Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

Symposium 'De noodzaak van afvalwaterprognoses, ook voor gemeenten'

Ben jij bezig met de toekomst van de infrastructuur van de riolering en/of rioolwaterzuiveringen? En wil jij meer weten over de methoden en beschikbare tools om met prognoses inzicht te krijgen in het...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Beekmondingen, tussen beek en rivier'

In dit webinar vertelt Martijn Antheunisse (Rijkswaterstaat) over de inrichting van beekmondingen langs de Maas. Hij neemt ons mee in de landschappelijke en aquatisch ecologische context; daarnaast pr...

Lees meer

Eerste bijeenkomst Community of Practice Sleutelfactor Toxiciteit

Op 15 mei houdt STOWA de eerste bijeenkomst van de CoP Sleutelfactor Toxiciteit. In deze bijeenkomst gaan we samen met ontwikkelaars, gebruikers en voormalige gebruikers kijken hoe je de Sleutelfactor...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat betekent herstel - de vijfde laag van meerlaagsveiligheid - voor jouw waterschap?’

De beleidstafel Wateroverlast en hoogwater heeft eind 2022 de drie lagen van de zogenaamde meerlaagsveiligheid uitgebreid. De toegevoegde laag is onder meer herstel. Wat betekent dit voor de crisisbeh...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Belang oeverzone voor beekinsecten’

Beekinsecten zijn afhankelijk van zowel het aquatische als het terrestrische deel van de beek voor het volbrengen van hun levenscyclus. Elmar Becker (Universiteit van Amsterdam) doet met het oog hiero...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Wat kan de dijkbewakingsapp App2C voor jou betekenen?’

In de afgelopen jaren heeft STOWA een dijkwachtapp ontwikkeld en getest. Deze noemen we App2C, ofwel: een 'App to see’. Deze app en een bijbehorend dashboard zijn klaar om door waterschappen gebruikt ...

Lees meer

15e Nationale Sluizendag

Op 19 april organiseert de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) voor de 15e keer de Nationale Sluizendag. Dit jaar treedt het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier op als gas...

Lees meer

Kennisdag Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen #21 'Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden'

Op donderdag 11 april 2024 vindt in Burgers’ Zoo de 21ste PIW-kennisdag plaats. Het thema van dit jaar is ‘Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden’. We kijken hoe het klimaat, landschap en daarme...

Lees meer

Webinar Waterwijzer Landbouw 'Optimale gewas- en grondwaterkaarten'

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI) is volop in gebruik bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. In een serie webinars laten we (po...

Lees meer

Webinar ‘Effecten van baggeren op waterplanten’

In opdracht van enkele waterschappen en STOWA is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van baggeren op waterplanten. Via een webinar delen de onderzoekers graag de voorlopige resultaten van...

Lees meer

Waterinfodag 2024 'Anders leren leven met water'

De jaarlijkse Waterinfodag is dé netwerkdag over informatievoorziening in de watersector. Het is zowel congres, beurs als ontmoetingsdag. De dag is bedoeld voor iedereen die werkt in de informatievoor...

Lees meer

Afsluitend symposium KLIMAP 'Klimaatbestendige hoge zandgronden: zo krijg je dat voor elkaar!'

In de afgelopen vier jaar hebben 23 partijen samengewerkt in het project KLIMAP – Klimaatadaptatie in de praktijk. Zij hebben routes geschetst die leiden naar een gezamenlijk doel: een klimaatadaptie...

Lees meer

Veldbezoek graverij 4: hoogwater

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 18 ma...

Lees meer

Minisymposium Woning-Wijk-Water

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaat...

Lees meer

Symposium Lachgas op rwzi’s

De waterschappen willen in 2035 klimaatneutraal zijn (inspanningsverplichting). Lachgas is een zeer sterk broeikasgas (265 keer sterker dan CO2). De bijdrage van lachgas vanuit rioolwaterzuiveringsins...

Lees meer

Webinar Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning

Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater, als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. O...

