Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

Webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd m...

Lees meer

CoP Ecologische Data Analyse

Op 1 juni ben je van harte welkom bij een bijeenkomst van de CoP Ecologische Data Analyse rondom het thema IHW-data. Welke data beheert het IHW? Hoe zijn deze benaderbaar? En welke ontwikkelingen word...

Lees meer

Zomerbijeenkomst PEHM 'Ecologische dilemma's in wetgeving en vergunningen'

Jaarlijks organiseert het Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten een aantal bijeenkomsten voor collega's die aangesloten zijn bij dit platform. (besloten bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst op 2...

Lees meer

Grip op beekslib GEANNULEERD

Op 22 mei organiseert OBN, met medewerking van STOWA, een bijeenkomst over een belangrijke belemmerende factor voor beekherstel: de aanwezigheid van beekslib. In het kader van de Kennisimpuls Waterkwa...

Lees meer

Kennis in de Regio X Klimaatbestendige stad

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En wie heb je nodig om slagvaardig aan he...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Klimaateffecten riviernatuur’

Door klimaatverandering veranderen de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Ook langs de Nederlandse rivieren. Wat dit precies gaat betekenen voor het Nederlandse rivierengebied is nog vrij ond...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het ins...

Lees meer

Young Talent Day

Op 10 mei 2023 kun je weer volop ervaringen, inspiratie en kennis uitwisselen met andere jonge mensen uit de watersector tijdens de tweede editie van de Young Talent Day. JONG Waterbeheer belooft weer...

Lees meer

Webinar ‘Een Waterenergieplan: als onderdeel van het transitiebeleid’

Op donderdag 20 april 2023 organiseert het Netwerk Aquathermie, in samenwerking met netwerkpartij Deltares, de Universiteit Utrecht en drinkwaterbedrijf Waternet, een webinar over het Waterenergieplan...

Lees meer

Symposium Sturing in de afvalwaterketen

In hoeverre kunnen we de afvalwaterketen nog verder optimaliseren door aanvullende maatregelen, zoals procesregeling of afkoppelen van regenwater? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwant...

Lees meer

Routes naar een circulaire economie: end-of-pipe volstaat niet

STOWA is een van de projectpartners binnen het onderzoeksprogramma WiCe: Water in the Circulaire Economie. Onlangs werd het WiCe-project 'Circulair water 2050' afgerond. Op 11 april hoort u meer over ...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 3: 'Ecosysteem'

Hoe kunnen we het ecosysteem versterken in tijden van klimaatverandering? Wat betekent dat voor de inrichting en gebruik van land en water? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? Over deze en andere...

Lees meer

NOBV-Webinar 'Bodembeweging meten met InSAR en LiDAR'

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert op 3 april as. een webinar over het meten en monitoren van bodembeweging en bodemdaling met behulp van remote sensing tec...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 2: 'Mens & maatschappij'

Hoe krijgen we het voor elkaar om grondstoffen, water en ecologie de juiste waarde toe te kennen en hiernaar te handelen? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? En hoe slagen onze bestuurders erin o...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Beekdalen en laagtes, sleutels in de watertransitie’

Voor een effectieve aanpak van de droogte op de hoge zandgronden is een sleutelrol weggelegd voor beekdalen en laagten in het landschap. Door hier water vast te houden, kan het hele grondwatersysteem ...

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die o...

Lees meer

Symposium over effluentkwaliteit van de toekomst

Op 17 maart vindt er een symposium plaats waarin we dieper ingaan op de effluentkwaliteit die in de toekomst nodig, dan wel gewenst is.

Lees meer

Waterinfodag

Op 16 maart vindt in Den Bosch de Waterinfodag plaats, het jaarlijkse evenement over de informatievoorziening in de watersector. De Waterinfodag wordt georganiseerd i.s.m. STOWA, Het Waterschapshuis, ...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 1: 'Klimaatverandering' (volgeboekt)

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecos...

Lees meer

CoP Online Sensoring 'Validatie & kalibratie'

De CoP Online Sensoring richt zich op de transitie van het traditioneel meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater naar nauwkeurige online metingen met nieuwe technieken zoals sensoren of analyse...

Lees meer

t/m

Closing Conference Polder2C's

De afgelopen jaren heeft het onderzoeksproject Polder2C’s experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp gedaan. Aandacht was er ook volop voor kennisoverdracht aan de volgende generatie water...

