Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. U kunt de publicaties op de website in de meeste gevallen ook bestellen als hard copy of print. Stuur daarvoor een e-mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Vergunbaarheid Zon op WaterProduceren van energie2018-XX
Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterdiversen2018-W-01
NKWK-KBS-kenniskrant #3 'Heet Nieuws'Klimaatbestendige stad2018-40
Rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteemNieuwe stoffen2018-37
Handreiking Borging van Waterveiligheid bij niet-primaire keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-36
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch waterProduceren van energie2018-33
Sleutelfactor Context. Handvatten voor maatschappelijke afwegingen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-32
Ecologische sleutelfactoren Verspreiding en Connectiviteit. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-29
Ecologische sleutelfactoren Bufferzone en Waterplanten. TussenrapportageRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-28
Ecologische sleutelfactor Organische BelastingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-27
Ecologische sleutelfactor VerwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-26
Praktijkonderzoek bioraffinageProduceren van grondstoffen2018-25
Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. InformatiebladenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-24
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-23
Programmaplan ORK III. Verder bouwen op een goed fundamentAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2018-21
Handboek dijkbewakingInspecteren, beheren en onderhouden2018-20
STOWA jaaroverzicht 2017diversen2018-19
Handreiking KRW-Doelen, inclusief bestuurlijk-juridisch kaderRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-15
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-14
Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapportZoetwatertekort & droogte2018-13
Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer gewordenKlimaatbestendige stad2018-12A
Neerslagstatistieken voor korte duren. ActualisatieKlimaatbestendige stad2018-12
Rol van afvalwater bij verspreiding antibioticaresistentieWater in de stad2018-11
Handboek voor de watervriendelijke tuin Klimaatbestendige stad2018-10
Handreiking Informatieplan Waterkeringen (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-09
Handreiking Beheerregister (concept)Inspecteren, beheren en onderhouden2018-08
Uitwerking ESF habitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Uitwerking ecologische sleutelfactor HabitatgeschiktheidRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-04
Effecten van graskarper op de kwaliteit van watersystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-03
SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf TexelZoetwatertekort & droogte2018-01
StraaDkrant #2Klimaatbestendige stad2017-XX
CENIRELTA. Layman's reportBesparing op energie en grondstoffen2017-XX
Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer LandbouwWateroverlast2017-W-01
STOWA jaaroverzicht 2016diversen2017-50
Effectiviteitsvergelijking helofytenveld. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-49
Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op rwzi’sProduceren van grondstoffen2017-48
Verkenning zuiverende kassenSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2017-45
Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en VechtWateroverlast2017-44
Peilverloop in begroeide watergangen. Rekenen met het model volgens Pitlo en GriffioenWateroverlast2017-43
Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi'sNieuwe stoffen2017-42
Statistical Estimation of Muskrat AbundanceInspecteren, beheren en onderhouden2017-41
NKWK-KBS kenniskrant #2 'Droge Kost'Klimaatbestendige stad2017-40
NKWK-KBS-kenniskrant #1 'De Natte Krant'Klimaatbestendige stad2017-39
eDNA metabarcoding vissenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-38
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologendiversen2017-37
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwaterNieuwe stoffen2017-36
Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projectenProduceren van energie2017-35
Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningenWateroverlast2017-34
Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij NederlandProduceren van energie2017-33
Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-RomboutsWater in de stad2017-32
Tussen droom en stoomdiversen2017-31
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasveldenNieuwe stoffen2017-30
Van zeefgoed naar asfalt. Ontwikkeling eerste product-marktcombinatie voor zeefgoedcelluloseProduceren van grondstoffen2017-29
Kennisatlas WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-28
CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi DokhavenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-27
Zwemmersjeuk in NederlandWater in de stad2017-26
Ecological key factors. A method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water qualityRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-25
Characterization of polyelectrolytes for sludge dewateringBesparing op energie en grondstoffen2017-24
Hydrochip: Water quality monitoring using DNA. Layman's reportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23b
Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA. LekenrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-23a
Zandverwijdering op rwzi’s in Nederland. Stand van zaken 2017Efficiënt gebruik bestaande infrastructuur2017-22
Communiceren van statistische informatie over onzekerheden in het tactisch-strategisch waterbeheerdiversen2017-21
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op de waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede grond voor een duurzaam watersysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-20
Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappenProduceren van grondstoffen2017-19
Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-17
Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-16
PHARIO. Stepping stone to a value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludgeProduceren van grondstoffen2017-15
Anders omgaan met VGS: verschillen in oppervlaktewaterkwaliteit vanuit VGS of GSWater in de stad2017-14
Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewaterWater in de stad2017-13
Anders omgaan met VGS: beter voor rwzi, oppervlaktewater én portemonneeWater in de stad2017-12
Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-11
Handreiking Vraagspecificatie AsfaltdijkbekledingenInspecteren, beheren en onderhouden2017-10
Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbetonAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2017-09
Stappenplan aanpak waterplantenoverlastRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-08
Waterwijzer Landbouw fase 3. Naar een operationeel systeem voor gras en maïsWateroverlast2017-07
Regelbare drainage in het venige Hunzedal: winst voor akkerbouw en natuur?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-06
Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-05
Waarde halen uit groenresten in het waterbeheer. Literatuurstudie Produceren van grondstoffen2017-04
Slim samenwerken aan groene waterschappen. Van Green Deal naar praktijkonderzoek2017-03
Zicht op structuurRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2017-02
Instructie peerreview. Onderdeel van het zorgtaakakkoord 'Samen groeien in onze zorgtaak'Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2016-W-05A
Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen december 2015Inspecteren, beheren en onderhouden2016-W-05
'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing watersRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-W-02
Factsheet QuaggamosselRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-32
StraaDkrant #1Water in de stad2016-31
Beheer van kolken en rioolaansluitingen; samenvatting proefschrift Johan PostWater in de stad2016-29
Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk waterAsset management2016-28
Diergeneesmiddelen en waterkwaliteitNieuwe stoffen2016-26
Remote Sensing: betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheerdiversen2016-25
Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainToolsWater in de stad2016-24
Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaatProduceren van grondstoffen2016-23
Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwaterProduceren van grondstoffen2016-22
Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerkingProduceren van grondstoffen2016-21
Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). HaalbaarheidsstudieWateroverlast2016-20
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-19
Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slibProduceren van grondstoffen2016-18
Verkenning Remote Sensing producten voor het waterbeheer2016-17
Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslibProduceren van energie2016-16
Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentoolsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-15
'Groen' Poly-electrolytBesparing op energie en grondstoffen2016-14
Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalendiversen2016-13
Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwaterProduceren van grondstoffen2016-12