Lees meer

Veldbezoek graverij 3: Preventieve maatregelen in dijkversterkingen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 4 maa...

Lees meer

Webinar Helofytenfilters (en soortgelijke systemen)

Tijdens dit webinar gaan we uitgebreid in op de werking van helofytenfilters. We verdiepen jouw kennis over de werking ervan en hoe je die kunt verbeteren. We gaan ook in op aanleg, beheer en onderhou...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 5: Bio-GAK en resultaten onderzoek PFAS-verwijdering en antibioticaresistentie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Veldbezoek graverij 2: Herstel graverij in keringen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 19 fe...

Lees meer

Jaarlijkse RIONED dag; Kennis voor elkaar

De RIONEDdag is hét jaarlijkse congres voor professionals in het stedelijk waterbeheer. ‘Kennis voor elkaar’ is het jaarthema van Stichting RIONED. Op 1 februari 2024 gaan we op onze vakdag met u in g...

Lees meer

Waterinnovatiefestival 2024

Donderdag 1 februari is het feestelijke Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Iedereen die aan water werkt is welkom: van dijkwerker tot procestechnoloog en van ICT’er tot bestu...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 4: Adsorptie, Oxidatie, Filtratie en Bemonstering

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Webinar Water en Bodem Sturend van het Water Governance Tijdschrift

Op 30 januari 2024 vindt van 10.30 tot 12.00 uur het webinar Water en Bodem Sturend plaats. De organisatie is in handen van Water Governance, het tijdschrift over governance vraagstukken in het waterb...

Lees meer

Eerste bijeenkomst Community of Practice (CoP) Waterkwaliteit en Klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit start in januari 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat. In deze CoP kijken we onder meer naar de st...

Lees meer

NOBV-webinar 'SOMERS 2.0, rekenregels en dashboard'

Op 29 januari houdt het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over SOMERS, een systeem voor het bepalen van de CO2-uitstoot uit veenweidegebieden. In het webinar g...

Lees meer

Webinar Handreiking voor de beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen

Tijdens dit webinar wordt een toelichting gegeven op de tweede versie van de handreiking voor de beoordeling van de ecologische effecten van TEO-systemen. We gaan onder meer in op de verschillen tusse...

Lees meer

Veldbezoek graverij 1: Waterkering en watersysteem

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 25 ja...

Lees meer

Jong Waterbeheer eindsymposium

Ruim 2,5 jaar geleden startte STOWA het project JONG Waterbeheer. We brachten in dit project de behoeften en knelpunten in kaart van jonge en ervaren watermensen in de samenwerking. En sindsdien stimu...

Lees meer

NHI-dag: Blik op de toekomst

Afgelopen oktober was de feestelijke oplevering van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) in Arnhem, echter dit betekent niet dat wij nu klaar zijn. We blijven aan de slag met nieuwe ontwi...

Lees meer

Community of Practice Waterinfiltrerende verharding en voorzieningen

De Community of Practice Waterinfiltrerende verharding en voorzieningen nodigt u uit bij het jaarlijkse symposium om opgedane kennis te delen op het gebied van infiltratievoorzieningen. Het symposium ...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ Oost-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

Wintersymposium Platform Ecologisch Herstel Meren en Sloten: Biodiversiteit in het Aquatische milieu

Hoe verhoudt biodiversiteit zich tot de waterkwaliteit. En wat vertellen verschillende soortgroepen over biodiversiteit in het water? Tijdens de winterbijeenkomst van het PEHM gaan we hier dieper op i...