Lees meer

Symposium Platform Blauwalgen 'Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’

Op 9 februari 2023 organiseert het Platform Blauwalgen het symposium: ‘Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’. Tijdens de bijeenkomst worden er onderzoeken gepresenteerd op het gebied van monit...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert STOWA een online gebruikersbijeenkomst over de WaterSchadeSchatter. De WaterSchadeSchatter is een instrument om potentiële schade veroorzaakt door wateroverlas...

Lees meer

Webinar Klei in veen

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van het veen te verbeteren. Op 30 januari organiseren het Veenweiden Innovatie...

Lees meer

IT-Symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 25 januari 2023 organiseert het hWh/STOWA programma 'Afvalwaterprognoses' een symposium dat geheel in het teken staat van de IT-, GIS- en data-aspecten van afvalwaterprognoses. Doelgroep zijn dan o...

Lees meer

NHI-dag 'Het Nederlands Hydrologisch instrumentarium: klaar voor gebruik?!'

De realisatie van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nadert zijn voltooiing! Op de derde donderdag van het nieuwe jaar, 19 januari, nemen wij je graag mee in de laatste stand van zaken. ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Peilen en Vegetatie in stromende wateren’

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren gaat Ellis Penning van Deltares in op recente inzichten rondom peilen en vegetatie. Ze vertelt over uitgevoerd onderzoek, en we kijken hoe je de uitkomsten ...

Lees meer

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

In deze workshop gaan we samen met de deelnemers actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossinge...

Lees meer

Webinar CoP Afvalwaterprognoses

Op woensdag 7 december ben je van harte welkom bij een online webinar van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze ochtend gaan we in drie presentaties in op achtereenvolgens het gebruik van meetdata ...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Online Sensoring

Op 7 december vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Online Sensoring. Tijdens deze bijeenkomt besteden we onder meer aandacht aan de organisatorische en juridische implicaties v...

Lees meer

KNMI Relatiedag 'Weer & Waterbeheer'

Op donderdag 1 december organiseert het KNMI de relatiedag ‘Weer en waterbeheer’. Samen met sprekers uit het werkveld deelt KNMI op deze dag meteorologische- en hydrologische kennis aan de hand van (p...

Lees meer

WEW-themadag 'Biologische monitoring. Technieken voor de toekomst?"

Wat kunnen nieuwe monitoringstechnieken betekenen voor het ecologische waterbeheer? Geven ze ons meer informatie dan de klassieke methoden, of andere informatie? Zijn ze sneller en kosteneffectiever, ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Grip op Beekslib’

In veel beken worden ecologische KRW- en Natura2000-doelen voor waterplanten en vegetatie niet gehaald. Hoewel de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater van beken wel omlaag is gebracht, heeft di...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Ecologische data-analyse 'Workflow en data-analyse'

Op 17 november 2022 is er weer een bijeenkomst van de CoP Ecologische data-analyse (Ecodata) bij het Waterschapshuis in Amersfoort. We willen het deze keer hebben over de vraag hoe je een goede workfl...

Lees meer

t/m

Meerdaags symposium 'Levende Duinen: veilige natuurrijke duinen'

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en STOWA organiseren van 16 tot en met 18 november het meerdaagse symposium 'Levende Duinen; veilige natuurrijke duinen'. Het symposium is b...

Lees meer

Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Wat is de ecologische impact van een TEO-installatie op het waterleven? Dat willen waterbeheerders graag weten, zodat ze een goede afweging kunnen maken in wat ze wel of niet toestaan. Vanuit onderzoe...

Lees meer

Najaarsbijeenkomst PEHM: Kansen en uitdagingen in relatie tot het NPLG

Op dinsdag 1 november gaat het Platform Ecologisch Herstel M-typen in gesprek over de kansen en uitdagingen in relatie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In het NPLG zijn natuur, waterkwali...

Lees meer

Platform Nieuwe Sanitatie

Op 1 november nodigen we je van harte uit om het platform Nieuwe Sanitatie bij te wonen. Op deze bijeenkomst kunnen we elkaar weer live ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over lopende proj...

Lees meer
foto; saniwijzer

Bijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Waterrecreatie en de invloed op natuur en waterkwaliteit'

Op 18 oktober organiseert de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit een werkbijeenkomst over waterrecreatie, natuur en waterkwaliteit. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken waterkwaliteitsexpert...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis’

Als onderdeel voor het ecologisch herstel van de Rijn zijn in de afgelopen drie decennia door Rijkswaterstaat en terreinbeheerders tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd. De neven...

