Agenda archief

Innovatiemiddag 'Monitoring waterkwaliteit'

Op donderdag 17 oktober organiseren twaalf kennisinstituten, waaronder STOWA, in Wageningen een gezamenlijke innovatiemiddag over het monitoren van de waterkwaliteit. Het gekozen thema is: 'Versnellen...

Lees meer

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u bespreken we de vraag hoe landscha...

Lees meer

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit versch...

Lees meer

Dag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de m...

Lees meer

Workshop Thermische energie uit oppervlaktewater: ontwikkelen afwegingskader koudelozingen

Aquathermie - het terugwinnen van warmte en koude uit afvalwater en oppervlaktewater - kan een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Goed nieuws. Maar waterbeheerders w...

Lees meer

Werkconferentie Nationaal Daken Plan

Wil je ook aan de slag met groene daken? Heb je concrete ideeën voor een strategische agenda voor het realiseren van groenblauwe daken? Kom dan naar de eerste werkconferentie van het Nationaal Daken P...

Lees meer

t/m

Reuring in het Riet

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagvee...

Lees meer

Achtste Kennisdag Zoetwater 'Omgaan met onzekerheden'

Op 24 september organiseert het Deltaprogramma Zoetwater voor de achtste keer een speciale kennisdag. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe we om moeten gaan met onzekerhede...

Lees meer

Workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'

Op vrijdag 20 september organiseren het KNMI en Weather Impact de workshop 'Waarschuwingssystemen voor extreme neerslag'. De workshop vindt plaats in het kader van het project 'Verbeteren van verwacht...

Lees meer

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad: projectbezoek Kampen

Een belangrijk onderdeel van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad is de projectentournee. Dit is een gezamenlijke rondgang langs gerealiseerde projecten, om van elkaar te leren, kennis over t...

Lees meer

Community of Practice ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’

Op 18 september vindt de tweede themamiddag plaats van de CoP ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’. Effectgerichte beoordelingsmethoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van...

Lees meer

Werkbijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Hoe verleiden we burgers om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit?’’

Op 17 september 2019 vindt in Amersfoort de tweede bijeenkomst van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit plaats. Het wordt een echte werkbijeenkomst waarin we ingaan op hoe we burgers ku...

Lees meer

Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken (vervallen)

Als dijkbeheerder wil je in je beheergebied een traditionele dijk omvormen in een soortenrijke, bloemrijke dijk. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of omdat jouw bestuur wil werk...

Lees meer

t/m

Tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer.

Lees meer

NMDC workshop / hackathon 'Pushing model-based drought management of the Netherlands beyond its limits'

Doel van deze Engelstalige workshop/hackaton is om vanuit verschillende domeinen ideeën uit te wisselen over de vraag hoe het Nationale Water Model en het daarvan onderdeel zijnde LHM (Landelijk Hydro...

Lees meer

Symposium 'Aquatic microbiomes: impact in natural and man-made ecosystems'

This symposium aims at bringing together examples of microbiome research in aquatic systems with relevance for biogeochemical cycling, human health, aquaculture, aquatic foodwebs and aquatic plant gro...

Lees meer

Symposium KRW-doelen 2027. Dilemma’s en oplossingsrichtingen

Op donderdag 27 juni houden het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW een symposium over de actualisatie van KRW-doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er nog veel di...

Lees meer

Slotsymposium RiverCare

Na ruim vier jaar onderzoek is RiverCare in de afrondende fase beland. Ter afsluiting organiseren we op 20 juni 2019 een slotsymposium in Fort Lent bij Nijmegen. Aan de hand van pitches, posters en in...

Lees meer

Bijeenkomst Toepassing landelijk waterkwaliteitsmodel in de regio

In Nederland werken landbouwsector en waterbeherende overheden aan het verder terugdringen van diffuse verontreiniging van het water. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen is de inz...

Lees meer

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u delen rondom het instandhouden van regionale ker...

Lees meer

Dier- en dijkendag

De dier- en dijkendag 2019 richt zich op kleine gravers in regionale waterkeringen. U hoort van deskundigen alles over de leefwijze van deze gravers en de risico's die dat oplevert voor de waterveilig...

