Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda archief

VIPNL/NOBV-Webinar Natte teelten

De ontwikkeling van natte teelten is in volle gang. Er zijn nog veel vragen over teelt, spreiding en opschaling, over de markt en verdienmodellen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het webin...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’ West-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

Symposium Sturing in de Afvalwaterketen: optimalisatie

In deze bijeenkomst, een vervolg op het symposium over 'Sturing in de Afvalwaterketen' op 20 april 2023, onderzoeken we in hoeverre we de bestaande infrastructuur van de afvalwaterketen (riolering en ...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Gebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in land- en tuinbouw. Regels en uitvoering’

Op dinsdagmiddag 28 november ben je van harte welkom op een informatiemiddag over de Europese verordening (2020/741) 'Minimum eisen voor hergebruik van water’ en hoe we deze verordening hebben geïmple...

Lees meer

Bijeenkomst 'Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad Zuid-Nederland'

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wi...

Lees meer

t/m

STOWA-Aquatech Removal of Micropollutants from wastewater

At the Aquatech Expo, the Dutch Approach on reducing the discharge of micropollutants into surface water is presented including technological challenges of implementation. In this three-day event we p...

Lees meer

t/m

Symposium Dynamisch Kustbeheer

Na het succesvolle symposium op Texel, vindt dit jaar het tweedaagse symposium Dynamisch Kustbeheer plaats bij de Noord-Hollandse kust (IJmuiden). Het wordt een mooi programma met inspirerende spreker...

Lees meer

Regenwater. Geen druppel de straat uit!

Hoe minimaliseren we (stedelijke) wateroverlast door hevige regenval? Welke oplossingen zijn er, hoe effectief zijn die, welke voor- en nadelen hebben ze en welke ervaringen zijn ermee opgedaan in de ...

Lees meer

Bijeenkomst 'Mijn hemel!... waterstelsel'

Op donderdag 2 november organiseren STOWA en Stichting RIONED in Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van het beheer van onze hemelwaterstelsels.

Lees meer

Gezamenlijke Gebruikersdag Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw

Al enkele jaren hebben we aparte gebruikersdagen voor de waterwijzer landbouw en Natuur. Dit jaar houden we een gezamenlijke gebruikersdag. Beide instrumenten geven de effecten van ingrepen in de wate...

Lees meer

Bijeenkomst SuSpeCT: de resultaten

Op 1 november 2023 organiseert het projectteam van SUSPECt de eindconferentie van het project. SUSPECt - SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern - g...

Lees meer

Kennis in de regio x klimaatbestendige stad. Midden Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En wie...

Lees meer

Kennismiddag 'Slim Malen in de praktijk'

Tijdens deze kennismiddag laten we zien welke mogelijkheden er zijn met 'slim malen'. We gaan met elkaar in gesprek over wat slim malen precies inhoudt en waterbeheerders delen praktijkverhalen over d...

Lees meer

💧 Bijeenkomst 'Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?'

VPdelta en STOWA organiseren op 26 oktober een speciale dag, getiteld: “Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?” Ben jij een stedelijk-waterprofessional en ben jij benieuwd naar de i...

Lees meer

Symposium 'Impact van AquaConnect voor de waterschappen'

Op 12 oktober organiseert STOWA samen met het project Aquaconnect het symposium 'De impact van Aquaconnect voor de waterschappen'. Tijdens dit symposium schetsen wij een beeld van het wetenschappelijk...

Lees meer

Symposium ‘Toepassen van Sleutelfactor Toxiciteit in oppervlaktewater- en effluentmonitoring’

Wil je uit de eerste hand horen hoe de Sleutelfactor Toxiciteit toegepast kan worden, als waterbeheerder, laboratoriummedewerker of adviseur? Kom dan naar dit symposium. STOWA en ILOW nemen je mee in ...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 2: Combinaties met ozon

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

SAMENWERKEN AAN WATER | Lerend kijken naar de toekomst

De effecten van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de herziening van de richtlijn Stedelijk Afvalwater stellen de bestaande waterketen-infrastructuur en rioolwaterzuiveringen flink op de proef....

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad Noord-Nederland

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Kom op 10 okto...

Lees meer

Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn te halen?

Op 10 oktober gaan hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek. Hoe kunnen beide groepen beter samenwerken en wat hebben we van elkaar nodig? Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het...