Lees meer

Kennis- en netwerkdag Professioneel Afvalwatertransport

Tijdens de kennis- en netwerkdag Professioneel Afvalwatertransport, op 6 december 2023, kunnen persleidingbeheerders kennis op doen over de laatste stand van zaken van lopende onderzoeken rond perslei...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 3: Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

VIPNL/NOBV-Webinar Natte teelten

De ontwikkeling van natte teelten is in volle gang. Er zijn nog veel vragen over teelt, spreiding en opschaling, over de markt en verdienmodellen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het webin...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ West-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

Symposium Sturing in de Afvalwaterketen: optimalisatie

In deze bijeenkomst, een vervolg op het symposium over 'Sturing in de Afvalwaterketen' op 20 april 2023, onderzoeken we in hoeverre we de bestaande infrastructuur van de afvalwaterketen (riolering en ...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Gebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in land- en tuinbouw. Regels en uitvoering’

Op dinsdagmiddag 28 november ben je van harte welkom op een informatiemiddag over de Europese verordening (2020/741) 'Minimum eisen voor hergebruik van water’ en hoe we deze verordening hebben geïmple...

Lees meer

Bijeenkomst 'Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad Zuid-Nederland'

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

t/m

STOWA-Aquatech Removal of Micropollutants from wastewater

At the Aquatech Expo, the Dutch Approach on reducing the discharge of micropollutants into surface water is presented including technological challenges of implementation. In this three-day event we p...

Lees meer

t/m

Symposium Dynamisch Kustbeheer

Na het succesvolle symposium op Texel, vindt dit jaar het tweedaagse symposium Dynamisch Kustbeheer plaats bij de Noord-Hollandse kust (IJmuiden). Het wordt een mooi programma met inspirerende spreker...

Lees meer

Regenwater. Geen druppel de straat uit!

Hoe minimaliseren we (stedelijke) wateroverlast door hevige regenval? Welke oplossingen zijn er, hoe effectief zijn die, welke voor- en nadelen hebben ze en welke ervaringen zijn ermee opgedaan in de ...

Lees meer

Bijeenkomst 'Mijn hemel!... waterstelsel'

Op donderdag 2 november organiseren STOWA en Stichting RIONED in Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van het beheer van onze hemelwaterstelsels.

Lees meer

Gezamenlijke Gebruikersdag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw

Al enkele jaren hebben we aparte gebruikersdagen voor de waterwijzer landbouw en Natuur. Dit jaar houden we een gezamenlijke gebruikersdag. Beide instrumenten geven de effecten van ingrepen in de wate...

Lees meer

Bijeenkomst SuSpeCT: de resultaten

Op 1 november 2023 organiseert het projectteam van SUSPECt de eindconferentie van het project. SUSPECt - SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern - g...

Lees meer

Kennis in de regio x klimaatbestendige stad. Midden Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En wie...

Lees meer

Kennismiddag 'Slim Malen in de praktijk'

Tijdens deze kennismiddag laten we zien welke mogelijkheden er zijn met 'slim malen'. We gaan met elkaar in gesprek over wat slim malen precies inhoudt en waterbeheerders delen praktijkverhalen over d...

Lees meer

💧 Bijeenkomst 'Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?'

VPdelta en STOWA organiseren op 26 oktober een speciale dag, getiteld: “Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?” Ben jij een stedelijk-waterprofessional en ben jij benieuwd naar de i...

Lees meer

Symposium 'Impact van AquaConnect voor de waterschappen'

Op 12 oktober organiseert STOWA samen met het project Aquaconnect het symposium 'De impact van Aquaconnect voor de waterschappen'. Tijdens dit symposium schetsen wij een beeld van het wetenschappelijk...

Lees meer

Symposium ‘Toepassen van Sleutelfactor Toxiciteit in oppervlaktewater- en effluentmonitoring’

Wil je uit de eerste hand horen hoe de Sleutelfactor Toxiciteit toegepast kan worden, als waterbeheerder, laboratoriummedewerker of adviseur? Kom dan naar dit symposium. STOWA en ILOW nemen je mee in ...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 2: Combinaties met ozon

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

SAMENWERKEN AAN WATER | Lerend kijken naar de toekomst

De effecten van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de herziening van de richtlijn Stedelijk Afvalwater stellen de bestaande waterketen-infrastructuur en rioolwaterzuiveringen flink op de proef....