Lees meer

Afvalwaterketensymposium 2019

Op 28 mei vindt in Wageningen het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Het symposium kent dit jaar twee thema's: 'Bestaande infrastructuur, nieuwe ...

Lees meer

t/m

Windturbines nabij waterkeringen en de regionale energiestrategie

Op dinsdag 18 juni organiseert de Unie van Waterschappen samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een bijeenkomst over windturbines nabij waterkeringen.

Lees meer

Workshop ‘Vergunnen van zonneparken op water'

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonnepa...

Lees meer

Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken

Als dijkbeheerder wil je van ‘dijkengras’ vaak toe naar een soortenrijke, bloemrijke dijkbekleding. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of vanuit de wens tot meer biodiversiteit. ...

Lees meer

CoP Afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses zijn van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor inzicht in emissies, omvang discrepantie en oorzaken van overlast. Na een la...

Lees meer

t/m

PEHM excursie Delft

Dit voorjaar gaat het platform naar Delft. Op 15 mei gaan we op de fiets naar het Wilhelminapark. Ronald Bakkum en Joep de Koning presenteren daar het resultaat van o.a. het tijdelijk droog latten val...

Lees meer

t/m

Cursus Blauwalgen en waterbeheer

Deze praktische cursus geeft je een goede basis om de juiste aanpak te kiezen voor jouw specifieke blauwalgenprobleem. De vele aspecten rondom de blauwalg en de overlast komen aan bod. Variërend van d...

Lees meer

Wat betekent microplastic voor het Nederlandse waterbeheer?

In 2016 ging het project 'Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP)' van start. Tijdens deze middag informeren wij u over de voortgang en de eerste bevindingen.

Lees meer

CoP Beheer en Onderhoud ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’

Op donderdag 9 mei 2019 vindt er een bijeenkomst plaats van de CoP beheer en Onderhoud, getiteld ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’ Op deze dag staan praktische presentaties ...

Lees meer

Beregening, telt elke druppel?

Als het (te) droog is, willen boeren en tuinders heel graag beregenen. Want ‘elke druppel telt’. Maar is dat ook zo: telt elke druppel, altijd? Op donderdag 9 mei bent u van harte welkom op een bijeen...

Lees meer

Workshop bodemkwaliteit van wadi's

Uit recent onderzoek blijkt dat de bodem onder wadi’s licht verontreinigd is door zware metalen. Stichting RIONED, STOWA en de Hanzehogeschool nodigen u uit voor een workshop om te bespreken of maatre...

Lees meer

Themadag over data-analyse en ecologie 'Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie'

Op maandag 15 april organiseert de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer met medewerking van STOWA een themadag over data-analyse en ecologie. Dit thema komt voort uit de behoefte meer gebruik te maken van...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2019

Op 11 april 2019 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelin...

Lees meer

Bijeenkomst Nieuwe Sanitatie 'Kennis- en informatievoorziening'

STOWA en stichting RIONED nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de kennis en kennisbehoefte op gebied van nieuwe sanitatie. Wij presenteren tevens de vernieuwde Saniwijzer en d...

Lees meer

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van rwzi’s. Het onderzoek met deze methoden is echter nog in een opstartfase. I...

Lees meer

Netwerk Dijkmonitoring: Dijken en geofysische metingen

Op dinsdag 2 april 2019, van 13:00 tot 17:00 uur, wordt een workshop georganiseerd met betrekking tot het toepassen van geofysische metingen op dijken. Tijdens deze workshop zal onder andere aan bod k...

Lees meer

Bijeenkomst over Kennisimpuls Waterkwaliteit voor adviesbureaus

Op 2 april a.s. vindt er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Wij willen tijdens deze middag verkennen welke bijdrage zij in aanvulling op de ken...

Lees meer

Remote-sensing toepassingen in het Waterbeheer (NCR dag, m.m.v. STOWA)

De toenemende beschikbaarheid van remote sensing data biedt mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk. Op deze NCR-themadag worden recente wetenschappelijke inzichten en huidige concrete toepassingen ...