De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering2016-11
Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee HandbookInspecteren, beheren en onderhouden2016-10
Reductie van methaanemissie in de afvalwater- en slibketendiversen2016-09
Toward a climate-active City KASKlimaatbestendige stad2016-08 ENG
Op naar een klimaatactieve stadKlimaatbestendige stad2016-08
Besluitvorming over rioolvervanging. Samenvatting proefschrift Wouter van Riel2016-07
Regenwaterproject Almere. Volledige rapportageWater in de stad2016-05B
Regenwaterproject Almere. Uitgebreide samenvattingWater in de stad2016-05A
Klimaatactieve stad. Slim samenwerkenKlimaatbestendige stad2016-03
State of the Art open steenasfaltInspecteren, beheren en onderhouden2016-02
Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebiedKlimaatbestendige stad2016-01
Pasturi destructie: ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethodeProduceren van energie2015-W-07
Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkelingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-06
Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en rioleringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-W-05
Verslag van het werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg, 22 t/m 24 mei 2015Klimaatbestendige stad2015-W-04
Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen (brochure)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-W-03
Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentieNieuwe stoffen2015-41
Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-40
Keuzeproces afvalwater buitengebiedSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2015-39
Watergerelateerde emisies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR (jaar 2015)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-38
Verkenning pyrolyse / carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassastromenProduceren van grondstoffen2015-37
Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinningProduceren van grondstoffen2015-36
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'Zoetwatertekort & droogte2015-35 en 35A
Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketenProduceren van grondstoffen2015-34
Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?Wateroverlast2015-33
Hotspotanalyse geneesmiddelenNieuwe stoffen2015-32
Ecologische sleutelfactoren in het kortRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-31
Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkhedenZoetwatertekort & droogte2015-30
Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-29
Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’sNieuwe stoffen2015-27
Overstromingsrisico regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-26
Landelijke screening nieuwe stoffenNieuwe stoffen2015-25
Open waterbeheer Rijn West. Gezamenlijk informatiescherm2015-24
Vergelijking landsdekkende neerslagproductenWateroverlast2015-23
Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)Wateroverlast2015-22
Proeftuin persleidingen. Handreiking inventarisatie en onderzoek2015-21
Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat2015-20
Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-19A
Goede grond voor een duurzaam watersysteem. Verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishoudingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-19
Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer2015-18
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie. Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 in de praktijkRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-17
Waterwijzer Landbouw fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOSTWateroverlast2015-16
Compendium Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-15A
Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-15
Verkenning voorbehandeling surplusslib met Focused PulseProduceren van energie2015-14
Sturen met water: optie in veenweiden?Wateroverlast2015-13
Groene daken nader beschouwdKlimaatbestendige stad2015-12
Handleiding monitoring beekherstelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-11
Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voorWateroverlast2015-10a
Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015Wateroverlast2015-10
Dijkinspecties met drones. Verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2015-09
Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing Meten aan zettingsvloeiingAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-08
Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen, inclusief achtergronddocumentenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2015-07 / 2015-W-01/02
Routekaart voor stroomgebiedsherstelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-06
Reductie hydraulische belasting rwzi2015-05
Inventarisatie en evaluatie nieuwe meetmethoden in het watersysteemVan kennis naar praktijk2015-04
Kansen voor MLV. Verkenning voor vijf normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurtenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-03
Handboek geomorfologisch beekherstel. Leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpakRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-02
De guaggamossel in Nederland, een vloek of een zegen? Effecten van de quaggamossel op het waterkwaliteitsbeheer in NederlandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-W-04
Verkenning van de haalbaarheid van slibverwerking met microschaaldierenProduceren van grondstoffen2014-W-03
Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site Lemmerweg-Oost in SneekSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2014-W-02
Praktijkresultaten influent fijnzeef rwzi BlaricumProduceren van grondstoffen2014-W-01
Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slagRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-49
Nieuwe Sanitatie Noorderhoek, Sneek. Deelonderzoeken en overkoepelend eindrapportSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2014-48
DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater. Demonstratieonderzoek rwzi LiendenProduceren van energie2014-47
Minder hard. Meer profijt2014-46
Microverontreinigingen in het water. Een overzichtNieuwe stoffen2014-45
Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het waterNieuwe stoffen2014-44
Fresh Water Options Optimizer, methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effectenZoetwatertekort & droogte2014-43
Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive samplingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-42
Feitenonderzoek mechanische riolering2014-41
Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen2014-40
Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek SneekSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2014-38
Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2014-37
Quickscan innovatiemogelijkheden waterkeringen in de WaterwetAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2014-36
Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruikProduceren van grondstoffen2014-35
Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2014-34
Asset management en stedelijk waterbeheerAsset management2014-33
Wat zit er in ons afvalwater? Watson geeft het antwoord! (brochure)Nieuwe stoffen2014-32
Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheerAsset management2014-31
Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectiefRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-30
Eureka! En nu verder. Resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen2014-29
Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid2014-28
Het denkstappenmodel. Handreiking voor de aanpak van vraagstukken over stedelijk waterWater in de stad2014-27
Sloten. Ecologisch functioneren en beheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-26
Aquatische Ecologie. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-25
Eenvoud in samenhang. Het verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-24
Haalbaarheid van thermofiele slibgisting in NederlandProduceren van energie2014-23
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuurWateroverlast2014-22
CO2-Winning op rwzi'sProduceren van grondstoffen2014-21
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplantenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-20
Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor beslissingenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-19
Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdampingZoetwatertekort & droogte2014-18
Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Resultaten vervolgmonitoring 2013Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-17
Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen. Fresh Water Options Optimizer Fase 1Zoetwatertekort & droogte2014-16
Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-15
Kennis over kroosRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2014-14
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegasdiversen2014-13
Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied (NL en English version)Systeembenadering waterveiligheid2014-12
Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)Produceren van grondstoffen2014-10
Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-Prtrdiversen2014-09
Efficiëntie polymeergebruik slibontwatering2014-08
Slibontwatering met een schroefpers. Verkennend onderzoek in de praktijkBesparing op energie en grondstoffen2014-07
Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwaterBesparing op energie en grondstoffen2014-03
Waardevol verbinden. STOWA strategienota 2014 - 2018diversen2014-01
Vervolgonderzoek slibdesintegratie rwzi NieuwgraafBesparing op energie en grondstoffen2013-W-04
Marktconsultatie slibdroging en slibontwateringBesparing op energie en grondstoffen2013-W-03
Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?Produceren van energie2013-W-02
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de i-PRTR (Update 2014)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-W-01
Geur op rwzi's. Inventarisatie Geuremissie bij nieuwe onderdelendiversen2013-40
Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuiveringBesparing op energie en grondstoffen2013-39
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmteBesparing op energie en grondstoffen2013-38
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Waterwijzer Landbouw tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningenWateroverlast2013-37
Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarievenBesparing op energie en grondstoffen2013-36
Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarievenBesparing op energie en grondstoffen2013-36
Monitoring 1-STEP®filter HorstermeerNieuwe stoffen2013-35
Effecten van lozingen uit bodemenergiesystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-34
Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcelProduceren van grondstoffen2013-33
Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconceptenProduceren van grondstoffen2013-32
Verkenning mogelijkheden 'Grondstof-rwzi'Produceren van grondstoffen2013-31
Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012Besparing op energie en grondstoffen2013-29
Ervaringen stappenplan en afwegingskader meerlaagsveiligheidSysteembenadering waterveiligheid2013-28
Plan van Aanpak gebiedsgerichte uitwerking risicobenadering of MLVSysteembenadering waterveiligheid2013-27
Nieuwe Sanitatie Apeldoorn 2Samenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2013-26
Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingssystemenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2013-25
De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-24
Actualisatie schadefunctie landbouw. Waterwijzer Landbouw Fase 1Zoetwatertekort & droogte2013-22
Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoedProduceren van grondstoffen2013-21
Handleiding doelafleiding overige wateren (geen KRW-waterlichamen)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-20
Afleiden ecologische stikstof- en fosfaateffluenteisen voor rwzi’s. Generieke beslismethodiekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-19
Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheerZoetwatertekort & droogte2013-18
Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbufferingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-17
Evaluation Report PharmafilterNieuwe stoffen2013-16
Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatieProduceren van energie2013-15
Referenties en maatlatten voor overige wateren (geen KRW-waterlichamen)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-14
De invloed van bodemstructuur op het watersysteemWateroverlast2013-13 B
De invloed van bodemstructuur op het watersysteem. Een verkenningWateroverlast2013-13 A
De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteitdiversen2013-12
WaterSchadeSchatter. GebruikershandleidingWateroverlast2013-11
Symbaalzuivering. Theoretische verkenning van de haalbaarheidBesparing op energie en grondstoffen2013-10
Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Eindrapport all-in-one sensor validatietestAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2013-09
Waterharmonicas in the Netherlands (1996-2012)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-08
Waterharmonica's in Nederland 1996-2012. Van effluent tot bruikbaar oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2013-07
Humane geneesmiddelen in de waterketenNieuwe stoffen2013-06
Deltaproof Midterm Review. ProjectenoverzichtWateroverlast2013-05
Deltaproof Midterm Review. ProgrammaoverzichtWateroverlast2013-04
Thermische energie op de rwzi. Vraag en aanbodProduceren van energie2013-03
Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheerWateroverlast2013-02
Alarmfase ZMWKlimaatbestendige stad2013-00
Businesscase thermofiele slibgistingProduceren van energie2012-W-15
Source separation in the urban water infrastructureSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2012-W-14
Besturen, vertrouwen en verdienen; monitoren in de waterketenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2012-W-13
Systeemdocumentatie van het Volg- en StuursysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-W-12
Slibuitspoeling op rwzi's: cold casesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-W-11
Hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Visvriendelijke Hidrostal en AmarexKRT(D)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-W-10
Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouwZoetwatertekort & droogte2012-folder
Bouwstenen van kennis. Factsheets uitkomsten Watermozaïekprojecten 2009-2012Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-52
Explorative research on innovative nitrogen recoveryProduceren van grondstoffen2012-51
Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizenZoetwatertekort & droogte2012-50
Handboek Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemenAsset management2012-48
Valorisatie van afvalwater; innovatie en duurzaamheidProduceren van grondstoffen2012-47
Trends in slibontwateringBesparing op energie en grondstoffen2012-46
Onderzoek naar de invloed van veen op de stabiliteit van regionale waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2012-45
IJzersuppletie in laagveenplassenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-43
Bestrijding blauwalgenoverlast in stadswaterenWater in de stad2012-42
Flexibel peilbeheer, van denken naar doenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-41
Baggernut, maatregelen, baggeren en nutriëntenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-40
De Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomstRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-39
Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Hoofd- en achtergrondrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-38
Vissen zwemmen weer heen en weerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-37
Beekdalbreed HermeanderenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-36
Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de KRW 2015-2021Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-34
Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico'sZoetwatertekort & droogte2012-33
Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 2Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2012-32 ORK
Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi'sBesparing op energie en grondstoffen2012-30
Evaluatierapport PharmafilterNieuwe stoffen2012-29
Energiezuinige beluchterregelingenBesparing op energie en grondstoffen2012-28
Struvietproductie door middel van het Airprex proces. Pilotonderzoek op de rioolwaterzuivering Amsterdam WestProduceren van grondstoffen2012-27
Zoet-zoutkrantZoetwatertekort & droogte2012-26
Thermische slibontsluiting. Pilotonderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaardenProduceren van energie2012-25
Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? Kennismaking, kennisvragen en lopende projectenZoetwatertekort & droogte2012-24
Toepassing basisvisie afwegingskader meerlaagse veiligheid; een methode om mee te werken in de praktijkSysteembenadering waterveiligheid2012-23
Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebiedendiversen2012-22
Evaluatie toepasbaarheid FAST2DEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2012-21
Emissie broeikasgassen vanuit rwzi'sdiversen2012-20
Milieu- en habitatpreferenties Nederlandse zoetwatermacrofaunaRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-19
Literatuurstudie naar de inzetbaarheid van zwammen in de afvalwaterzuiveringNieuwe stoffen2012-18
Operationeel besluiten onder onzekerheidInspecteren, beheren en onderhouden2012-16
Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012. Standaard inspectieplan (plus doc invulversie) plus Quickscan InspectiestrategieInspecteren, beheren en onderhouden2012-15 PIW
Handreiking Inspectie waterkeringen 2012, technisch deel. Inspectiewijzer waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2012-14 PIW
Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012, organisatie deel. Bouwstenen professionele inspectiesInspecteren, beheren en onderhouden2012-13 PIW
Waterharmonica's in Nederland 1996-2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-12
Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. DeelstudierapportenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-11
Het Volg- en Stuursysteem: effectiever en doelmatiger waterkwaliteitsbeheer (brochure)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-10A
Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. HoofdrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-10
Handleiding plus instrument AqMaD, Macrofyten (versie 2.1.5, april 2013)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-09
Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultatenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-08