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad Noord-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Kom op 10 okto...

Lees meer

Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn te halen?

Op 10 oktober gaan hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek. Hoe kunnen beide groepen beter samenwerken en wat hebben we van elkaar nodig? Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het...

Lees meer

Feestelijke oplevering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium! (NHI)

Op 5 oktober organiseren de deelnemende partners binnen het NHI een feestelijke (live) bijeenkomst rond de oplevering van het NHI, met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Peter Glas onze De...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter: de schadeberekening tegen het licht

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseert STOWA de WSS Gebruikersbijeenkomst. Daarin gaan we in op de werking van de Waterschadeschatter, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de schadefuncties. Oo...

Lees meer

Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'

Op 28 september organiseren de Unie van Waterschappen, Energie- en Grondstoffenfabriek, Netwerk Aquathermie en STOWA het Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'.

Lees meer

Kennisdag zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Vraag jij je af hoe we Nederland klimaatbestendig kunnen inrichten? En hoe je acties op de korte termijn kunt verbinden aan ontwikkelingen op de lange termijn? Kom dan naar de kennisdag van de Deltapr...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 1: Adsorptie poedervormig actief kool (PAK)

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Cursus 'Klimaat, beheer en onderhoud'

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van klimaatverandering. Er is meer aandacht voor biodiversiteit, saliniteit, waterkwaliteit, wateroverlast, energie en circulaire economi...

Lees meer

Jong Waterbeheer presenteert: Impactmakers!

JONG Waterbeheer/STOWA, Deltares en Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen voor de eerste editie van de Impactmakers. De impactmakers is een werkcolleg...

Lees meer

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

Free Flow: 25.000 km vrij stromende beken en rivieren in 2030?!

Op dinsdag 12 september organiseren de World Fish Migration Foundation (WFMF), Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren en Waterschap De Dommel een dag over vrij stromende rivieren en beken in Ne...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor de Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 7 september is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de Zuidwestelijke Delta. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanu...

Lees meer

Webinar Onverzadigde zone - NHI

Voor het maken van hydrologische modelberekeningen met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI is een een kaart gemaakt van slecht doorlatende grondlagen. In dit NHI-webinar leggen we uit waar...

Lees meer

Webinar MetaSWAP - NHI

MetaSWAP is de modelcode voor de onverzadigde zone in het NHI die in het afgelopen jaar verbeterd en uitgebreid is. Tijdens dit webinair lichten wij de verbeteringen toe en kun je zelf met de gebruike...

Lees meer

CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Waterlab Flevoland: ambities, ontwikkelingen, toekomstperspectieven’

Op 6 juli 2023 organiseert de Community of Practice (CoP) Nieuwe en Decentrale Sanitatie i.s.m Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en de samenwerkende gemeenten in Flevoland een kennisbijeen...

Lees meer

Webinar 'Drie jaar NOBV: waar staan we?'

De eerste drie meetjaren van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) zijn inmiddels afgerond. Eind juni worden de bevindingen gepresenteerd aan de regieroep Veenweide. Over...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023), 'Een dijk van een Generatie'

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de PIW-kennisdag plaats. We blikken terug op en we kijken vooruit naar het onderzoek en de instandhouding van onze waterkeringen. Dit alles met speciale...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023) 'Een dijk van een generatie', bedrijvenmarkt

Op 29 juni vindt in Burgers Zoo de jaarlijkse Kennisdag Instandhoudingen plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. Er is net als andere jaren een speciale bedrijvenmarkt waarop bedrijven en ...

Lees meer

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging / een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan wa...

Lees meer

Kennisdag Graverij Waterkeringen, Bedrijvenmarkt

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo in Arnhem de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze bijeenkomst organiseren STOWA en Rijkswaterstaat samen met het Kenniscentrum Bever. Bent u ...

