Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Robuuste grasbekleding''

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

All Risk webinarreeks 5. 'Macrostabiliteit: betere parameters, modellen of dijkversterking?'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op het faalmechanisme macrostabiliteit en hoe je je op een kosteneffectieve manier kunt voldoen aan de stabilitei...

Lees meer

All Risk webinarreeks 4. 'Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag hoe je een realistische inschatting kunt maken van weerstand tegen golfoverslag voor een beter veilig...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 4. ‘Governance en Peilbesluit/peilbeheer’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Simon Troost (Adviseur en eigenaar bij ‘t Salland Coaching & Advies) over welke ‘governa...

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseren STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit ve...

Lees meer

Webinar Opkomende stoffen: 'Wat weten we over biociden, consumentenproducten en microplastics?'

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, RIVM, KWR en WENR, in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), een webinar over de stand van zaken rondom biociden, consumentenproducten en microp...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Moerasbeken'

De CoP Beken & Rivieren organiseert een reeks webinars over waterinfiltratie en waterconservering in beken en rivieren. Op 3 juni vertelt Ralf Verdonschot meer over moerasbeken.

Lees meer

All-Risk Webinar reeks 3. 'De opbouw van de ondergrond'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de wijze waarop de onzekerheid over de opbouw van de ondergrond kan worden verkleind, zodat een beter oordeel ...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies deel 3. ‘Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit’

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Jeroen Pijlman (Onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut) en Nick v...

Lees meer

All-Risk webinarreeks 2. 'Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?'

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twe...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidsstudies 2. 'Waterkwantiteit en waterbeheer'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Frouke Hoogland (Adviseur bij Acacia Water) over de factoren die de haalbaarheid van maa...

Lees meer

Boekpresentatie 'De Stadsgenese'

Op 25 mei overhandigen Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Joost Buntsma (directeur STOWA) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris ...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 4 ‘Slibeindverwerking: hoe ziet de toekomst eruit?’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Startbijeenkomst Community of Practice Ecologische data-analyse

Ecologische data-analyse is voor waterschappen een belangrijk hulpmiddel. De laatste jaren zien we daarin wel veel veranderingen: er steeds meer mogelijk qua analyse en daarvoor beschikbare tools (zow...

Lees meer

NOBV-webinar Haalbaarheidstudies deel 1. 'Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid'

In dit webinar gaat Pui Mee Chan (STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden) in gesprek met Floor Speet (Projectleider Water, Klimaat en Landschap bij Arcadis) en Floris Verhagen (...

Lees meer

Webinar 'Update aquathermieviewer: inzicht in de potentie van aquathermie'

De aquathermieviewer die de potentie van aquathermie in Nederland op inzichtelijk maakt, heeft een update gekregen. Naast een quickscan van de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2021: Thema 'Gestapelde opgaven'

Op 18 mei 2021 organiseerden de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Inzichten, oplossingen en de transitie in de afvalwaterketen kwam samen in het thema gestapelde opgav...

Lees meer

All-Risk; Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk?

Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan water in- en uits...

Lees meer
Visualisatie van de Dubbele dijken. Bron foto: https://eemsdollard2050.nl/

Webinar over de aanleg van waterinfiltratiesystemen

Op 17 mei organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (waar STOWA in participeert) samen met KIWA en de provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltr...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Aan de slag met de NEN 2767 dijkinspecties'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Webinar 'TEA in de praktijk'

Op dinsdag 11 mei organiseert het Netwerk Aquathermie in samenwerking met haar partners (w.o STOWA) een webinar over thermische energie uit afvalwater, kortweg TEA.

Lees meer

Webinar 'Effecten thermische energie uit afvalwater op de rwzi'

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) kan een betrouwbare, duurzame warmtebron zijn. Onttrek je de warmte echter aan het afvalwater voordat dit gezuiverd wordt, dan kan de afkoeling van het rioolwat...

Lees meer

Derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 22 april aanstaande bent u van harte welkom op de derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Landbouw brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart ...