Verkenning van mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoedProduceren van grondstoffen2012-07
GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketenBesparing op energie en grondstoffen2012-06
Berekenen Onzekerheid van de WAteropgave (BOWA). Rekenmodule ten behoeve van de toetsing van watersystemen aan regionale wateroverlastWateroverlast2012-05
Gemalen of vermalen worden? Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigen, incl. De GemalenwijzerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2012-04
Q-koorts bacterie (Coxiella Burnetti) in afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallatiesdiversen2012-03
Een sprong in het diepe. Het belang van ervaringskennis voor waterbeheer2012-02
STOWA jaarverslag 2011diversen2012-01
Energieverbruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi'sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-W-09
Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-W-08
DAM. Dijksterkte Analyse Module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringenInspecteren, beheren en onderhouden2011-W-07
Literatuurverkenning Dynamische FiltratieBesparing op energie en grondstoffen2011-W-06
Normering van de belastingsituatie droogte. Een gestandaardiseerde methode om perioden van droogte en natheid weer te gevenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2011-W-05 ORK
Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatieProduceren van energie2011-W-04
Verkenning thermische slibontsluitingProduceren van energie2011-W-03
Deelrapporten regionale toetsing Nationaal Hydrologisch InstrumentariumZoetwatertekort & droogte2011-W-02
ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel B. MetingenNieuwe stoffen2011-W-01
Voorstel voor toepassingbereik EU-richtlijn Overstromingsrisico’sAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2011-34
Optimalisatie WKK en BiogasbenuttingProduceren van energie2011-33
Conceptrapportage Gemalen of vermalen worden (fase 3)? Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-32
Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlastWateroverlast2011-31
N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). Technical Reportdiversen2011-30
N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). State of Science Reportdiversen2011-29
Visiedocument informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijzediversen2011-28
DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen DeventerProduceren van energie2011-27
Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheidSysteembenadering waterveiligheid2011-26
Thermische energie uit afvalwater in ZwolleProduceren van energie2011-25
Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallatiesProduceren van grondstoffen2011-24
Toepasbaarheid standaard filtratietest. Optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie met een standaard filtratietestRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-23
Hydraulisch functioneren vispasseerbare cascadesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-22
Zwavel in de rwzi. Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s, een haalbaarheidsstudieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-21
Een frisse blik op warmer water. Over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaanRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-20
Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Een standplaatsbenaderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-19
Erfafspoeling. Een inventarisatie van de problematiek en mogelijke oplossingenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-18
Waternood Kansrijkdom Module. Pilotstudie in Noord-Nederland en toepassing voor vervaardiging waterkansenkaarten voor natuurZoetwatertekort & droogte2011-17
Handboek SlibgistingProduceren van energie2011-16
Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2011-15 ORK
Inventarisatie praktijkcases energiezuinig retourslibBesparing op energie en grondstoffen2011-14
Digispectie / Digigids Voortgang 2009-2011Inspecteren, beheren en onderhouden2011-13
N- en P-verwijdering met Fuzzy Filtratie op de rwzi Nieuw vossemeerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-12
Toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevensRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-11
Synergie rwzi en mestverwerkingEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2011-10
Gebiedsstudie Geneesmiddelen UtrechtNieuwe stoffen2011-09
Brochure 'Beekdalbreed Hermeanderen: maximaal ecologisch rendement'Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-08
Notitie Onderzoek Asfaltdijkbekledingen 2012-2015Inspecteren, beheren en onderhouden2011-07
Toetsing NHi 2.0 in de regioZoetwatertekort & droogte2011-06
Effluentpolishing met algen. DeelstudierapportenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-05
Effluentpolishing met algen. HoofdrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2011-04
Evaluatie slib-op-dragersystemenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2011-03
ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel C. EindrapportageNieuwe stoffen2011-02
Jaarverslag 2010diversen2011-01
Brug tussen kennis en kunde. STORA/STOWA 1971-2011 (jubileumuitgave)diversen2011
Emissie onderzoek op een zestal rwzi's in het kader van de E-PRTR (update 2014)diversen2010-W-07
State of the Art Asfaltdijkbekledingen (update inclusief bijlagen)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2010-W-06
Hoe verder met dynamisch kustbeheer?Inspecteren, beheren en onderhouden2010-W-05
Behandeling van urine. Lokaal en mobiel? Of toch centraal?Samenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2010-W-02
Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlastKlimaatbestendige stad2010-W-01
Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studiesBesparing op energie en grondstoffen2010-44
Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanksProduceren van energie2010-43
Werkgroep Watersysteemtoets 2012 AdviesWateroverlast2010-42
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerkenZoetwatertekort & droogte2010-41
Kennisprogramma Deltaproof: kennis voor zoet en veilig water, voor nu en laterWateroverlast2010-40
Bijlagenrapport Bufferstroken in Nederlanddiversen2010-39A
Bufferstroken in Nederland. Praktijk, ervaringen, onderzoek en kansendiversen2010-39
Een heldere kijk op diepe plassenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-38
Penman-monteith referentieverdamping. Inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatieZoetwatertekort & droogte2010-37
Gemeten actuele verdamping voor 12 locaties in NederlandZoetwatertekort & droogte2010-36
Energie in de waterketenBesparing op energie en grondstoffen2010-35
Slibketenstudie II. BijlagenProduceren van energie2010-34
Slibketenstudie II. Nieuwe technieken in de slibketenProduceren van energie2010-33
PROMOTOR. Gebruikershandleiding (update 4.1 voorjaar 2017)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2010-32 ORK
Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechniekenInspecteren, beheren en onderhouden2010-31
Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechniekenInspecteren, beheren en onderhouden2010-31
Betuwse Kunstmest. Winning van stikstof en fosfaat uit urineSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2010-30
Nereda pilotonderzoeken 2003-2010Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-29
Handboek hydrobiologieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-28
Actiefkoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’sNieuwe stoffen2010-27
IJkdijk Pipingexperiment. Validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2010-26
Handreiking emissiemetingenWater in de stad2010-25
NEWS: The Dutch roadmap for the wwtp of 2030Produceren van grondstoffen2010-24
Alternatieve C-bronnen voor nageschakelde denitrificatie. Eindrapport.Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-23
Addendum op de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2010-22 ORK
Worden vissen in de maling genomen?Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-21
Blauwalgen in stadswater. Verkennend onderzoek naar blauwalgenbloei in de woonomgeving.Water in de stad2010-20
Influent fijnzeven in rwzi’sProduceren van grondstoffen2010-19
Toepassing van fluorescentiemetingen bij de beoordeling van de risico’s van giftige blauwalgendiversen2010-18
Knelpuntenbeoordelingsmethode WaterkwaliteitsspoorWater in de stad2010-17
Hydrologische modelonzekerheid. SamenvattingWateroverlast2010-16
Hydrologische modelonzekerheid. HoofdrapportWateroverlast2010-15
Hydrologische modelonzekerheid. LiteratuuronderzoekWateroverlast2010-14
Perpectievennota Nieuwe SanitatieSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2010-13
Fosfaat: van leegloop naar kringloopProduceren van grondstoffen2010-12
Op weg naar de rwzi 2030Produceren van energie2010-11
Nieuwe sanitatie WestlandSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2010-10
Slibafbraak door oligochaetenBesparing op energie en grondstoffen2010-09
Emissies van broeikasgassen van rwzi’sdiversen2010-08
Verkenning afleidingsmethodiek en doelstellingen nutriënten in sterk veranderde regionale waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2010-07
ZORG. Zoeken naar Oplossingen Voor Reductie van Geneesmiddelenemissies uit zorginstellingen. Deel A. BureaustudieNieuwe stoffen2010-06
Pilotonderzoek Bewegend Bed AdsorptieNieuwe stoffen2010-05