Lees meer

CoP Online Sensoring 'Debietmetingen'

Voor het bepalen van de verontreinigings- en zuiveringsheffing is het debiet nodig. Metingen van debiet zijn ook nodig voor het aansturen van de monstername. Belangrijk dus om dit goed te doen. In Ned...

Lees meer

Symposium 'fosfaat in perspectief'

De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet om de winning van fosfaat uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Op woensdag 21 juni houden de Energie- en Grondstoffenfabiek (EFGF) en STOWA een symp...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2023

Op dinsdag 20 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met...

Lees meer

NOBV-Velddag Rouveen

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) wordt sinds 2019 op een meetlocatie in Rouveen gemeten aan onderwaterdrainage. Ook worden er intensieve bodemdalingm...

Lees meer

Congres 'Broeikasgasemissies uit oppervlaktewater'

Op 15 juni organiseert STOWA het congres ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’, waarin we stilstaan bij de maatschappelijke opgave en vanuit een breed waterbeheerperspectief kijken naar de stand van z...

Lees meer

Bijeenkomst 'Effectief bemonsteren en monitoren verwijdering micro’s door rwzi’s

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invloed van het bemonsteren van het in- en effluent van rwzi’s op het bepalen van het verwijderingsrendement van micro’s. Hieruit blijkt dat er met de...

Lees meer

Online bijeenkomst CoP Afvalwaterprognoses 'Blik op de toekomst'

In deze online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses geven we onder meer een korte toelichting op de rekenmethode om inzicht te krijgen in de maximale pompcapaciteit. Deze methode werd tijdens he...

Lees meer

Webinar Aquathermie van A tot Z – lancering nieuwe handreiking

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water lanceren een nieuwe online handreiking aquathermie. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermie aan de slag wil, v...

Lees meer

Webinar 'Meteorologische gegevens NHI'

In het kader van NHI is een tool ontwikkeld die meteorologische data downloadt van verschillende bronnen, combineert en vervolgens wegschrijft als invoer voor NHI-modellen. In dit webinar lichten we d...

Lees meer

Webinar Landgebruikskaarten in het kader van NHI

Voor het NHI is een archief met landgebruikskaarten ontwikkeld op basis van de basisregistraties en andere relevante brongegevens. Op 8 juni ben je van harte welkom voor een nadere introductie over he...

Lees meer

t/m

Masterclass 'Droogtestress'

Onze zomers worden steeds warmer en droger. We wapenen ons tegen teveel water, maar hoe ga je om met (extreme) droogte? In deze tweedaagse masterclass van de Stichting Wateropleidingen ga je intensief...

Lees meer

Symposium 'Digital Twin voor het Waterbeheer'

Wil je de toekomst van het waterbeheer verkennen en ontdekken wat de mogelijkheden van digital twin-technologie zijn? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het symposium 'Digital Twin voor het Wa...

Lees meer

Themadag 'Herinrichting watergangen: van ontwikkeling naar eindbeeld!'

Er worden de laatste jaren veel watergangen heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Het juiste beheer en onderhoud van de heringerichte watergangen draagt bij aan het behalen van die doelen. Of niet...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer

Webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd m...

Lees meer

CoP Ecologische Data Analyse

Op 1 juni ben je van harte welkom bij een bijeenkomst van de CoP Ecologische Data Analyse rondom het thema IHW-data. Welke data beheert het IHW? Hoe zijn deze benaderbaar? En welke ontwikkelingen word...

Lees meer

Zomerbijeenkomst PEHM 'Ecologische dilemma's in wetgeving en vergunningen'

Jaarlijks organiseert het Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten een aantal bijeenkomsten voor collega's die aangesloten zijn bij dit platform. (besloten bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst op 2...

Lees meer

Grip op beekslib GEANNULEERD

Op 22 mei organiseert OBN, met medewerking van STOWA, een bijeenkomst over een belangrijke belemmerende factor voor beekherstel: de aanwezigheid van beekslib. In het kader van de Kennisimpuls Waterkwa...

Lees meer