Lees meer

Webinar Zon op Water

Op 20 april organiseert TKI Urban Energy een interactief webinar namens het Zon op Water consortium. Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen (w.o. STOWA) met als doel via ond...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Naar een robuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem: het verhaal van de Aa'

Dit webinar over een robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem en het Verhaal van de Aa is de vierde in een reeks webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandsch...

Lees meer

Online informatiebijeenkomst NL Veranderdetectie

Op donderdagmiddag 15 april vindt een online informatiebijeenkomst plaats over het project NL Veranderdetectie. Na een algemene presentatie over dit project presenteren de vier geselecteerde consortia...

Lees meer

WEW-themabijeenkomst over 'rewilding' in het waterbeheer

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) organiseert op 15 april een themamiddag over rewilding in het waterbeheer. 'Rewilding' is een relatief nieuwe vorm van natuurherstel waarbij de nadruk ligt op...

Lees meer
Europese zeearend

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Sterkte grasbekleding'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Kennissessie Inschatting ecologische effecten TEO: hoe pak jij het aan?

Op donderdag 8 april organiseren WarmingUP, Netwerk Aquathermie en STOWA een webinar over de effecten van het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater op de ecologische waterkwaliteit.

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Asfaltbekleding'

Ook dit jaar zal de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online én op verschillende data plaatsvinden. We starten de kennisdag met een aantal digitale, interactieve workshops. Als de omstandigheden het t...

Lees meer

Projectentoernee NKWK Klimaatbestendige stad. Online projectbezoek aan bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Tijdens deze sessie neemt dagvoorzitter Femke Wolthuis ons virtueel mee naar het bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen, waar we kennis delen en kennisvragen uit de praktijk ophalen. Dit projectbezo...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Ook ...

Lees meer

Webinar 'Governance van aquathermieprojecten’

Op donderdag 25 maart neemt het Netwerk Aquathermie je graag mee in de resultaten van het onderzoek over de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing...

Lees meer

Webinar ontwikkelingen Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Op 19 maart 2021 vindt er een webinar plaats waarin we je graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rond het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Lees meer

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 15 maart organiseert STOWA/NOBV samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze editie gaan we in samenwerking met Delta...

Lees meer

Webinars DNA-technieken in het waterbeheer

Op woensdagmiddag 10 maart (aanmelden niet meer mogelijk) en vrijdagochtend 12 maart organiseert STOWA samen met DNAqua-net twee webinars over DNA-technieken in het waterbeheer. In de webinars gaan we...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Overstromingsvlaktes'

De CoP Beken en Rivieren organiseert in 2021 een aantal webinairs over diverse onderwerpen. Dit webinar, dat wordt georganiseerd samen met het Kennisnetwerk OBN, over natte overstromingsvlaktes is de ...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 3 ‘Innovaties’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Eindsymposium Lumbricus

De afgelopen vier jaar hebben een groot aantal partijen in het programma Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd, die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zand...

Lees meer

Webinar Energieopslag door waterschappen: Wat kan er en kan het uit?

De opslag van energie zal een belangrijk onderdeel vormen van energiesystemen van de toekomst. Kunnen waterschappen hierbij ook een rol spelen? Dit webinar geeft inzicht in de technische mogelijkheden...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Water sparen in kleine waterlopen'

De CoP Beken en Rivieren organiseert in 2021 een aantal webinairs over diverse onderwerpen. Dit webinar over water sparen in kleine waterlopen is de tweede in een reeks over infiltratie en waterconser...

Lees meer

Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en subinfiltratiesystemen heeft buisdrainage de afgelopen 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Met een reden. De systemen kunnen mog...

Lees meer

STOWA slibwebinars deel 2 ‘Slibontwatering’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

Rioolwatermonitoring als indicator voor gezondheid

Op 8 februari 2021 organiseren STOWA en het RIVM voor betrokkenen en geïnteresseerden van de waterschappen en waterlaboratoria een webinar over de vele mogelijkheden die rioolwatermonitoring (Big Brow...

