Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

IT-Symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 25 januari 2023 organiseert het hWh/STOWA programma 'Afvalwaterprognoses' een symposium dat geheel in het teken staat van de IT-, GIS- en data-aspecten van afvalwaterprognoses. Doelgroep zijn dan o...

Lees meer

NHI-dag 'Het Nederlands Hydrologisch instrumentarium: klaar voor gebruik?!'

De realisatie van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nadert zijn voltooiing! Op de derde donderdag van het nieuwe jaar, 19 januari, nemen wij je graag mee in de laatste stand van zaken. ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Peilen en Vegetatie in stromende wateren’

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren gaat Ellis Penning van Deltares in op recente inzichten rondom peilen en vegetatie. Ze vertelt over uitgevoerd onderzoek, en we kijken hoe je de uitkomsten ...

Lees meer

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

In deze workshop gaan we samen met de deelnemers actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossinge...

Lees meer

Webinar CoP Afvalwaterprognoses

Op woensdag 7 december ben je van harte welkom bij een online webinar van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze ochtend gaan we in drie presentaties in op achtereenvolgens het gebruik van meetdata ...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Online Sensoring

Op 7 december vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Online Sensoring. Tijdens deze bijeenkomt besteden we onder meer aandacht aan de organisatorische en juridische implicaties v...

Lees meer

KNMI Relatiedag 'Weer & Waterbeheer'

Op donderdag 1 december organiseert het KNMI de relatiedag ‘Weer en waterbeheer’. Samen met sprekers uit het werkveld deelt KNMI op deze dag meteorologische- en hydrologische kennis aan de hand van (p...

Lees meer

WEW-themadag 'Biologische monitoring. Technieken voor de toekomst?"

Wat kunnen nieuwe monitoringstechnieken betekenen voor het ecologische waterbeheer? Geven ze ons meer informatie dan de klassieke methoden, of andere informatie? Zijn ze sneller en kosteneffectiever, ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Grip op Beekslib’

In veel beken worden ecologische KRW- en Natura2000-doelen voor waterplanten en vegetatie niet gehaald. Hoewel de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater van beken wel omlaag is gebracht, heeft di...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Ecologische data-analyse 'Workflow en data-analyse'

Op 17 november 2022 is er weer een bijeenkomst van de CoP Ecologische data-analyse (Ecodata) bij het Waterschapshuis in Amersfoort. We willen het deze keer hebben over de vraag hoe je een goede workfl...

Lees meer

t/m

Meerdaags symposium 'Levende Duinen: veilige natuurrijke duinen'

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en STOWA organiseren van 16 tot en met 18 november het meerdaagse symposium 'Levende Duinen; veilige natuurrijke duinen'. Het symposium is b...

Lees meer

Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Wat is de ecologische impact van een TEO-installatie op het waterleven? Dat willen waterbeheerders graag weten, zodat ze een goede afweging kunnen maken in wat ze wel of niet toestaan. Vanuit onderzoe...

Lees meer

Najaarsbijeenkomst PEHM: Kansen en uitdagingen in relatie tot het NPLG

Op dinsdag 1 november gaat het Platform Ecologisch Herstel M-typen in gesprek over de kansen en uitdagingen in relatie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In het NPLG zijn natuur, waterkwali...

Lees meer

Platform Nieuwe Sanitatie

Op 1 november nodigen we je van harte uit om het platform Nieuwe Sanitatie bij te wonen. Op deze bijeenkomst kunnen we elkaar weer live ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over lopende proj...

Lees meer
foto; saniwijzer

Bijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Waterrecreatie en de invloed op natuur en waterkwaliteit'

Op 18 oktober organiseert de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit een werkbijeenkomst over waterrecreatie, natuur en waterkwaliteit. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken waterkwaliteitsexpert...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis’

Als onderdeel voor het ecologisch herstel van de Rijn zijn in de afgelopen drie decennia door Rijkswaterstaat en terreinbeheerders tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd. De neven...

Lees meer

Kennisdag ‘Last van wateroverlast’

Op 13 oktober 2022 vond de kennisdag over wateroverlast plaats. Tijdens deze dag werd de opbrengst van STOWA/RIONED-projecten rondom dit onderwerp gedeeld. Zoals integrale risico-analyse, en waterover...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst; Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Samen Blauwgroen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Platform Samen Klimaatbestendig, STOWA, Stichting RIONED, en Platform 31 houden op dinsdag 11 oktober een netwerkbijeenkomst met als tite...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling 2022 'Bouw beter met bodemdaling'

Op 6 oktober 2022 landt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling op de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied va...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Beken en Rivieren 'Systeemanalyse beekdalen: #watdan #hoedan?’

