Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

Webinar 'Kansen voor TEO en fosforverwijdering'

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. STOWA heeft voor drie verwijderingstechnieken laten onderzoeken wat de meerwaarde en toe...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 2022

De derde editie van de Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vindt plaats op donderdag 29 september 2022 in Fort Voordorp, Groenekan. Het thema van de kennisdag is dit jaar 'Werken aan weerbaar...

Lees meer

Vijfde Persleidingen-Event

Op 22 september 2022 vindt in Eindhoven het jaarlijkse Persleidingen-Event plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Deze jaarlijkse dag is hét kennis- en ontmoetingsevent voor professione...

Lees meer
Foto van aanleg persleidingen

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Bos in beekdalen: waar liggen de kansen?’

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de afspraken gaat over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. In 2020 ...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op donderdagochtend 22 september 2022 vindt de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur plaats. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van me...

Lees meer

Netwerkdag CoP Afvalwaterprognoses

De CoP Afvalwaterprognoses houdt op 21 september een netwerkdag waarin nieuwe inzichten rond prognoses in de afvalwaterketen centraal staan. Op het programma staan: GWSW Kentallen, CBS Waterstatistiek...

Lees meer

Grasdag 'Is het gras groener bij de buren?'

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit (sterkte) van de grasbekleding. Je kunt dit vaststellen door een visuele inspectie en het steken van ee...

Lees meer

Afscheidssymposium Piet Verdonschot. Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, wordt er op 9 september a.s. een symposium georganiseerd waar we terugblikken en vooruit kijken. Na decennia van herstel van aquat...

Lees meer

KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? Hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren? Da...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022) 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten lijkt het er op dat we op 30 juni eindelijk weer een fysieke kennisdag kunnen houden. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Doo...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022), Bedrijvenmarkt

Op 30 juni vindt in Burgers' Zoo voor de 19e keer de jaarlijkse Kennisdag Instandhouding Waterkeringen plaats. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Het is een evenement wa...

Lees meer

Voorkennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en demolitie'

Ook dit jaar organiseren we de dag voor de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen weer een voorkennisdag. Dit jaar is het thema ''Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en dem...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2022

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekk...

Lees meer

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 20...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 3. Ecologie en biodiversiteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binn...

Lees meer

RIONEDdag 2022

De RIONEDdag 2022 is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. Met onderwerpen als klimaatverandering, circulair en energietransitie kijkt de RIONEDdag op d...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten d...

Lees meer

Vierde gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 2 juni aanstaande ben je van harte welkom op de vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, ook dit keer online. De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van verande...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen

Op donderdag 2 juni 2022 is het dan eindelijk weer zover, na twee jaar afwezigheid is er gelukkig weer de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen . Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en n...

Lees meer

Werken met SFT2. Workshop voor drinkwaterprofessionals en waterbeheerders

Op dinsdag 31 mei vindt een speciale workshop plaats rond de vernieuwde Sleutelfactor Toxiciteit: SFT2. U kunt hier na een introductie hands-on oefenen met de beschikbare kennis en applicaties aan de ...

Lees meer

Zomerbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren ‘Verleden-Heden-Toekomst in het ecologisch waterbeheer’

Op 31 mei vindt bij Waterschap Brabantse Delta in Den Bosch de zomerbijeenkomst plaats van het Platform Ecologische Herstel Meren. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door STOWA. Het thema is ‘V...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 30 mei organiseert STOWA/NOBV samen met Wageningen University & Research (WUR), TNO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In ...

Lees meer

CoP Online Sensoring: Bezoek aan pilotproject Waterkracht

Tijdens deze bijeenkomst voor de CoP Online Sensoring bezoeken we gezamenlijk de rwzi in Almere waarbij we gaan kijken naar de eerste proeven met online sensoring. Vervolgens kijken we gezamenlijk hoe...