Lees meer

Waterinfodag 2019

Op 28 maart vindt voor de negende keer de Waterinfodag plaats. De Waterinfodag is een congres, beurs én netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector. Aanwezig zijn medewerkers van waters...

Lees meer

Tweedaagse cursus 'Water, beekherstel en erfgoed'

STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben in 2018 het Handboek Beken en Erfgoed uitgebracht. In deze tweedaagse cursus - op 13 en 27 maart - leert u met behulp van diverse instrumenten en ...

Lees meer

STOWA Grasdag (4)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Deze praktijktraining voor het beoordelen van grasbekleding van dijken mag je niet de missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur! Op 26 m...

Lees meer

Kennisdag Inspectie Waterkeringen #16 'Een natje en een droogje'

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook z...

Lees meer

Bedrijvenmarkt Kennisdag Inspectie Waterkeringen #16

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook z...

Lees meer

Inspiratieochtend 'Continu inzicht'

In het NKWK-onderzoeksproject ‘Continu Inzicht’ ontwikkelen RWS, vijf waterschappen en STOWA praktisch toepasbare kennis en methoden om op ieder moment een actueel beeld te hebben van de sterkte van w...

Lees meer

Inspiratiemiddag Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte van een dijk en hoe kunnen wij dat bepalen en verklaren? Het Wa...

Lees meer

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Hebt u de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld? Kom voor de antwoorden naar de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer, op dinsdag 19 maart 2019. De organisatie van ...

Lees meer

Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit over Citizen Science

Op 14 maart vindt de eerste themadag plaats van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA. Tijdens deze dag gaan we dieper in op een belangrijk middel om dit bewustzijn te vergroten...

Lees meer
Op 14 maart vindt de eerste themadag plaats van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA. Tijdens deze dag gaan we dieper op een belangrijk middel om dit bewustzijn te vergroten: Citizen Science. Wereldwijd verzamelen miljoenen burgers data over allerlei thema’s (waaronder waterkwaliteit) waardoor ze er meer bij betrokken raken.

Symposium 'Slim Malen: de nieuwe standaard?'

Op 14 maart 2019 staat het nieuwe malen op de agenda. We bespreken met elkaar wat de resultaten zijn van het project 'Slim Malen' en welke mogelijkheden er zijn om het waterbeheer slimmer, flexibeler ...

Lees meer

Symposium over de aanpak van microverontreinigingen in het water 'Al doende leren, al lerende doen'

De afgelopen periode hebben waterbeheerders en het Rijk serieus werk gemaakt van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu. Op 8 maart hoort u hoe deze aanpa...

Lees meer

STOWA Grasdag (3)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Deze praktijktraining voor het beoordelen van grasbekleding van dijken mag je niet de missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur! Op 7 ma...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Meten aan vegetatie voor waterveiligheid bij waterkeringen’

Waterveiligheid en natuur gaan soms goed samen, maar soms ook niet. Zo verwijderen we regelmatig bomen op of nabij waterkeringen om te voorkomen dat ze omvallen en een bres in een kering veroorzaken. ...

Lees meer

Future of rivers and streams: ecology and restoration under global change

The aquatic environment is a very dynamic and complex metasystem that fulfills a large number of key services. It hosts an enormous diversity of plant and animal species, but is threatened by global c...

Lees meer

Rivercare Kennismiddag ‘Kort door de bocht’. Van wetenschap naar de praktijk van het hydromorfologisch functioneren van beken

Welke invloed heeft het inbrengen van dood hout op opstuwing en waterafvoer? Vergroot het de kans op wateroverlast? Hoe interacteren regionale rivieren hydrologisch gezien met de hoofdwateren waar ze ...

Lees meer

Maatschappelijke afwegingen voor de KRW: hoe maken we goede keuzes en kunnen ecosysteemdiensten hierbij helpen?

Op 20 februari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst van het NIOO en STOWA over ecosysteemdiensten en de KRW.