Lees meer

Kennisfestival 'Do Facts Matter?'

Doen feiten er eigenlijk wel toe, als het gaat om thema’s als klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit? Of vraag jij je wel eens af in hoeverre jouw kennis en inzichten bijdragen aan goede be...

Lees meer

Cursus 'Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast'

De afgelopen jaren heeft STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis, die ontw...

Lees meer

t/m

Afsluitende workshops Lumbricus

Tijdens drie afsluitende workshops bespreken we met elkaar de instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Wil je ook kennisneme...

Lees meer

Webinar 'De rwzi als waterfabriek voor een robuuste zoetwatervoorziening'

In dit webinar presenteren STOWA en KWR een methodiek om de potenties van waterhergebruik voor zoetwatervoorziening goed in beeld te brengen. Een onderdeel daarvan vormt het opstellen van de zogenoemd...

Lees meer
Beek in de winter

CoP beken en rivieren, webinar 'Het nieuwe maaibeleid: 'Risicogestuurd maaien, hoe pakt dat uit in de praktijk?''

In 2021 organiseert de CoP Beken en Rivieren een aantal webinairs over diverse thema's. Op 21 januari starten we met een serie over ‘infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen.

Lees meer
risicogestuurd maaien-vallei-veluwe

Jaarlijkse NHI-dag: Het NHI op stoom!

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een Nederlands Hydrologisch Modelinstrumentarium (NHI). Begin dit jaar kon de vlag uit. Rijk, provincie, waterschappen en drinkwaterbedrijven sloten een samenwerki...

Lees meer

Webinar 'Binnenbeeld – buitenbeeld: dichterbij elkaar door meten en monitoren'

Op donderdag 21 januari organiseren STOWA en Rijkswaterstaat in het kader van de Voorkennisdag 'Meten en Monitoren' een webinar getiteld: Binnenbeeld – buitenbeeld: dichterbij elkaar door meten en mon...

Lees meer

t/m

Webinars prognoseweken

Van 11 tot en met 22 januari 2021 organiseert STOWA samen de Community of Practice Afvalwaterprognoses en Het Waterschapshuis de ‘prognoseweken’. Gedurende twee weken organiseren we verschillende webi...

Lees meer

Webinar nieuwe sanitatie Superlocal: Wat gaan we leren van de wijk Bleijerheide in Kerkrade?

De wijk Bleijerheide in Kerkrade is onderdeel van een uniek project: Superlocal. De wijk wordt gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. WBL, WML en de gemeente Kerkrade heb...

Lees meer
Foto-impressie van het project Bleijerheide in Kerkrade

Webinar reeks Water in de circulaire economie', slotwebinar over de toekomst

Tussen 14 mei en 17 december 2020 organiseert het platform WOW samen met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA een interactieve webinarreeks over Water in de c...

Lees meer

Online deelexpeditie broekasgassen veenweiden

Op 14 december organiseert STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en de Vrije Universiteit een online deelexpeditie...

Lees meer
Foto van veenweidenlandschap

Webinar Dijkmonitoring: zo doe je dat!

Op donderdag 10 december organiseren STOWA en Rijkswaterstaat in het kader van de Voorkennisdag 'Meten en Monitoren' een webinar getiteld : Dijkmonitoring, zo doe je dat!

Lees meer

Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater

Werk jij aan klimaatadaptatie of de zoetwatervoorziening in Nederland? En wil je jouw kennis delen of verbreden? Dan is de Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater écht iets voor jou! De kennisdag vind...

Lees meer

STOWA slibwebinars, deel 1 'Thermische drukhydrolyse'

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer

CoP Beken en Rivieren, webinar 'Stikstof'

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren geeft onderzoeker Gerben van Geest een presentatie over de rol van stikstof in het Nederlandse oppervlaktewater.

