Agenda archief

Kennismiddag ‘Kort door de bocht’. Van wetenschap naar de praktijk van het hydromorfologisch functioneren van beken

Welke invloed heeft het inbrengen van dood hout op opstuwing en waterafvoer? Vergroot het de kans op wateroverlast? Hoe interacteren regionale rivieren hydrologisch gezien met de hoofdwateren waar ze ...

Lees meer

Maatschappelijke afwegingen voor de KRW: hoe maken we goede keuzes en kunnen ecosysteemdiensten hierbij helpen?

Op 20 februari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst van het NIOO en STOWA over ecosysteemdiensten en de KRW.

Lees meer

BRIGAID: effectief innoveren in het waterbeheer

Klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en wateroverlast, komen in Europa de komende decennia naar verwachting vaker voor, hebben meer impact en veroorzaken meer schade. Doel van BRIGAID is om de ...

Lees meer

Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw: eerste ervaringen en verdere verbeteringen

Op 7 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere uitrol van de Waterwijzer Landbouw. De ontwikkelaars brengen u op de hoogte van de eerste bevindingen met het toepassen van het instrument en doen...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie 1

In 2019 start de Community of Practice (CoP) Aquathermie, een initiatief van KWR, STOWA en Deltares. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 januari bij Brabant Water in Eindhoven.

Lees meer

Bestuurlijk congres 'Beekherstel versneld/t'

In 2015 vond het eerste bestuurlijke congres ‘Bouwen met Natuur’ plaats. Op 18 januari 2019 vindt het vervolg hierop plaats, getiteld ‘Beekherstel versneld/t!’. We vertellen u graag hoe 'Bouwen met Na...

Lees meer

Dier- en dijkendag - Deze dag wordt verzet naar een later tijdstip in mei.

De dier- en dijkendag 2019 richt zich op de kleine gravers in regionale waterkeringen. Een aantal deskundige sprekers gaat in het ochtendprogramma in op leefwijzen en risico’s. Aansluitend bieden ‘spe...

Lees meer

t/m

Roadshow over risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken geweest bij het opstellen van de handreiking voor risicogestuurd beheer en hnderhoud. Deze blauwdruk helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in contr...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van de ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek van STOWA, die is ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursu...

Lees meer

Mini-symposium 'Verspreiding van flora en fauna in laaglandbeken'

Tijdens dit symposium worden de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie besproken aan de hand van een aantal recente studies. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt het soms a...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater

Op 27 november 2018 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de zevende Kennisdag Zoetwater. Dit keer staat het thema droogte centraal. Zeer actueel, met het oog op de afgelopen zomer. Wat is de impac...

Lees meer

Mini-symposium 'Advancing methods for evaluating flood risk reduction measures'

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Kasper Lendering aan de TU Delft. Lendering deed onderzoek naar methoden voor het evalueren van de effectiviteit van maatregelen o...

Lees meer

Jaarlijkse NHI-dag: waar staan we?

Op 22 november vindt de jaarlijkse NHI-dag plaats. In de ochtend bespreken we de ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019. In de middag staat de toepassing van het NHI in droge perioden centraal...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling 'Het Veenomeen'

Op 22 november vindt het derde Nationale congres over bodemdaling plaats, getiteld 'Het Veenomeen’. Het Platform Slappe Bodems organiseert dit congres i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling,...

Lees meer

Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie Zuid-Nederland en België

Zuid-Nederland zet belangrijke stappen op het gebied van nieuwe sanitatie. Lang niet ieder perceel wordt meer aangesloten op de riolering. Soms (bijv. bij recreatieterreinen) omdat het niet anders kan...

Lees meer

t/m

Cursus nieuwe technieken dijkversterkingen

In deze cursus leert u de ins en outs van nieuwe technieken voor dijkversterkingen. Deze nieuwe technieken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen.

Lees meer

Kennisbijeenkomst over beek- en rivierherstel in Europa

Op 14 november organiseren STOWA en Wetlands International een dag over beek- en rivierherstel in Europa. Gedurende de dag zullen er presentaties gegeven worden, en er zullen bezoeken gebracht worden ...

Lees meer

STOWA Grasdag (2)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur.

Lees meer

Themadag 'Weer en Waterbeheer'

Een accuraat beeld van hoeveelheden gevallen neerslag is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van klimaatverandering, met toenemende extremen. Op woensdag 7 november organiseren ...

Lees meer

STOWA Grasdag (1)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur. Deze dag is vol, op 8 november staat de volgende dag gep...

Lees meer

Kennisdag Ervaringskennis

Is het mogelijk als bestuurder miljoenen te besparen door te vertrouwen op de ervaring en inzichten van je eigen mensen? Ook als het gaat om de veiligheid van miljoenen mensen? Is het mogelijk een ant...

Lees meer

Workshop 'Dynamisch kustbeheer'

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer. De bijeenkomst is primair bedoeld voor beheerders van de z...