Bescherming van de bodem op rwzi's, rapport plus handreikingdiversen2010-04
Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’sdiversen2010-03
CAPWAT-Capaciteitsverliezen in Afvalwaterpersleidingen (folder)Besparing op energie en grondstoffen2010-02
Jaarverslag 2009diversen2010-01
Van neerslag tot schadeWateroverlast2010
Effluentpolishing met Algentechnologie (tussenrapportage)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-W-08
Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi’sBesparing op energie en grondstoffen2009-W-07
EMOS, emissiemodel voor systeemkeuzeEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2009-W-06
Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factorBesparing op energie en grondstoffen2009-W-05
Werking combi-USBF op de rwzi Wijk bij Duurstedediversen2009-W-04
Verg(h)ulde pillen. Case studie Anthonius Ziekenhuis in NieuwegeinNieuwe stoffen2009-W-03
Verg(h)ulde pillen. Case studie LUMC te LeidenNieuwe stoffen2009-W-02
Verg(h)ulde pillen. Case studie Refaja Ziekenhuis, StadskanaalNieuwe stoffen2009-W-01
Mastercase energie in de waterketenBesparing op energie en grondstoffen2009-46
Leven met zout waterZoetwatertekort & droogte2009-45
Blauwalgen: giftig groenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-43
Handboek debietmeten in open waterlopendiversen2009-41
Hormoonverstoring in oppervlaktewater. Waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur.Nieuwe stoffen2009-38
Handreiking natuurvriendelijke oeversRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-37
Ervaringen met Hybride MBR OotmarsumRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-36
Ervaringen met Hybride MBR HeenvlietRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-35
1-step® filter als effluentpolishingstechniekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-34
Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden Zuid-West. Verkenning actief-kooladsorptie en geavanceerde oxidatietechniekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-33
Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden Zuid-West. Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-32
Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het afvalwatersysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-31
KRW- en E-PRTR-stoffen in influent en effluent van rwzi’s. Rapport en factsheetsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-30
Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied. GezondheidsrisicoanalyseWater in de stad2009-25
HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek. Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de rwzidiversen2009-24
Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-23
Ecologische instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse waterbeheerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-22
Cyanotoxine monitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-21
Valdidatieplan Waterkwantiteitsmetingendiversen2009-20
Macrostabiliteit IJkdijk: sensor- en meettechnologieInspecteren, beheren en onderhouden2009-19 VIW
Grondwater in stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met knelpuntendiversen2009-18
Jaarverslag 2008diversen2009-17
Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades2009-16 ORK
Handreiking OC-meting in de praktijkBesparing op energie en grondstoffen2009-15
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-14
Rapportage Inspecties WaterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2009-13 VIW
De invloed van rwzi-effluenten op de ecologische waterkwaliteit. Oriënterend veld- en literatuuronderzoek naar de effecten op de biologische kwaliteitsparameters van de KRWRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-13
MKBA's in het WaterbeheerEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2009-12
Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheerZoetwatertekort & droogte2009-11
Erfafspoeling van veehouderijbedrijven. Onderzoek naar de kwaliteit van afspoelwater van erven op ‘schone’ bedrijvenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-10
Eureka! Waterschappen leren innoverendiversen2009-09
Watermozaïek. Bouwstenen van kennisRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-08
Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivierenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2009-07 ORK
Nieuwe stoffen in ons waterNieuwe stoffen2009-07
Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2009-06 ORK
Verg(h)ulde pillen, eindrapport deel B. Case studies bij het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein en het Leids Universitair Medisch CentrumNieuwe stoffen2009-06
Materiaalfactoren boezemkadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2009-05 ORK
Handreiking water terug in de stadKlimaatbestendige stad2009-05
Publieke participatie bij vismonitoringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-04
Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in rwzi-effluentRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-03
Regenwater in de tuin? Mooi wel!Klimaatbestendige stad2009-02 Rioned
Voorstel hydrologische bibliotheek ten behoeve van het Nationaal Hydrologisch Instrumentariumdiversen2009-02
Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn de relevante emissies?Water in de stad2009-01 Rioned
Strategienota 'Koers 2009-2013'diversen2009-01
Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen (2012)Inspecteren, beheren en onderhouden2008-W-05
Fish friendly pumping stations; principles, practices and outcomesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-W-04
Ecologische processen in ondiepe meren en het effect van beheersmaatregelenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-W-03
Demonstratieonderzoek vergaande zuiveringstechnieken op de rwzi Leiden zuidwest: fase 1 Vergaande nutriëntenverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-W-02
Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-W-01
De wateropgave in de stadKlimaatbestendige stad2008-19
Sharon-AnammoxsystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-18
Op weg naar een klimaatneutrale waterketenKlimaatbestendige stad2008-17
Grond voor kadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2008-16
Het effect van afkoppelen van hemelwater op de RWZIRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-14
State of science report: Energy and resource recovery from sludge (GWRC-rapport)Produceren van energie2008-13
Prioritering schadebeelden bij visuele inspectieInspecteren, beheren en onderhouden2008-12 VIW
Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkennerRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-12
5e Kennisdag inspectie waterkeringen; Samenwerken geeft vormInspecteren, beheren en onderhouden2008-11 VIW
Voorspellingssysteem blauwalgen. Resultaten pilots 2007Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-11
Slibdesintegratie. Eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op rwzi's Bath, Enschede en NieuwgraafProduceren van energie2008-10
Beschrijving standaard inspectieprocesInspecteren, beheren en onderhouden2008-09 VIW
Het waterschap in de stad. Handreiking voor waterschappers die aan de slag gaan in de stedelijke leefomgevingWater in de stad2008-09
Remote sensing voor inspectie van waterkeringen. AchtergrondrapportInspecteren, beheren en onderhouden2008-08 VIW
Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-08
Moerasbufferstroken langs watergangen; haalbaarheid en functionaliteit in NederlandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-07
Laseraltimetrie voor waterkeringenbeheerInspecteren, beheren en onderhouden2008-06 VIW
Verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent rwzi's; gecombineerd onder, bioassays en chemieNieuwe stoffen2008-06
Jaarverslag 2007Efficiënt gebruik bestaande infrastructuur2008-05
Handreiking inspectie waterkeringen; Basisinformatie inspectiesInspecteren, beheren en onderhouden2008-04 VIW
Richtlijn normeren keringen langs regionale rivierenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2008-04 ORK
Van helder naar troebel en weer terugRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-04
Handreiking Inspectie Waterkeringen; Basisinformatie dijken en faalmechanismenInspecteren, beheren en onderhouden2008-03 VIW
Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater IISamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2008-03
Handreiking Inspectie Watekeringen; operationeel deelInspecteren, beheren en onderhouden2008-02 VIW
EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; herziene versie 2008Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2008-02
Handreiking Inspectie Waterkeringen; strategisch-tactisch deelInspecteren, beheren en onderhouden2008-01 VIW
Wat er is, als er water is!Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-XX
E-PRTR voor rwzi'sdiversen2007-W-10
Database RegenwaterWater in de stad2007-W-09
Gevolgen klimaatveranderingen onderzoeksvragen waterbeheerdersWateroverlast2007-W-08
Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgistingdiversen2007-W-07
SlibdesintegratieProduceren van energie2007-W-06
Inventarisatie milieukundige bodemonderzoeken rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent, effluent en zuiveringslibdiversen2007-W-05
Bodembeschermingstrategie voor rwzi'sdiversen2007-W-04
Onderzoek door waterschappen. Een inventarisatiediversen2007-W-03
Rwzi's in het licht van de IPPC-richtlijndiversen2007-W-01