Lees meer

Seminar 'Nederland weer vol met vis'

Op 25 november vindt het nationale seminar ‘Nederland weer vol met vis' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 jaar zijn opgedaan bij...

Lees meer

Webinar 'Leren van praktijkervaringen aquathermie'

STOWA heeft onderzoek gedaan naar bestaande praktijkervaringen met aquathermie: welke lessen en inzichten leren we hieruit? Jeroen de Bruin neemt je in dit webinar mee in de resultaten van dit onderzo...

Lees meer

Studieochtend Modelinstrumentarium ‘Waterkwaliteit’

Het doel van deze online bijeenkomst is om te kijken of er, naar analogie van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voor (met name) waterkwantiteit, draagvlak is om ook op het gebied van waterkw...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar Kunstwerken & Langsconstructies

Op 24 november houdt het Kennis- en Kundeplatform van STOWA een webinar Kunstwerken & Langsconstructies

Lees meer

Kennis- en kundeplatform: webinar Geotechniek

Op 19 november houdt het Kennis- en Kundeplatform van STOWA een webinar over Geotechniek.

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling 2020: 'Bodemdaling in beweging, #zodus'

Op 19 november brengen we de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden voor het voetlicht op het Nationaal Congres Bodemdaling.

Lees meer

SAT-WATER Bodemvocht Webinar 2020 'Doet bodemvocht ertoe?'

Welke methoden zijn er om het vochtgehalte van de bodem in beeld te brengen, hoe kunnen waterbeheerders deze data gebruiken voor het waterbeheer en op welke manier kunnen we samen de aanmaak, distribu...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Klimaat- en Watervraag Stedelijk gebied

Wat betekent het veranderende klimaat en de realisatie van klimaatadaptatiemaatregelen voor de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Die vraag beantwoorden we tijdens een online informati...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: risicogestuurd beheer en onderhoud

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het vierde en laatste themadeel vindt plaats op donderdagmid...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar Monitoring

Op 17 november houdt het Kennis- en Kundeplatform van STOWA een webinar over monitoring.

Lees meer

Online workshop ‘Slimme gedragsbeïnvloeding & communicatie voor een betere waterkwaliteit’

Op 17 november 2020 organiseren de CoP Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA en het KIWK-project Gedragswetenschappen de online workshop ‘Slimme gedragsbeïnvloeding & communicatie voor een betere waterk...

Lees meer

Op weg naar nieuwe klimaatscenario's

Tijdens deze online workshop informeren we u over lopend onderzoek voor de geplande scenario-producten en horen we graag van u wat uw informatiebehoefte is voor uw kennisgebied. Ook digitaal zorgen we...

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar niet-waterkerende objecten (NWO's)

Op 12 november houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze online meeting komen allerlei NWO-dilemma's aan bod.

Lees meer

Kennis- en Kundeplatform: webinar HR & bekledingen

Op 10 november houdt het Kennis- en Kundeplatform KKP een webinar over HR & dijkbekledingen.

Lees meer

Bijeenkomst Circulair baggerbeheer

Op 10 november 2020 organiseert STOWA een workshop voor waterbeheerders over circulair baggerbeheer. Het doel van de bijeenkomst is om te toetsen of de tool die hiervoor is ontwikkeld, in de praktijk ...

Lees meer
Foto van baggerwerkzaamheden in een sloot

Webinar reeks 'Water in de circulaire economie' over governance en gedrag

Tussen 14 mei en 17 december 2020 organiseert het platform WOW samen met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA een interactieve webinarreeks over Water in de c...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: droogte

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het derde themadeel vindt plaats op donderdagmiddag 29 oktob...

Lees meer

Waardevol Water Symposium

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA organiseren op 16 oktober het Waardevol Water Symposium. Een digitaal symposium waarin we u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rioolw...

