regionale ker...

Lees meer

Dier- en dijkendag

De dier- en dijkendag 2019 richt zich op kleine gravers in regionale waterkeringen. U hoort van deskundigen alles over de leefwijze van deze gravers en de risico's die dat oplevert voor de waterveilig...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2019

Op 28 mei vindt in Wageningen het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Het symposium kent dit jaar twee thema's: 'Bestaande infrastructuur, nieuwe ...

Lees meer

t/m

Windturbines nabij waterkeringen en de regionale energiestrategie

Op dinsdag 18 juni organiseert de Unie van Waterschappen samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een bijeenkomst over windturbines nabij waterkeringen.

Lees meer

Workshop ‘Vergunnen van zonneparken op water'

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonnepa...

Lees meer

Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken

Als dijkbeheerder wil je van ‘dijkengras’ vaak toe naar een soortenrijke, bloemrijke dijkbekleding. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of vanuit de wens tot meer biodiversiteit. ...

Lees meer

CoP Afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses zijn van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor inzicht in emissies, omvang discrepantie en oorzaken van overlast. Na een la...

Lees meer

t/m

PEHM excursie Delft

Dit voorjaar gaat het platform naar Delft. Op 15 mei gaan we op de fiets naar het Wilhelminapark. Ronald Bakkum en Joep de Koning presenteren daar het resultaat van o.a. het tijdelijk droog latten val...

Lees meer

t/m

Cursus Blauwalgen en waterbeheer

Deze praktische cursus geeft je een goede basis om de juiste aanpak te kiezen voor jouw specifieke blauwalgenprobleem. De vele aspecten rondom de blauwalg en de overlast komen aan bod. Variërend van d...

Lees meer

Wat betekent microplastic voor het Nederlandse waterbeheer?

In 2016 ging het project 'Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP)' van start. Tijdens deze middag informeren wij u over de voortgang en de eerste bevindingen.

Lees meer

CoP Beheer en Onderhoud ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’

Op donderdag 9 mei 2019 vindt er een bijeenkomst plaats van de CoP beheer en Onderhoud, getiteld ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’ Op deze dag staan praktische presentaties ...

Lees meer

Beregening, telt elke druppel?

Als het (te) droog is, willen boeren en tuinders heel graag beregenen. Want ‘elke druppel telt’. Maar is dat ook zo: telt elke druppel, altijd? Op donderdag 9 mei bent u van harte welkom op een bijeen...

Lees meer

Workshop bodemkwaliteit van wadi's

Uit recent onderzoek blijkt dat de bodem onder wadi’s licht verontreinigd is door zware metalen. Stichting RIONED, STOWA en de Hanzehogeschool nodigen u uit voor een workshop om te bespreken of maatre...

Lees meer

Themadag over data-analyse en ecologie 'Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie'

Op maandag 15 april organiseert de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer met medewerking van STOWA een themadag over data-analyse en ecologie. Dit thema komt voort uit de behoefte meer gebruik te maken van...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2019

Op 11 april 2019 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelin...

Lees meer

Bijeenkomst Nieuwe Sanitatie 'Kennis- en informatievoorziening'

STOWA en stichting RIONED nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de kennis en kennisbehoefte op gebied van nieuwe sanitatie. Wij presenteren tevens de vernieuwde Saniwijzer en d...

Lees meer