Systeemanalyses van beken, beekdalen en beekdallandschappen heb je in allerlei soorten en maten, op verschillende schaalniveaus. Via de lagenbenadering, GIS-benaderingen LESA’s, SESA’s en ESF’s kun je...

Lees meer

Symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'

Momenteel laten STOWA en het ministerie van I&W daarom onderzoek uitvoeren naar de verwijdering van micro verontreinigingen uit rwzi effluent door natuurlijke systemen. Hierbij wordt eveneens de meerw...

Lees meer

Webinar 'Kansen voor TEO en fosforverwijdering'

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. STOWA heeft voor drie verwijderingstechnieken laten onderzoeken wat de meerwaarde en toe...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 2022

De derde editie van de Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vindt plaats op donderdag 29 september 2022 in Fort Voordorp, Groenekan. Het thema van de kennisdag is dit jaar 'Werken aan weerbaar...

Lees meer

Vijfde Persleidingen-Event

Op 22 september 2022 vindt in Eindhoven het jaarlijkse Persleidingen-Event plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Deze jaarlijkse dag is hét kennis- en ontmoetingsevent voor professione...

Lees meer
Foto van aanleg persleidingen

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Bos in beekdalen: waar liggen de kansen?’

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de afspraken gaat over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. In 2020 ...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op donderdagochtend 22 september 2022 vindt de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur plaats. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van me...

Lees meer

Netwerkdag CoP Afvalwaterprognoses

De CoP Afvalwaterprognoses houdt op 21 september een netwerkdag waarin nieuwe inzichten rond prognoses in de afvalwaterketen centraal staan. Op het programma staan: GWSW Kentallen, CBS Waterstatistiek...

Lees meer

Grasdag 'Is het gras groener bij de buren?'

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit (sterkte) van de grasbekleding. Je kunt dit vaststellen door een visuele inspectie en het steken van ee...

Lees meer

Afscheidssymposium Piet Verdonschot. Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, wordt er op 9 september a.s. een symposium georganiseerd waar we terugblikken en vooruit kijken. Na decennia van herstel van aquat...

Lees meer

KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? Hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren? Da...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022) 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten lijkt het er op dat we op 30 juni eindelijk weer een fysieke kennisdag kunnen houden. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Doo...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022), Bedrijvenmarkt

Op 30 juni vindt in Burgers' Zoo voor de 19e keer de jaarlijkse Kennisdag Instandhouding Waterkeringen plaats. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Het is een evenement wa...

Lees meer

Voorkennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en demolitie'

Ook dit jaar organiseren we de dag voor de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen weer een voorkennisdag. Dit jaar is het thema ''Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en dem...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2022

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekk...

Lees meer

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 20...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 3. Ecologie en biodiversiteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binn...

Lees meer

RIONEDdag 2022

De RIONEDdag 2022 is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. Met onderwerpen als klimaatverandering, circulair en energietransitie kijkt de RIONEDdag op d...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten d...

Lees meer

Vierde gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 2 juni aanstaande ben je van harte welkom op de vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, ook dit keer online. De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van verande...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer

Werken met SFT2. Workshop voor drinkwaterprofessionals en waterbeheerders

Op dinsdag 31 mei vindt een speciale workshop plaats rond de vernieuwde Sleutelfactor Toxiciteit: SFT2. U kunt hier na een introductie hands-on oefenen met de beschikbare kennis en applicaties aan de ...

Lees meer

Zomerbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren ‘Verleden-Heden-Toekomst in het ecologisch waterbeheer’

Op 31 mei vindt bij Waterschap Brabantse Delta in Den Bosch de zomerbijeenkomst plaats van het Platform Ecologische Herstel Meren. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door STOWA. Het thema is ‘V...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 30 mei organiseert STOWA/NOBV samen met Wageningen University & Research (WUR), TNO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In ...

Lees meer

CoP Online Sensoring: Bezoek aan pilotproject Waterkracht

Tijdens deze bijeenkomst voor de CoP Online Sensoring bezoeken we gezamenlijk de rwzi in Almere waarbij we gaan kijken naar de eerste proeven met online sensoring. Vervolgens kijken we gezamenlijk hoe...

Lees meer

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 17 mei ben je van harte welkom op de bijeenkomst van de Community of Practice Afvalwaterprognoses. We treffen elkaar dan fysiek in de Observant in Amersfoort. Het wordt een afwisselend programma, m...

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen van wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis is te...

Lees meer

Kennisimpuls Waterkwaliteit: uitkomsten en toepassingen voor drinkwaterbedrijven

Op 15 juni organiseert het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven in samenwerking met de Kennisimpuls Waterkwaliteit een middag waarin de uitkomsten uit de projecten, en specifiek de betekenis vo...