Lees meer

Feestelijke oplevering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium! (NHI)

Op 5 oktober organiseren de deelnemende partners binnen het NHI een feestelijke (live) bijeenkomst rond de oplevering van het NHI, met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Peter Glas onze De...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter: de schadeberekening tegen het licht

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseert STOWA de WSS Gebruikersbijeenkomst. Daarin gaan we in op de werking van de Waterschadeschatter, met bijzondere aandacht voor de herkomst van de schadefuncties. Oo...

Lees meer

Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'

Op 28 september organiseren de Unie van Waterschappen, Energie- en Grondstoffenfabriek, Netwerk Aquathermie en STOWA het Symposium 'TEA: Aquathermie in een stroomversnelling'.

Lees meer

Kennisdag zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Vraag jij je af hoe we Nederland klimaatbestendig kunnen inrichten? En hoe je acties op de korte termijn kunt verbinden aan ontwikkelingen op de lange termijn? Kom dan naar de kennisdag van de Deltapr...

Lees meer

IPMV-webinarreeks, deel 1: Adsorptie poedervormig actief kool (PAK)

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan...

Lees meer

Cursus 'Klimaat, beheer en onderhoud'

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van klimaatverandering. Er is meer aandacht voor biodiversiteit, saliniteit, waterkwaliteit, wateroverlast, energie en circulaire economi...

Lees meer

Jong Waterbeheer presenteert: Impactmakers!

JONG Waterbeheer/STOWA, Deltares en Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen voor de eerste editie van de Impactmakers. De impactmakers is een werkcolleg...

Lees meer

Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is gee...

Lees meer

Free Flow: 25.000 km vrij stromende beken en rivieren in 2030?!

Op dinsdag 12 september organiseren de World Fish Migration Foundation (WFMF), Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren en Waterschap De Dommel een dag over vrij stromende rivieren en beken in Ne...

Lees meer

Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor de Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 7 september is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de Zuidwestelijke Delta. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanu...

Lees meer

Webinar Onverzadigde zone - NHI

Voor het maken van hydrologische modelberekeningen met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI is een een kaart gemaakt van slecht doorlatende grondlagen. In dit NHI-webinar leggen we uit waar...

Lees meer

Webinar MetaSWAP - NHI

MetaSWAP is de modelcode voor de onverzadigde zone in het NHI die in het afgelopen jaar verbeterd en uitgebreid is. Tijdens dit webinair lichten wij de verbeteringen toe en kun je zelf met de gebruike...

Lees meer

CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Waterlab Flevoland: ambities, ontwikkelingen, toekomstperspectieven’

Op 6 juli 2023 organiseert de Community of Practice (CoP) Nieuwe en Decentrale Sanitatie i.s.m Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en de samenwerkende gemeenten in Flevoland een kennisbijeen...

Lees meer

Webinar 'Drie jaar NOBV: waar staan we?'

De eerste drie meetjaren van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) zijn inmiddels afgerond. Eind juni worden de bevindingen gepresenteerd aan de regieroep Veenweide. Over...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023), 'Een dijk van een Generatie'

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de PIW-kennisdag plaats. We blikken terug op en we kijken vooruit naar het onderzoek en de instandhouding van onze waterkeringen. Dit alles met speciale...

Lees meer

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20 (2023) 'Een dijk van een generatie', bedrijvenmarkt

Op 29 juni vindt in Burgers Zoo de jaarlijkse Kennisdag Instandhoudingen plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. Er is net als andere jaren een speciale bedrijvenmarkt waarop bedrijven en ...

Lees meer

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging / een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan wa...

Lees meer

Kennisdag Graverij Waterkeringen, Bedrijvenmarkt

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo in Arnhem de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze bijeenkomst organiseren STOWA en Rijkswaterstaat samen met het Kenniscentrum Bever. Bent u ...

Lees meer

CoP Online Sensoring 'Debietmetingen'

Voor het bepalen van de verontreinigings- en zuiveringsheffing is het debiet nodig. Metingen van debiet zijn ook nodig voor het aansturen van de monstername. Belangrijk dus om dit goed te doen. In Ned...

Lees meer

Symposium 'fosfaat in perspectief'

De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet om de winning van fosfaat uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Op woensdag 21 juni houden de Energie- en Grondstoffenfabiek (EFGF) en STOWA een symp...

Lees meer

Emissie Symposium Water 2023

Op dinsdag 20 juni vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer weer live, in de Observant in Amersfoort. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met...

Lees meer

NOBV-Velddag Rouveen

In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) wordt sinds 2019 op een meetlocatie in Rouveen gemeten aan onderwaterdrainage. Ook worden er intensieve bodemdalingm...

