Skip to main content Skip to main nav

Formulier projectvoorstel

Voorstellen van derden aan STOWA voor kennisontwikkeling op het gebied van regionaal waterbeheer zijn zeer welkom. Hieronder leest u hoe u dit bij ons kunt indienen.

STOWA houdt zich aanbevolen voor projectideeën en suggesties voor het beantwoorden van kennisvragen die waterbeheerders kunnen helpen bij het uitvoeren van hun werk. De resultaten van de ingediende voorstellen moeten een bredere toepassing kennen. Ze moeten niet te beheersmatig zijn, zo mogelijk grensverleggend en van enige omvang. Voor een nadere afbakening kunt u de STOWA Strategienota.

  • Voor het indienen van een projectidee kunt u een algemeen formulier invullen.
  • Voor het indienen van projectidee op het gebied van afvalwatersystemen is een apart formulier.

Mail uw formulier naar STOWA,  of naar één van de betreffende projectmanagers:

Alle voorstellen toetst de betreffende projectcoördinator aan de STOWA-doelstellingen. Daarna besluiten de programmacommissies of een projectvoorstel een vervolg krijgt. De programmacommissies komen vier keer per jaar bijeen.

Het projectidee dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vergadering programmacommissie binnen te zijn. Voor meer  informatie over de samenstelling van de commissies en de vergaderdata zie Programmacommissies STOWA