Lees meer

Kennisdag ‘Last van wateroverlast’

Op 13 oktober 2022 vond de kennisdag over wateroverlast plaats. Tijdens deze dag werd de opbrengst van STOWA/RIONED-projecten rondom dit onderwerp gedeeld. Zoals integrale risico-analyse, en waterover...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst; Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Samen Blauwgroen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Platform Samen Klimaatbestendig, STOWA, Stichting RIONED, en Platform 31 houden op dinsdag 11 oktober een netwerkbijeenkomst met als tite...

Lees meer

Nationaal Congres Bodemdaling 2022 'Bouw beter met bodemdaling'

Op 6 oktober 2022 landt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling op de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied va...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Beken en Rivieren 'Systeemanalyse beekdalen: #watdan #hoedan?’

Systeemanalyses van beken, beekdalen en beekdallandschappen heb je in allerlei soorten en maten, op verschillende schaalniveaus. Via de lagenbenadering, GIS-benaderingen LESA’s, SESA’s en ESF’s kun je...

Lees meer

Symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'

Momenteel laten STOWA en het ministerie van I&W daarom onderzoek uitvoeren naar de verwijdering van micro verontreinigingen uit rwzi effluent door natuurlijke systemen. Hierbij wordt eveneens de meerw...

Lees meer

Webinar 'Kansen voor TEO en fosforverwijdering'

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. STOWA heeft voor drie verwijderingstechnieken laten onderzoeken wat de meerwaarde en toe...

Lees meer

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 2022

De derde editie van de Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vindt plaats op donderdag 29 september 2022 in Fort Voordorp, Groenekan. Het thema van de kennisdag is dit jaar 'Werken aan weerbaar...

Lees meer

Vijfde Persleidingen-Event

Op 22 september 2022 vindt in Eindhoven het jaarlijkse Persleidingen-Event plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Deze jaarlijkse dag is hét kennis- en ontmoetingsevent voor professione...

Lees meer
Foto van aanleg persleidingen

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Bos in beekdalen: waar liggen de kansen?’

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de afspraken gaat over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. In 2020 ...

Lees meer

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op donderdagochtend 22 september 2022 vindt de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur plaats. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van me...

Lees meer

Netwerkdag CoP Afvalwaterprognoses

De CoP Afvalwaterprognoses houdt op 21 september een netwerkdag waarin nieuwe inzichten rond prognoses in de afvalwaterketen centraal staan. Op het programma staan: GWSW Kentallen, CBS Waterstatistiek...

Lees meer

Grasdag 'Is het gras groener bij de buren?'

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit (sterkte) van de grasbekleding. Je kunt dit vaststellen door een visuele inspectie en het steken van ee...

Lees meer

Afscheidssymposium Piet Verdonschot. Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, wordt er op 9 september a.s. een symposium georganiseerd waar we terugblikken en vooruit kijken. Na decennia van herstel van aquat...

Lees meer

KIWK-Symposium ‘Van kennis naar impuls!’

De Kennisimpuls Waterkwaliteit zit er bijna op. Wat heeft vier jaar samenwerken aan schoner water opgeleverd? Hoe passen we alle opgedane kennis en inzichten toe om de waterkwaliteit te verbeteren? Da...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022) 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten lijkt het er op dat we op 30 juni eindelijk weer een fysieke kennisdag kunnen houden. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Doo...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19 (2022), Bedrijvenmarkt

Op 30 juni vindt in Burgers' Zoo voor de 19e keer de jaarlijkse Kennisdag Instandhouding Waterkeringen plaats. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Het is een evenement wa...

Lees meer

Voorkennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en demolitie'

Ook dit jaar organiseren we de dag voor de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen weer een voorkennisdag. Dit jaar is het thema ''Continu in control, inspecties en monitoring, dieren in de dijk en dem...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2022

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekk...

Lees meer

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 20...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 3. Ecologie en biodiversiteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binn...

Lees meer

RIONEDdag 2022

De RIONEDdag 2022 is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. Met onderwerpen als klimaatverandering, circulair en energietransitie kijkt de RIONEDdag op d...

Lees meer

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten d...

Lees meer