Omschrijving MEP en Maatlatten voor sloten en kanalen voor de KaderrichtlijnwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-32b
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn WaterVan kennis naar praktijk2007-32
Fosforterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingenProduceren van grondstoffen2007-31
Europa Bewustdiversen2007-29
KASZA! Kas zonder afvalwater: analyse uitgangspunten en technische en financiele haalbaarheid waterketensluitingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-28
Kasza = Kassa! (folder)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-27
Adsorptie van fosfaat als nabehandelingstechniek: haalbaarheidsonderzoekProduceren van grondstoffen2007-26
Inventarisatie roosters en zeven in de communale afvalwaterbehandelingdiversen2007-25
Het actief slib-proces; de mogelijkheden en grenzenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2007-24
Ervaringen met nageschakelde MBR op rwzi Leeuwarden; verwijdering van hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingenNieuwe stoffen2007-23
Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeeldenKlimaatbestendige stad2007-22
De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwaterWater in de stad2007-21
Zuiverende regenwatervoorzieningenWater in de stad2007-20
Gebruikershandleiding en programmatuur Waternood 2007Wateroverlast2007-19
Toelichting op ecologische doelen voor nutrienten in oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-18
Risicomodel explosieveiligheid voor rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties (ATEX)diversen2007-16
RISTORI; modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-15
Uitspoeling van meststoffen uit graslandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-14
HELP 2006. Uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen 2005Wateroverlast2007-13
Biologische beschikbaarheid en actuele risico's van zware metalen in oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-12
Jaarverslag 2006diversen2007-11
Wat er is als er water isRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-10
Laboratoriumexperimenten met thermomostabiel ferritine voor fosfaatverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-09
Digispectie HandleidingInspecteren, beheren en onderhouden2007-08 VIW
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)diversen2007-07
SUF-SAS; Uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteemdiversen2007-06
Aan het werk met de gedragscode flora- en faunawet voor waterschappendiversen2007-05
Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw; De V-stuwRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-04
Bureaustudie buitenlandse gidsenInspecteren, beheren en onderhouden2007-03 VIW
Richtlijnen normering compartimenteringskeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2007-03 ORK
Verg(h)ulde PillenNieuwe stoffen2007-03
Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale WaterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2007-02 ORK
Afleiding getalswaarden voor nutrienten voor de Goede Ecologische Toestand voor natuurlijke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-02
Grip op kwaliteit, visuele waarnemingen, ontwikkeling van een gidsInspecteren, beheren en onderhouden2007-01 VIW
Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing; Meetbare en controleerbare indicatoren voor de kwaliteit van de veiligheidstoetsing regionale waterkeringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2007-01 ORK
Getalswaarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen in de natuurlijke waterweren; temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstofRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2007-01
Onderzoeksverbetering inspecties waterkeringen; programma van projectenInspecteren, beheren en onderhouden2006-W-03
Voorbeeldenboek Historische Kunstwerken; hulpmiddelen voor toetsersAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2006-W-02
Wet milieubeheer en rwzi's; implicaties van nieuwe milieuwetgevingdiversen2006-W-01
GXG karteringWateroverlast2006-26
Terugwinning van fosfaat uit rwzi's experimenten op praktijkschaal met groen fosfaat uit het BCFS procesProduceren van grondstoffen2006-25
RISTORI; modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de levensgemeenschap van sloten en bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-24
Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk; een inventarisatie van gehanteerde methoden en initiatieven tot standaardisatie in binnen- en buitenlandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-23
Waternood natuur-terrestrische versie 3. Voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrischWateroverlast2006-22
Filtratietechnieken rwzi's. Stand van zaken en ervaringen met zandfiltratieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-21
Samen in de waterketen; het werkt (Waterkip)Samenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2006-20
Menging en voortstuwing van actief-slibsystemen in ronde reactorenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2006-19
Anders omgaan met huishoudelijk afvalwaterSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2006-18
Jaarbericht 2005 - 2006diversen2006-17
MBR proefinstallatie RWZI HilversumRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-16
Communaal afvalwater op temteratuur houden voor actiever slib in rwzi'sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-15
Geavanceerde voorzuivering van afvalwater; praktijktoepassing op de rwzi AmstelveenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-13
Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrondRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-12
Diffuse belasting oppervlaktewater met zware metalen - Inventarisatie kennisbehoefte en kennisontwikkelingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-09
Quick scan kostenscenario's vergaande zuivering: rwzi en KRWRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-08
Inventarisatie meetmethoden voor het bepalen van baggervolumesdiversen2006-07
MBR rapport Varsseveld. DeelstudierapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-06
MBR rapport Varsseveld. HoofdrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-05
Handboek Nederlandse Ecologische Beoordelingssystemen (EBEO-systemen)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-04
Historische kustwerken; Hulpmiddelen voor toetsersAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2006-03
Handreiking MEP/GEP. Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2006-02
Strategienota 2006-2010diversen2006-01
GWRC; Membrane Bioreactors for Municipal Wastewater treatment; State of Science ReportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-XX (boekenreeks 24)
GWRC; MBR for Municipal Wastewater Treatment; Report of the GWRC Research Strategy WorkshopRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-XX ( boekenreeks 25)
Rationeel Beheer en Onderhoud; geschiedenis, heden en toekomst. Functionele systeem beschrijving en gewenste ontwikkelingendiversen2005-W-07
Vormgeving van Beheer en Onderhoud2005-W-06
Registratie Beheer en Onderhoud; Vergelijkende inventarisatiediversen2005-W-05
Literatuurstudie slibdesintegratieProduceren van energie2005-W-04
Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringenProduceren van energie2005-W-03
De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank LimmenWater in de stad2005-W-02
Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen; werkdocumentdiversen2005-W-01
Aeroob korrelslibtechnologie. Pilot onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor de behandeling van huishoudelijk afvalwaterBesparing op energie en grondstoffen2005-35
Exploratory study for wastewater treatment techniques and the European Water framework directieveRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-34
Gecombineerde verwerkig van groenmateriaal en baggerspecie. DemonstratieprojectEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2005-33
Verkennende monitoring van hormoonverstorende stoffen en pathogenen op rwzi's nageschakelde zuiveringstechniekenNieuwe stoffen2005-32
Onderzoek verbetering inspecties waterkeringen; stroomlijning van inrichting en uitvoering van visuele inspectiesInspecteren, beheren en onderhouden2005-30
Managementsamenvatting Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater BoezemAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2005-29
Verkenningen zuiveringstechnieken en KRWRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-28
Wat te doen met zuiveringsslib? Studie naar het nuttig toepassen van slib of haar residuen als bouwstofProduceren van grondstoffen2005-27
SlibketenstudieBesparing op energie en grondstoffen2005-26
Piscaria sateliet met handleidingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-25
Pilot projecten onder architectuur; Begeleiding van pilot projecten voor bouwen onder de Referentie Architectuur Zuiveringsbeheerdiversen2005-24
Kwaliteitsaspecten infiltreren stedelijk water beter bekekenWater in de stad2005-23
Jaarverslag 2004diversen2005-22
Waterharmonica in the developing worldRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-21
DWAAS; vervolgonderzoek rioolvreemd waterdiversen2005-20
Vergaande verwijdering van fosfaat met helofytenfiltersRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-19
WaterharmonicaRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-18