Lees meer

BRIGAID: effectief innoveren in het waterbeheer

Klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en wateroverlast, komen in Europa de komende decennia naar verwachting vaker voor, hebben meer impact en veroorzaken meer schade. Doel van BRIGAID is om de ...

Lees meer

Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw: eerste ervaringen en verdere verbeteringen

Op 7 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere uitrol van de Waterwijzer Landbouw. De ontwikkelaars brengen u op de hoogte van de eerste bevindingen met het toepassen van het instrument en doen...

Lees meer

Community of Practice Aquathermie 1

In 2019 start de Community of Practice (CoP) Aquathermie, een initiatief van KWR, STOWA en Deltares. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 januari bij Brabant Water in Eindhoven.

Lees meer

Bestuurlijk congres 'Beekherstel versneld/t'

In 2015 vond het eerste bestuurlijke congres ‘Bouwen met Natuur’ plaats. Op 18 januari 2019 vindt het vervolg hierop plaats, getiteld ‘Beekherstel versneld/t!’. We vertellen u graag hoe 'Bouwen met Na...

Lees meer

t/m

Roadshow over risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken geweest bij het opstellen van de handreiking voor risicogestuurd beheer en hnderhoud. Deze blauwdruk helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in contr...

Lees meer

t/m

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

In deze cursus leert u zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van de ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek van STOWA, die is ontwikkeld door onder meer de docenten van deze cursu...

Lees meer

Mini-symposium 'Verspreiding van flora en fauna in laaglandbeken'

Tijdens dit symposium worden de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie besproken aan de hand van een aantal recente studies. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt het soms a...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater

Op 27 november 2018 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de zevende Kennisdag Zoetwater. Dit keer staat het thema droogte centraal. Zeer actueel, met het oog op de afgelopen zomer. Wat is de impac...

Lees meer

Mini-symposium 'Advancing methods for evaluating flood risk reduction measures'

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Kasper Lendering aan de TU Delft. Lendering deed onderzoek naar methoden voor het evalueren van de effectiviteit van maatregelen o...

Lees meer

Nationaal congres bodemdaling 'Het Veenomeen'

Op 22 november vindt het derde Nationale congres over bodemdaling plaats, getiteld 'Het Veenomeen’. Het Platform Slappe Bodems organiseert dit congres i.s.m. het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling,...

Lees meer

Jaarlijkse NHI-dag: waar staan we?

Op 22 november vindt de jaarlijkse NHI-dag plaats. In de ochtend bespreken we de ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019. In de middag staat de toepassing van het NHI in droge perioden centraal...

Lees meer

Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie Zuid-Nederland en België

Zuid-Nederland zet belangrijke stappen op het gebied van nieuwe sanitatie. Lang niet ieder perceel wordt meer aangesloten op de riolering. Soms (bijv. bij recreatieterreinen) omdat het niet anders kan...

Lees meer

Kennisbijeenkomst over beek- en rivierherstel in Europa

Op 14 november organiseren STOWA en Wetlands International een dag over beek- en rivierherstel in Europa. Gedurende de dag zullen er presentaties gegeven worden, en er zullen bezoeken gebracht worden ...

Lees meer

t/m

Cursus nieuwe technieken dijkversterkingen

In deze cursus leert u de ins en outs van nieuwe technieken voor dijkversterkingen. Deze nieuwe technieken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen.

Lees meer

STOWA Grasdag (2)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur.

Lees meer

Themadag 'Weer en Waterbeheer'

Een accuraat beeld van hoeveelheden gevallen neerslag is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van klimaatverandering, met toenemende extremen. Op woensdag 7 november organiseren ...

Lees meer

STOWA Grasdag (1)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur. Deze dag is vol, op 8 november staat de volgende dag gep...

Lees meer

Kennisdag Ervaringskennis

Is het mogelijk als bestuurder miljoenen te besparen door te vertrouwen op de ervaring en inzichten van je eigen mensen? Ook als het gaat om de veiligheid van miljoenen mensen? Is het mogelijk een ant...

Lees meer