Lees meer

Webinar reeks Water in de circulaire economie' over nieuwe grondstoffen

Tussen 14 mei en 17 december 2020 organiseert het platform WOW samen met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA een interactieve webinarreeks over Water in de c...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2020

Dit online symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Aan de orde komen onder meer de ontwikkelingen in de EmissieRegis...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: plaagsoorten/dieren

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het tweede themadeel vindt plaats op donderdagmiddag 1 oktob...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie, thema ‘Bancaire financiering van Aquathermie’

Aard Kluck (Public Finance) en Frenk van der Vliet (CCO en stuurgroeplid NAT) van de Nederlandse Waterschapsbank nemen je in dit webinar mee in de mogelijke vormen van bancaire financiering van een aq...

Lees meer
Fot van stapels muntgeld

iPigs en persleidingen kennisevent

Stichting RIONED en STOWA organiseren dit jaar het iPigs en persleidingen event samen met de gemeente Rotterdam. iPigs staat voor intelligent Pipeline Inspection Gauge. Het evenement krijgt een hybrid...

Lees meer
Detail van inspectie van riolering met camera

Webinar I-QUA: pilot lokale afvalwaterzuivering HVCH in Heesch

Bij voetbalclub HVCH in Heesch startte in 2018 het eerste Nederlandse pilotproject van I-QUA, een innovatieplatform om duurzame afvalwatervoorzieningen te ontwikkelen om afvalwater op een efficiënte m...

Lees meer

t/m

Online cursus Beken en Erfgoed, inclusief veldbijeenkomst Renkums beekdal

De cursus Beken en Erfgoed wordt dit najaar online gegeven als interactief webinar, plus een veldbijeenkomst op locatie.

Lees meer

Webinar Dynamisch kustbeheer

Graag nodigen Rijkswaterstaat en STOWA u uit voor de workshop Dynamisch kustbeheer 2020. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beheerders van zandige waterkeringen en duinen, natuurorganisaties, onderzoeke...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie

Dit jaar is alles anders. Dat geldt ook voor de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Nadat we de kennisdag, die in maart zou plaatsvinden, i.v.m. het Coronavirus al hadden moeten verplaatsen naar se...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, online editie. Thema: plaagsoorten/probleemkruiden

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen vindt dit jaar plaats in digitale vorm, opgeknipt in vijf delen: een algemeen deel en vier themadelen. Het eerste themadeel vindt plaats op donderdagmiddag 10 sept...

Lees meer

Warming Up Webinar, thema 'Potentie aquathermie en barrières overwinnen bij toepassing'

In dit webinar van Warmtecollectief Warming Up gaan we in op de vragen als: waar is aquathermie interessant en op welke manier? Waar lopen pilots in de praktijk tegenaan? En hoe werken we aan het slec...

Lees meer
Foto van voeten in sokken tegen d everwarming

Configuraties Aquathermie: van potentie naar realisatie

Op 7 juli presenteren STOWA, CE Delft en Syntraal de beslisboom Aquathermie. Deze helpt bij het bepalen van de aquathermie-configuratie die je op een specifieke plek nodig hebt, en daarmee van de haal...

Lees meer

Webinar waterschappen en de medicijnresten van ziekenhuizen

In dit webinar gaan we dieper in op de uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van ziekenhuisafvalwater op oppervlaktewater bij rioolwaterzuiveringen en bij overstorten, en op maatregelen om toxi...

Lees meer

Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

In 2019 is er een grootschalig onderzoek gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uits...

Lees meer

Webinar 'Technologie-impuls voor decentrale sanitaire systemen'

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar innovatieve nieuwe concepten en technologieën die aan de verdere verduurzaming van nieuwe sanitatie kunnen bijdragen...

Lees meer

#AFGELAST - Symposium 'Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Het gebruik van buisdrainage in de landbouw heeft met de introductie van regelbare drainage, klimaatadaptieve drainage en sub-infiltratiesystemen de laatste 10 jaar een nieuwe impuls gekregen. Op 18 ...

Lees meer
Regelput regelbare drainage