Lees meer

Congres 'Broeikasgasemissies uit oppervlaktewater'

Op 15 juni organiseert STOWA het congres ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’, waarin we stilstaan bij de maatschappelijke opgave en vanuit een breed waterbeheerperspectief kijken naar de stand van z...

Lees meer

Bijeenkomst 'Effectief bemonsteren en monitoren verwijdering micro’s door rwzi’s

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invloed van het bemonsteren van het in- en effluent van rwzi’s op het bepalen van het verwijderingsrendement van micro’s. Hieruit blijkt dat er met de...

Lees meer

Online bijeenkomst CoP Afvalwaterprognoses 'Blik op de toekomst'

In deze online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses geven we onder meer een korte toelichting op de rekenmethode om inzicht te krijgen in de maximale pompcapaciteit. Deze methode werd tijdens he...

Lees meer

Webinar Aquathermie van A tot Z – lancering nieuwe handreiking

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water lanceren een nieuwe online handreiking aquathermie. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermie aan de slag wil, v...

Lees meer

Webinar 'Meteorologische gegevens NHI'

In het kader van NHI is een tool ontwikkeld die meteorologische data downloadt van verschillende bronnen, combineert en vervolgens wegschrijft als invoer voor NHI-modellen. In dit webinar lichten we d...

Lees meer

Webinar Landgebruikskaarten in het kader van NHI

Voor het NHI is een archief met landgebruikskaarten ontwikkeld op basis van de basisregistraties en andere relevante brongegevens. Op 8 juni ben je van harte welkom voor een nadere introductie over he...

Lees meer

t/m

Masterclass 'Droogtestress'

Onze zomers worden steeds warmer en droger. We wapenen ons tegen teveel water, maar hoe ga je om met (extreme) droogte? In deze tweedaagse masterclass van de Stichting Wateropleidingen ga je intensief...

Lees meer

Symposium 'Digital Twin voor het Waterbeheer'

Wil je de toekomst van het waterbeheer verkennen en ontdekken wat de mogelijkheden van digital twin-technologie zijn? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het symposium 'Digital Twin voor het Wa...

Lees meer

Themadag 'Herinrichting watergangen: van ontwikkeling naar eindbeeld!'

Er worden de laatste jaren veel watergangen heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Het juiste beheer en onderhoud van de heringerichte watergangen draagt bij aan het behalen van die doelen. Of niet...

Lees meer

t/m

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk b...

Lees meer

Webinar Veenmos

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken wordt er binnen VIPNL geëxperimenteerd m...

Lees meer

CoP Ecologische Data Analyse

Op 1 juni ben je van harte welkom bij een bijeenkomst van de CoP Ecologische Data Analyse rondom het thema IHW-data. Welke data beheert het IHW? Hoe zijn deze benaderbaar? En welke ontwikkelingen word...

Lees meer

Zomerbijeenkomst PEHM 'Ecologische dilemma's in wetgeving en vergunningen'

Jaarlijks organiseert het Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten een aantal bijeenkomsten voor collega's die aangesloten zijn bij dit platform. (besloten bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst op 2...

Lees meer

Grip op beekslib GEANNULEERD

Op 22 mei organiseert OBN, met medewerking van STOWA, een bijeenkomst over een belangrijke belemmerende factor voor beekherstel: de aanwezigheid van beekslib. In het kader van de Kennisimpuls Waterkwa...

Lees meer

Kennis in de Regio X Klimaatbestendige stad

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En wie heb je nodig om slagvaardig aan he...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Klimaateffecten riviernatuur’

Door klimaatverandering veranderen de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Ook langs de Nederlandse rivieren. Wat dit precies gaat betekenen voor het Nederlandse rivierengebied is nog vrij ond...

Lees meer

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het ins...

Lees meer

Young Talent Day

Op 10 mei 2023 kun je weer volop ervaringen, inspiratie en kennis uitwisselen met andere jonge mensen uit de watersector tijdens de tweede editie van de Young Talent Day. JONG Waterbeheer belooft weer...

Lees meer

Webinar ‘Een Waterenergieplan: als onderdeel van het transitiebeleid’

Op donderdag 20 april 2023 organiseert het Netwerk Aquathermie, in samenwerking met netwerkpartij Deltares, de Universiteit Utrecht en drinkwaterbedrijf Waternet, een webinar over het Waterenergieplan...

Lees meer

Symposium Sturing in de afvalwaterketen

In hoeverre kunnen we de afvalwaterketen nog verder optimaliseren door aanvullende maatregelen, zoals procesregeling of afkoppelen van regenwater? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwant...