Doelbenadering aquatische natuur in WaternoodWateroverlast2005-17
HELP 2005. Uitbreiding en actualisering van de HELP tabellen tbv het Waternood instrumentariumWateroverlast2005-16
Inventarisatie synergie Europese Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuwRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-15
Anaerobic treament of concentrated wasterwater in DESAR conceptSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2005-14
Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater praktijkvoorbeelden in Nederland, Duitsland en ZwedenSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2005-13
Afvalwaterketen ontketend. Perspectieven voor afvalwatertransport en zuivering in de 21e eeuwSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2005-12
DESAR; Option for separate treatment of urineSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2005-11
Toekomstmuziek in de waterketen: toekomstige technieken onderzoeksbehoeften in de waterketenBesparing op energie en grondstoffen2005-10
Overzicht natuurlijke watertypen (gids)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-08
Toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslibdiversen2005-06
Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalteProduceren van grondstoffen2005-05
De KRW voor het (water) Leven (brochure)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2005-04
Naar een draaiboek voor veenkaden bij droogteInspecteren, beheren en onderhouden2005-03
Hoofdrapport: Droogteonderzoek veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2005-02
Fosfaatterugwinning uit stripperwater BCFS rwzi Deventer. Verkennend onderzoek naar de vorming van groen fosfaatProduceren van grondstoffen2005-01
SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelsels; achtergrond en onderbouwingWater in de stad2004-W-06
Dijkdoorbraken; ontstaan, voorkomen en bestrijdenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2004-W-05
Priotering hormoonverstorende stoffen voor waterbeheerder/prioritaire geneesmiddelen voor waterbeheerderNieuwe stoffen2004-W-04
Lamellenafscheider in bergbezinkbassins. Eindrapportage DeventerWater in de stad2004-W-03
Van Stonehenge tot MBR, waarin een groot land "klein" kan zijn. STOWA studiereis oktober 2003Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-W-02
Flowcytrometrische bepaling van de fytoplankton voedingsstatus in Nederlandse MerenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-W-01
Kunstmatige intelligentie voor het Waterbeheer; Toepassing van Neurale Netwerken en Fuzzy Logicdiversen2004-47
Koepeldocument kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer. Inventarisatie van kennisvragen en voorstel tot onderzoeksprogrammeringWater in de stad2004-46
Praktijkonderzoek moerassysteem RWZI Land van Cuijk; Samenvattende rapportage monitoring 2001-2003Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-45
Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van overgangs- en kustwateren voor implementatie voor de kaderrichtlijn waterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-44
Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van rivieren voor implementatie voor de Kaderrichtlijn WaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-43
Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van meren voor implementatie voor de Kaderrichtlijn WaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-42
Blootstelling aan endotoxinen en het voorkomen van klachten bij werknemers van rioolwaterzuiveringsinstallatiesdiversen2004-41
Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2004-39
Herbevochtiging verdroogde veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-38
Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte. Case studieInspecteren, beheren en onderhouden2004-37
Aandachtsgebieden veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-36
Inspectie van droge veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-35
Grondonderzoek veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-34
SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelselsWater in de stad2004-31
Water- en nutriëntenhuishouding van een veenweidegebied; de Vlietpolder in de provincie Zuid-Holland in beeldRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-30
Quickscan informatiemodellen Aquo en IMRAdiversen2004-29
Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie RWZI MaasbommelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-28
Verkenning van de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor het onderzoeksveld waterbeheer; een sneak previewRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-27
Statistiek van extreme neerslag in Nederland (folder)Wateroverlast2004-26a (folder)
Statistiek van extreme neerslag in Nederland; Uitwerking neerslagpatronenWateroverlast2004-26a
Statistiek van extreme neerslag in NederlandWateroverlast2004-26
Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater, Zee en Meer; HaalbaarheidsstudieInspecteren, beheren en onderhouden2004-25
Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-24
Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinenWater in de stad2004-23
Europagids; Handreiking Europees recht voor waterschappendiversen2004-22
Identificatie van kennisvragen NBW bij waterschappenWateroverlast2004-21
Rejectiewaterbehandeling geëvalueerd SHARON, effluentkwaliteit, alternatieven en marktpotentieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-20
Veiligheid van veenkaden; denkbare noodmaatregelenInspecteren, beheren en onderhouden2004-18
Kwetsbaarheid van veenkaden voor droogteInspecteren, beheren en onderhouden2004-17
Waterberging en Natuur. Kennisoverzicht t.b.v. regionale keringenWateroverlast2004-16
Hoe droog is het? Hulpmiddel voor bepaling van de vereiste waakzaamheid betreffende veenkaden voor zomer 2004Inspecteren, beheren en onderhouden2004-15
Evaluatie analytisch-chemische normen voor waterkwaliteit en voorstellen voor aanpassingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-14
STOWA ICT productendiversen2004-13
Bomen op verdroogde boezemkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-12
Jaarverslag 2003diversen2004-11
Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater versie 2.1Inspecteren, beheren en onderhouden2004-10
Stankoverlast en -bestrijding bij de verlading van ontwaterd slibdiversen2004-09
Korte termijn droogteonderzoek veenkaden in retrospectiefInspecteren, beheren en onderhouden2004-08
Stabiliteit veenkaden. Stand van zakenInspecteren, beheren en onderhouden2004-07
Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-06
Overzicht normen; Veiligheid en wateroverlastAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2004-05
MIMOSA; Milieu indicatie model voor optimalisatie en samenwerking in de waterketenWater in de stad2004-04
Praktijktoepassing van het Waternood InstrumentariumWateroverlast2004-03
Ontwikkeling STOWA-beoordelingssystemen vennenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2004-02
TERWOR voor Duflow en Sobek. Uniformering waterkwaliteitprocessen en coëfficientenWater in de stad2004-01
Referenties en maatlatten (KRW) voor kust- en overgangswaterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-W-07
Referenties en maatlatten (KRW) voor rivierenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-W-06
Referenties en maatlatten (KRW) voor merenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-W-05
Adventus ZuiveringsbeheerEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2003-W-04
Overdrachtsdocument Taxoncodering Aquatische OrganismenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-W-02
Samenwerking op het gebied van automatisering/informatievoorziening in het ZuiveringsbeheerEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2003-W-01
Vergaande voorzuivering van afvalwater. Haalbaarheidsstudie voor praktijktoepassingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-20
Waterberging op landbouwgronden. Effecten op plant- en dierziekten en contamiantenWateroverlast2003-19
Gewoon Schoon. 10 resultaten voor een gezond watersysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-18
Neerslaginformatie voor het waterbeheerWateroverlast2003-17
Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutriënten uit de Veehouderij (DOVE); grasland op zandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-16
Verwijdering van hormoonverstorende stoffen in rioolwaterzuiveringsinrichtingenNieuwe stoffen2003-15
Praktijkrichtlijn IBA monitoringSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2003-13
Ecotoxicologische aspecten bij de nabehandeling van rwzi-effluenten met behulp van biomassakweekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-12
Remote sensing ondersteund waterbeheerdiversen2003-10
Review oestrogenen geneesmiddelen in het milieuNieuwe stoffen2003-09
Rioolvreemd waterdiversen2003-08
Development of the aerobic granule reactor technologyNieuwe stoffen2003-07
Bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgrondenProduceren van grondstoffen2003-06
EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; verkorte editieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-05
Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi'sKlimaatbestendige stad2003-04
Waterkwaliteit in WaternoodRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-02
Atmosferische depositieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2003-01
Toepassing remote sensing in het waterbeheer; van vraag naar aanboddiversen2002-18