Lees meer

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 17 mei ben je van harte welkom op de bijeenkomst van de Community of Practice Afvalwaterprognoses. We treffen elkaar dan fysiek in de Observant in Amersfoort. Het wordt een afwisselend programma, m...

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen van wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis is te...

Lees meer

Kennisimpuls Waterkwaliteit: uitkomsten en toepassingen voor drinkwaterbedrijven

Op 15 juni organiseert het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven in samenwerking met de Kennisimpuls Waterkwaliteit een middag waarin de uitkomsten uit de projecten, en specifiek de betekenis vo...

Lees meer

NAT-festival 'Aquathermie stroomt door'

Op het NAT festival 2022 hoort u de nieuwste inzichten en verhalen uit de aquathermiepraktijk, de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en vertellen we meer over de toekomst van het Netw...

Lees meer

KIWK-kennissessie Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

In deze online kennissessie hoort u meer over de belangrijkste resultaten van het project 'Nutriënten, welke landbouwmaatregelen snijden hout?'. Dit project maakte onderdeel uit van de Kennisimpuls Wa...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’

Op 12 mei ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en latera...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst van kennis naar impuls! Deel 1. 'Stoffen, milieu & gezondheid'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Tijdens deze bijeenkomsten hoort u meer over de kennis, inzichten en i...

Lees meer

Relatiedag STOWA 50 jaar!

STOWA viert op 20 april 2022 met een speciale relatiedag haar 50-jarig bestaan. De dag staat in het teken van ontmoeten en inspireren, kijken en luisteren, en het gesprek aangaan. We gaan met elkaar o...

Lees meer

Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’

Op donderdag 14 april ben je van harte welkom op een symposium waarin we dieper ingaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseert dit het symposium in...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren: webinar ‘Hebben rivieren rechten?’

Op 7 april 2022 ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden om rechten toe te kennen aan wateren, zoals rivieren. Hoogleraar Europees en nationaal ...

Lees meer
Foto met dank aan Waterschap de Dommel

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 28 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In dez...

Lees meer

Kennisimpuls Waterkwaliteit, kennissessie Gewasbescherming

De reeks online kennissessies van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) wordt op vrijdag 25 maart vervolgd met een sessie over de resultaten van het KIWK-project Gewasbescherming. Tijdens deze sessie ...

Lees meer

Webinar 'Sanitatie in het Buitengebied, nu en in de toekomst’. Deel 3. Beleidskeuzes & kennisbehoefte'

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. In het derde en laatste deel bespreken we de mogelijke beleidskeuzes en de consequenties die deze keuzes he...

Lees meer

Online kennissessie '(Her)Gebruik van rwzi-effluent: de oplossing voor de toenemende watervraag?'

We staan voor een grote uitdaging! De beschikbaarheid van voldoende schoon (drink)water staat sterk onder druk door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een...

Lees meer

Online PIW-workshop Dijkveroudering

In de aanloop naar de 19e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen op 30 juni 2022, organiseren we een aantal digitale, interactieve webinars. Het eerste webinar vindt plaats op donderdagmiddag 24 maart...

Lees meer

Online vragensessie monitoringssysteem SOMERS

Op 10 maart houdt STOWA/NOBV een online vragensessie naar aanleiding van de te verschijnen rapportage met een toelichting op SOMERS. In deze online bijeenkomst gaan we kort in op de rapportage en schu...

Lees meer

Online kennissessie 'Gedrag en Water' (KIWK)

Hoe kunnen gedragswetenschappen bijdragen aan schoner water? Deze vraag stond centraal in het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Op donderdag 10 maart illustreren de onde...

Lees meer

Webinar ‘Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgaven?’

De Erfgoed Deal houdt samen met de ErfgoedAcademie op 8 maart een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven. Hoe kan erfgoed de basis vormen voor huidige en toekomstige waterop...

Lees meer

Hybride netwerkdag 'Medicijnresten in het Milieu'

Het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze...