Lees meer

Routes naar een circulaire economie: end-of-pipe volstaat niet

STOWA is een van de projectpartners binnen het onderzoeksprogramma WiCe: Water in the Circulaire Economie. Onlangs werd het WiCe-project 'Circulair water 2050' afgerond. Op 11 april hoort u meer over ...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 3: 'Ecosysteem'

Hoe kunnen we het ecosysteem versterken in tijden van klimaatverandering? Wat betekent dat voor de inrichting en gebruik van land en water? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? Over deze en andere...

Lees meer

NOBV-Webinar 'Bodembeweging meten met InSAR en LiDAR'

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert op 3 april as. een webinar over het meten en monitoren van bodembeweging en bodemdaling met behulp van remote sensing tec...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 2: 'Mens & maatschappij'

Hoe krijgen we het voor elkaar om grondstoffen, water en ecologie de juiste waarde toe te kennen en hiernaar te handelen? Hoe nemen we de maatschappij hierin mee? En hoe slagen onze bestuurders erin o...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Beekdalen en laagtes, sleutels in de watertransitie’

Voor een effectieve aanpak van de droogte op de hoge zandgronden is een sleutelrol weggelegd voor beekdalen en laagten in het landschap. Door hier water vast te houden, kan het hele grondwatersysteem ...

Lees meer

t/m

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die o...

Lees meer

Symposium over effluentkwaliteit van de toekomst

Op 17 maart vindt er een symposium plaats waarin we dieper ingaan op de effluentkwaliteit die in de toekomst nodig, dan wel gewenst is.

Lees meer

Waterinfodag

Op 16 maart vindt in Den Bosch de Waterinfodag plaats, het jaarlijkse evenement over de informatievoorziening in de watersector. De Waterinfodag wordt georganiseerd i.s.m. STOWA, Het Waterschapshuis, ...

Lees meer

Strategisch Toekomstatelier Waterbeheer 1: 'Klimaatverandering' (volgeboekt)

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecos...

Lees meer

CoP Online Sensoring 'Validatie & kalibratie'

De CoP Online Sensoring richt zich op de transitie van het traditioneel meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater naar nauwkeurige online metingen met nieuwe technieken zoals sensoren of analyse...

Lees meer

t/m

Closing Conference Polder2C's

De afgelopen jaren heeft het onderzoeksproject Polder2C’s experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp gedaan. Aandacht was er ook volop voor kennisoverdracht aan de volgende generatie water...

Lees meer

Symposium Platform Blauwalgen 'Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’

Op 9 februari 2023 organiseert het Platform Blauwalgen het symposium: ‘Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’. Tijdens de bijeenkomst worden er onderzoeken gepresenteerd op het gebied van monit...

Lees meer

Gebruikersbijeenkomst Waterschadeschatter

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert STOWA een online gebruikersbijeenkomst over de WaterSchadeSchatter. De WaterSchadeSchatter is een instrument om potentiële schade veroorzaakt door wateroverlas...

Lees meer

Webinar Klei in veen

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van het veen te verbeteren. Op 30 januari organiseren het Veenweiden Innovatie...

Lees meer

IT-Symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 25 januari 2023 organiseert het hWh/STOWA programma 'Afvalwaterprognoses' een symposium dat geheel in het teken staat van de IT-, GIS- en data-aspecten van afvalwaterprognoses. Doelgroep zijn dan o...

Lees meer

NHI-dag 'Het Nederlands Hydrologisch instrumentarium: klaar voor gebruik?!'

De realisatie van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nadert zijn voltooiing! Op de derde donderdag van het nieuwe jaar, 19 januari, nemen wij je graag mee in de laatste stand van zaken. ...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Peilen en Vegetatie in stromende wateren’

In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren gaat Ellis Penning van Deltares in op recente inzichten rondom peilen en vegetatie. Ze vertelt over uitgevoerd onderzoek, en we kijken hoe je de uitkomsten ...

Lees meer

Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

In deze workshop gaan we samen met de deelnemers actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossinge...

Lees meer

Webinar CoP Afvalwaterprognoses

Op woensdag 7 december ben je van harte welkom bij een online webinar van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze ochtend gaan we in drie presentaties in op achtereenvolgens het gebruik van meetdata ...

Lees meer

Bijeenkomst CoP Online Sensoring

Op 7 december vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Online Sensoring. Tijdens deze bijeenkomt besteden we onder meer aandacht aan de organisatorische en juridische implicaties v...

Lees meer