Lees meer

Community of Practice ‘Beken en Rivieren’

Op donderdag 11 oktober organiseert de Community of Practice ‘Beken en Rivieren’ haar eerste bijeenkomst. Het thema is ‘beekherstel en klimaat’. De belangrijkste vraag: welke kennis is er nodig om een...

Lees meer

Vervolgbijeenkomst over afleiden KRW-doelen

Op woensdagmiddag 10 oktober organiseren het ministerie van I&W, STOWA, IPO en UvW een sessie over het actualiseren van KRW-doelen, aan de hand van de Handreiking KRW-doelen. Bij aanmelden graag in he...

Lees meer

Biomassadag Waterschappen

Op 10 oktober as. presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbehe...

Lees meer

Toolsdag Ecologische Sleutelfactoren

Op dinsdag 9 oktober organiseert STOWA een toolsdag voor de ESF stilstaande en stromende wateren. Doel van de dag is om ervaringen te delen met elkaar en om aan de slag te gaan met deze instrumenten. ...

Lees meer

Bijeenkomst CoP B&O 'Innovaties in het beheer en onderhoud van watersystemen'

Op donderdag 4 oktober organiseert de Community of Pratice Beheer en Onderhoud een dag over innovaties in het beheer en onderhoud van watersystemen. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Wa...

Lees meer

Sloten ABC: Aan- en afvoer, Broeikasgasemissies en Complexe sediment C-, N- en P-processen

Wilt u ook dat uw beheer bijdraagt aan een reductie in baggervorming en broeikasgasemissies? Kom dan naar de bijeenkomst 'Sloten ABC (...)', op 2 oktober 2018. STOWA organiseert deze bijeenkomst samen...

Lees meer

Startsymposium Digitaal Denken & Doen

Digitale transformatie staat inmiddels bij alle waterschappen op de agenda. Maar wat heeft het waterschap nodig om blijvend succesvol te zijn in de digitale transformatie? En hoe kun je daarin alleen ...

Lees meer

Seminar 'Groenblauwe daken voor een leefbare stad'

Het inzetten groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad is actueler dan ooit. Tijdens dit seminar gaan we in op de recente inzichten die zijn opgedaan bij watergerelateerd onderz...

Lees meer

Hoe droog is het (echt)? Meten van de werkelijke verdamping met satellieten

Op vrijdag 14 september organiseren SAT-WATER en STOWA een bijeenkomst over de mogelijkheden om via satellieten inzicht te krijgen in de werkelijke verdamping van gewassen en in het verdampingstekort....

Lees meer

Cursus multifunctionele waterkeringen

In deze cursus leert u de belangrijkste aspecten en aandachtspunten voor een sterk integraal ontwerp van multifunctionele waterkeringen, gebaseerd op de uitkomsten van het STW-onderzoeksprogramma.

Lees meer

PCLake & PCDitch: de huidige toestand van het systeem en toekomstscenario’s

In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de modellen PCLake en PCDitch voor watersysteemanalyses. Ze zijn door toepassing ook verder uitgebreid. Tijdens deze b...

Lees meer

t/m

Cursus Beekherstel en Erfgoed

Op 10 en 25 september organiseert de Erfgoedacademie met STOWA en de RCE een tweedaagse cursus over het meenemen van historisch erfgoed bij beekherstel.

Lees meer

t/m

Bijeenkomsten ontwikkeling STOWA-Strategie 2019-2023

STOWA baseert haar activiteiten op een strategie die wij vastleggen in een vijfjaarlijkse nota. Op dit moment werken we aan een nieuwe strategie en bijbehorende strategienota voor de periode 2019-2023...

Lees meer

Dag over waterstaatserfgoed en bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd (BWO)

Op vrijdag 7 september organiseert STOWA een bijzonder symposium met stoomgemaal de Tuut. Dit symposium zal ingaan op het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en de betrokkenheid van w...

Lees meer

Waterwijzer gebruikersdag

Op 27 juni 2018 bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding...

Lees meer

Regiobijeenkomst ‘Nieuwe ontwikkelingen op het Nieuwe Land’

Op 21 juni vindt in Almere de regiobijeenkomst ‘Nieuwe ontwikkelingen op het Nieuwe Land’ plaats. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie in Flevoland,...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is ruimte in Nederland schaars en de omgeving complex. ...

Lees meer

t/m

KRW-driedaagse

Van 31 mei tot en met 1 juni vindt er in Amersfoort een speciale KRW-driedaagse plaats. Tijdens de driedaagse brengen we bestuurders (30 mei), beleidsmedewerkers (31 mei) en inhoudelijk-deskundigen (1...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater

Op 15 mei vond de eerste Kennisdag Zoetwater van 2018 plaats. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gedeeld van onderzoek naar mogelijkheden voor zoetwaterzelfvoorzienendheid. Hieronder vindt u ...

Lees meer