Lees meer

KIWK Kennissessie 'Biociden en consumentenproducten i.r.t de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?'

Op dinsdag 22 februari organiseren Deltares, RIVM, KWR en Wageningen Environmental Research een afsluitende bijeenkomst voor het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In deze kenn...

Lees meer

Webinar 'Waterkwaliteit verbeteren met effectgestuurde analyse'. Stand van de wetenschap

In dit webinar informeren we waterbeheerders over de mogelijkheden die Effect Directed Analysis (EDA) kan spelen bij het identificeren van opkomende stoffen. Dat doen we aan de hand van een aantal suc...

Lees meer

KIWK Kennissessie Sleutelfactor Toxiciteit 2.0

Op donderdag 10 februari ben je van van harte welkom om deel te nemen aan een online kennissessie rond de Sleutelfactor Toxiciteit 2.0 (EFT 2.0). Tijdens die bijeenkomst laten we zien wat de mogelijk...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie (let op: nieuwe datum)

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze d...

Lees meer

CoP Afvalwaterprognoses 'Prognoses in de afvalwaterketen 2.0'

Op 8 februari ben je van harte welkom bij de volgende online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een toelichting op het programmaplan 2.0 'Prognoses in de afv...

Lees meer

NKB Webinar implementatie KIWA-richtlijn en uitvoering waterinfiltratiesystemen

Op 7 februari ben je van harte welkom om deel te nemen aan het webinar waarin we ervaringen en inzichten delen rond de implementatie van de KIWA-richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Lees meer

Symposium 'Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing'

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'.

Lees meer

Webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'

Op donderdag 27 januari 2022 ben je van harte welkom op het online webinar 'Zon op Water praktisch beschouwd'. Tijdens dit webinar wordt de handreiking gepresenteerd én toegelicht die is opgesteld voo...

Lees meer

Online CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’

Op 27 januari ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden voor het herstellen van kwelstromen in beekdalen. We gaan onder meer in op de vraag of beg...

Lees meer

KIWK-kennissessie Diergeneesmiddelen

Op maandagmiddag 24 januari, 13.00 uur geven onderzoekers van het Kennisimpulsproject Diergeneesmiddelen in een afsluitende kennissessie meer informatie over de resultaten van dit project. Het onderzo...

Lees meer

‘NHI klaar voor de toekomst (?/!)’

Op 20 januari 2022 ben je van harte welkom op de jaarlijkse NHI-dag, ook dit jaar wederom online. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een complete toolbox met software en data waarme...

Lees meer

KIWK-Kennissessie 'Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?'

Op 13 januari 2022 vindt een online kennissessie plaats van het KIWK-project Ecologie. Hierin gaan we dieper in op de vraag wat we nu weten over ecologisch succesvolle maatregelen, hoe we deze kennis ...

Lees meer

KIWK-webinarreeks 'Van kennis naar impact!' 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat ...

Lees meer

Webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november worden er verschillende rapporta...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied'

Op 9 december ben je van harte welkom op het webinar 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied' van de CoP Beken en Rivieren. In dit webinar bespreken we de ecologische systeemopgave en...

Lees meer

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES), Aquathermie special

De Unie van Waterschappen en STOWA ronden dit jaar het onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af. Welke kennis heeft dit programma opgeleverd over aquathermie? Waar st...

Lees meer

Webinarreeks 'Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst'. Deel 2. Kennisbehoefte

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. We staan hier voor belangrijke keuzes. In deel 2 bespreken we de kennis die nodig is om ons op de toekomst ...

Lees meer

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES). Online

Op 25 november sluiten we onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af met een online event. Log in en laat je inspireren door de laatste stand van kennis, praktijkervari...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling (live)

Op 18 november 2021 aanstaande vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling van het Platform Slappe Bodem plaats. Onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, zal de hui...

