Suggesties voor kennisontwikkeling

Suggesties van derden aan STOWA voor kennisontwikkeling op het gebied van regionaal waterbeheer zijn zeer welkom. Hieronder leest u hoe u deze suggesties bij ons kenbaar kunt maken.

STOWA houdt zich aanbevolen voor suggesties voor het beantwoorden van kennisvragen die waterbeheerders kunnen helpen bij het uitvoeren van hun werk. De resultaten van de ingediende voorstellen moeten een bredere toepassing kennen. Ze moeten niet te beheersmatig zijn, zo mogelijk grensverleggend en van enige omvang. Voor een nadere afbakening kunt u de STOWA Strategienota raadplegen.

Voor het indienen van suggesties kunt u een algemeen projectidee-formulier downloaden en invullen.

Voor het indienen van suggesties voor onderzoek op het gebied van afvalwatersystemen, kunt u een specifiek Afvalwatersystemen projectidee-formulier downloaden en invullen.

Mail uw formulier naar STOWA, of naar één van de betreffende projectcoördinatoren:

Alle suggesties toetst de betreffende projectcoördinator aan de STOWA-doelstellingen. Daarna besluiten de programmacommissies of een projectsuggestie concreet vervolg krijgt. De programmacommissies komen drie keer per jaar bijeen.