Lees meer

NAT-festival 'Aquathermie stroomt door'

Op het NAT festival 2022 hoort u de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermiepraktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en vertellen we meer over de toekomst van het Netw...

Lees meer

KIWK-kennissessie Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

In deze online kennissessie hoort u meer over de belangrijkste resultaten van het project 'Nutriënten, welke landbouwmaatregelen snijden hout?'. Dit project maakte onderdeel uit van de Kennisimpuls Wa...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’

Op 12 mei ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en latera...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst van kennis naar impuls! Deel 1. 'Stoffen, milieu & gezondheid'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u meer over de kennis, inzichten en i...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’

Op donderdag 14 april ben je van harte welkom op een symposium waarin we dieper ingaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseert dit het symposium in...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren: webinar ‘Hebben rivieren rechten?’

Op 7 april 2022 ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden om rechten toe te kennen aan wateren, zoals rivieren. Hoogleraar Europees en nationaal ...

Lees meer
Foto met dank aan Waterschap de Dommel

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 28 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In dez...

Lees meer

Kennisimpuls Waterkwaliteit, kennissessie Gewasbescherming

De reeks online kennissessies van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) wordt op vrijdag 25 maart vervolgd met een sessie over de resultaten van het KIWK-project Gewasbescherming. Tijdens deze sessie ...

Lees meer

Webinar 'Sanitatie in het Buitengebied, nu en in de toekomst’. Deel 3. Beleidskeuzes & kennisbehoefte'

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. In het derde en laatste deel bespreken we de mogelijke beleidskeuzes en de consequenties die deze keuzes he...

Lees meer

Online kennissessie '(Her)Gebruik van rwzi-effluent: de oplossing voor de toenemende watervraag?'

We staan voor een grote uitdaging! De beschikbaarheid van voldoende schoon (drink)water staat sterk onder druk door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een...

Lees meer

Online PIW-workshop Dijkveroudering

In de aanloop naar de 19e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen op 30 juni 2022, organiseren we een aantal digitale, interactieve webinars. Het eerste webinar vindt plaats op donderdagmiddag 24 maart...

Lees meer

Online vragensessie monitoringssysteem SOMERS

Op 10 maart houdt STOWA/NOBV een online vragensessie naar aanleiding van de te verschijnen rapportage met een toelichting op SOMERS. In deze online bijeenkomst gaan we kort in op de rapportage en schu...

Lees meer

Online kennissessie 'Gedrag en Water' (KIWK)

Hoe kunnen gedragswetenschappen bijdragen aan schoner water? Deze vraag stond centraal in het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Op donderdag 10 maart illustreren de onde...

Lees meer

Webinar ‘Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgaven?’

De Erfgoed Deal houdt samen met de ErfgoedAcademie op 8 maart een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven. Hoe kan erfgoed de basis vormen voor huidige en toekomstige waterop...

Lees meer

Hybride netwerkdag 'Medicijnresten in het Milieu'

Het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze...

Lees meer

KIWK Kennissessie 'Biociden en consumentenproducten i.r.t de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?'

Op dinsdag 22 februari organiseren Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research een afsluitende bijeenkomst voor het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In deze kenn...

Lees meer

Webinar 'Waterkwaliteit verbeteren met effectgestuurde analyse'. Stand van de wetenschap

In dit webinar informeren we waterbeheerders over de mogelijkheden die Effect Directed Analysis (EDA) kan spelen bij het identificeren van opkomende stoffen. Dat doen we aan de hand van een aantal suc...

Lees meer

KIWK Kennissessie Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Op donderdag 10 februari ben je van van harte welkom om deel te nemen aan een online kennissessie rond de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (EFT 2.0). Tijdens die bijeenkomst laten we zien wat de mogelijk...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

CoP Afvalwaterprognoses 'Prognoses in de afvalwaterketen 2.0'

Op 8 februari ben je van harte welkom bij de volgende online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een toelichting op het programmaplan 2.0 'Prognoses in de afv...

Lees meer

NKB Webinar implementatie KIWA-richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen

Op 7 februari ben je van harte welkom om deel te nemen aan het webinar waarin we ervaringen en inzichten delen rond de implementatie van de KIWA-richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Lees meer

Symposium 'Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing'

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'.

Lees meer

Webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'

Op donderdag 27 januari 2022 ben je van harte welkom op het online webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'. Tijdens dit webinar wordt de handreiking gepresenteerd én toegelicht die is opgesteld voo...

Lees meer

Online CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’

Op 27 januari ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden voor het herstellen van kwelstromen in beekdalen. We gaan onder meer in op de vraag of beg...

Lees meer