Lees meer

Webinar 'Grootschalige aquathermieprojecten'

Op 16 november organiseert het Netwerk Aquathermie (waar STOWA deel van uitmaakt) samen met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie.

Lees meer

Community of Practice koudelozingen: rekenen aan de koudepluim (online)

Als je warmte wint uit oppervlaktewater, wordt er ook koud water geloosd. Hoe verspreidt die koude zich vervolgens? Die vraag staat centraal bij het beoordelen van vergunningaanvragen bij koudelozinge...

Lees meer

Event Professioneel Persleidingenbeheer (live)

Stichting RIONED, Het Waterschapshuis en STOWA nodigen alle professionals in persleidingenbeheer en in datastandaarden uit voor het jaarlijkse kennis- en ontmoetingsevent voor Professioneel Persleidin...

Lees meer

Webinar Cultuurhistorie en hydrologie van sprengenbeken Veluwe

Op de flanken van de Veluwe ligt een eeuwenoud sprengenlandschap. Vanuit cultuurhistorie gezien zijn sprengenbeken uniek en zeer waardevol. Daarnaast hebben ze bijzondere ecologische waarden. De laats...

Lees meer

t/m

Aquatech sessions: The Dutch approach to removal of micropollutants from municipal wastewater (live)

The Dutch Water Partners are implementing and researching technologies for removal of micropollutants from municipal wastewater. This research is carried out within extensive programs, which are initi...

Lees meer

Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi’s

In dit webinar geven we een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. De meetca...

Lees meer

Het landschap als sleutel voor opgaven in beekdalen

De geschiedenis van het landschap en cultuurhistorische relicten in het landschap bieden prachtige kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in beekdalen. Mensen leven hier al eeuwen samen met het water ...

Lees meer

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector' (online)

Tussen mei en december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen. Op 15 oktober organiseren we het...

Lees meer

STOWA Young Talent Day! (live)

Klimaatadaptatie, energietransitie en digitale transformatie; het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme uitdagingen. Als jonge waterbeheerder sta jij te trappelen om deze aan te gaan. Hoe slagen a...

Lees meer

Het landschap als sleutel voor beekherstel. Praktijkdag (live)

Samen met de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE organiseert de Erfgoedacademie een praktijkdag 'Het Landschap als sleutel voor Beekherstel'. We trekken op deze dag het Renkums beek...

Lees meer

All Risk webinarreeks 9. Verder kijken dan versterken

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag wat we kunnen leren van het meekoppelen van andere belangen en opgaven bij de waterveiligheidsopgaven...

Lees meer

Workshop Dynamisch Kustbeheer 2021 (live)

Graag nodigen STOWA en Rijkswaterstaat jullie uit voor de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer 2021. Dit jaar reizen we af naar de Hedwige-Prosperpolder en de kust van Oostende. Daar staan diverse...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren 'Wateroverlast, de andere kant van de droogtemedaille?' (live)

In het voorjaar heeft de CoP in een aantal webinars aandacht besteed aan de droogte en aan maatregelen om de droogte tegen te gaan. In de najaarsbijeenkomst van 7 oktober gaan we in op de gevolgen die...

Lees meer

Presentatie 'Handleiding Tijdreeksanalyse' (online)

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens i...

Lees meer

Bijeenkomst 'Circulair baggeren' (hybride)

Op 6 oktober 2021 ben je van harte welkom bij een hybride bijeenkomst over circulair baggeren. Een deel van de bijeenkomst is zowel digitaal als live te volgen. Daarna gaan we (hopelijk) live ervarin...

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever (hybride)

Op woensdag 6 oktober nemen we je mee in de wereld van de bevers. Voor welke uitdagingen stellen deze dieren het water(keringen)beheer? Op deze bijeenkomst wordt ook de nieuwe website van het Kennisce...

Lees meer

Webinar 'Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?'

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit ...

Lees meer

All Risk webinarreeks 8. Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen.

Lees meer
Logo All risk