Slibpredatie door inzet van oligochaete wormen. Pilot onderzoek naar slibreductie op de rwzi BennekomBesparing op energie en grondstoffen2002-17
Risico van blootstelling aan legionella op rwzi'sdiversen2002-16
Inventarisatie onderzoeksbehoeften waterbodem. Regionaal waterbeheer en knelpunten en oplossingendiversen2002-15
Meten voor WaternoodWateroverlast2002-14
MBR marktstudieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-13
MBR, inleiding in de bedrijfsvoeringRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-12
MBR for municipal wastewater treament; bijlagen rapport met deelstudiesRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-11B
MBR for municipal wasterwater treatment; Pilotplant research Beverwijk WWTPRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-11A
MBR. ManagementsamenvattingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-10
Waternood. Effecten op aquatische ecosystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-09
Leidraad bepaling invloed van overstortingen op beken, Tewor+ voor bekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-08
Folder introductie betrouwbare en vergelijkbare visstandgegevensRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-07a
Handboek visstandbemonstering- en beoordelingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-07
Determinatiesleutel voor de larven van de in Nederland voorkomende soorten PolypedilumRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-06
Heavily Modified Waters in Europe, case study on the Hagmolen-HegebeekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-05
Optimalisatie van de BZV-5 analyseRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-04
Maatregelenmatrix emissie/waterkwaliteitsspoor; onderzoeksrapport en handleidingWater in de stad2002-03
Werkboek voor het bouwen en invoeren van een KAM-managementsysteem voor het zuiveringsbeheerdiversen2002-02
Ecologisch beoordelingssysteem voor binnendijkse brakke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2002-01
WATERKeten Innovatie Programma - WATERKIPSamenwerken in de waterketen (nieuwe sanitatie)2001-Waterkip
Standaard Raamwerk Water; analyse van modellenteVan kennis naar praktijk2001-W-10
Generic Framework Water; guidelines for componentsteVan kennis naar praktijk2001-W-09
Standaard Raamwerk Water; richtlijnen voor SRW-componentenVan kennis naar praktijk2001-W-08
Generic Framework Water; technical designVan kennis naar praktijk2001-W-07
Standaard Raamwerk Water; technisch ontwerpVan kennis naar praktijk2001-W-06
Standaard Raamwerk Water; plan van aanpak architectuurVan kennis naar praktijk2001-W-04
Standaard Raamwerk Water; programma van eisen Van kennis naar praktijk2001-W-03
Behandeling van stedelijk afvalwater met een twee-slibsoortensysteem; Een flankerende studie aan het drieslibsoortensysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-W-01
Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater; gebruikershandleidingInspecteren, beheren en onderhouden2001-36
Normering regionale wateroverlast; opzet en inhoud van het normeringssysteemWateroverlast2001-35
Leidraad voor de bepaling van de ontwerpcapaciteit van RwziRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-34
Veiligheidscriteria Buitendijks; handreiking interim kaderAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2001-33
Limnodata Neerlandica; de aquatisch ecologische databank voor NederlandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-32
Evaluatie gemeentelijke/stedelijke waterplannenWater in de stad2001-31
Inventarisatie kleinschalige baggertechniekendiversen2001-30
Generic Framework Water; Functional Designdiversen2001-29
Standaard Raamwerk Water. Functioneel OntwerpVan kennis naar praktijk2001-28
Generic Framwork Water; ArchitectureVan kennis naar praktijk2001-27
Jaarverslag 2000diversen2001-26
Ecologische aspecten van bufferstroken langs watergangenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-25
Diffuse Bronnen - voor velen een punt - Onderzoeksprogramma diffuse bronnen Veld- en laboratorium experimentenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-24
Brochure AquariusVan kennis naar praktijk2001-23
Fysisch chemische voorzuivering van afvalwater Deel INieuwe stoffen2001-21
Fysisch/chemisch voorzuivering van afvalwater; Flocculatie van stedelijk afvalwater met organische polymeren, gevolgd door biologische nabehandelingWater in de stad2001-20
Ionenwisseling voor stiksofverwijdering uit afvalwaterNieuwe stoffen2001-19
Ecologische beoordelingssysteem stadswateren; gebruikershandleidingWater in de stad2001-18
Ecologische beoordelingssysteem stadswateren; hoofddocumentWater in de stad2001-17
Het gebruik van logistische regressie voor gedifferentieerde normstellingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-16
Handboek biologische fosfaatverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-15
Compendium RWZi - effluent als bron voor "ander" waterWater in de stad2001-14
WinKustAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2001-13
Raamwerk voor ecologische beoordeling van watersystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-12
Geen narigheid met nattigheid. Over de bedreigingen van water in de woonomgevingdiversen2001-11
Informatietechnologie rond het zuiveringsbeheer. VisienotitieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-10
Handboek zuiveringsmoerassenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-09
Hergebruik fosfaatreststoffen uit rwzi'sProduceren van grondstoffen2001-08
Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater. Onderzoek naar fysisch-chemisch voorzuiveringstechniekenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-07
Koper in de nederlandse oppervlaktewateren - toxiciteit in relatie tot organisch materiaalRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-06
Optische teledetectie. Algoritmen voor het bepalen van de concentratie chlorofyl-a en zwevend stofInspecteren, beheren en onderhouden2001-05
De toekomst van het GGOR Wateroverlast2001-04
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerdersNieuwe stoffen2001-03
Beheersing van lichtslib bij de behandeling van stedelijk afvalwater met biologische nutriëntenverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-02
Behandeling van stedelijk afvalwater met het drieslibsoortensysteem; onderzoek op beperkte praktijkschaalRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-01
Zuiveren met sterrenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2001-00
Duflow procesbeschrijving (aanvulling stowa rapport 99-21) - Variabele dispersie - Stofoverdracht bij kunstwerken2000-W-01
De kroostoets. Bruikbaarheid van de kroostoets als indicator voor herbiciden in oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2000-32
Onderhoudsmanagement in het zuiveringsbeheer. Handleiding op basis van theorie en praktijkdiversen2000-31
Jaarverslag 1999diversen2000-30
Handreiking regionale keringen en gebruiksfunctiesVan kennis naar praktijk2000-29
Ontwikkelen Kust Zacht en Hard Kz&h inventarisatieInspecteren, beheren en onderhouden2000-28
Duflow voor windows, versie 3.3diversen2000-27
Evaluatie van conserveringstechniekenKlimaatbestendige stad2000-26
Het gecombineerde Sharon/Anammoxproces. Een duurzamer methode voor N-verwijdering uit slibgistingswater2000-25
Zon en wind als energiebron voor automatische kunstwerkenProduceren van energie2000-24
Aanwassnelheid van regionale baggerspecie en verkenning van mogelijkheden tot baggerpreventieVan kennis naar praktijk2000-23
Normen in het waterbeheer. Een wegwijzer voor de waterbeheerderVan kennis naar praktijk2000-22
De Grote WaternavelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2000-21
Toxische blauwalgen in recreatiewaterenWater in de stad2000-20
Geautomatiseerd draaiboek hoogwater voor waterkeringbeheerders; VoorstudieSysteembenadering waterveiligheid2000-19
Onderhoud van drainageconstructies in waterkeringen-compendiumInspecteren, beheren en onderhouden2000-18
Draagvlak voor het waterbeheer. Deel 2 De beleving van waterkwaliteitVan kennis naar praktijk2000-17
Simba protocol. Richtlijnen voor het dynamisch modelleren van actiefslibsystemendiversen2000-16
Breuksteen in de praktijk. Deel 2 Dimensioneren van constructies in binnenwaterenVan kennis naar praktijk2000-15
Interventiekeuzen bij stormSysteembenadering waterveiligheid2000-13
Inventarisatie meetmethoden zetsteeninspectieInspecteren, beheren en onderhouden2000-12
Waterbodem onderzoek met georadar (GPR). Mogelijkheden en randvoorwaarden voor het bepalen van hoeveelheden baggerspecie met georadarEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur2000-11
Nabehandeling van rwzi-effluent tot bruikbaar oppervlaktewater in een moerassysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2000-10
Quick scan groenresten in het waterbeheerVan kennis naar praktijk2000-09
Natuurvriendelijke oevers; evaluatie van de stand van zaken in NederlandRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2000-08
Slib- en PE-verwarmen literatuur en praktijkonderzoekVan kennis naar praktijk2000-07
Handreiking bomen op en nabij primare waterkeringenVan kennis naar praktijk2000-06
Handreiking bomen op en nabij boezemkadesVan kennis naar praktijk2000-05
Bomen op en nabij boezemkaden. HoofdrapportVan kennis naar praktijk2000-04
Biologische luchtzuiveringssystemen op rwzi's. Systeemkeuze en dimensionering gebaseerd op literatuur- en praktijkonderzoekVan kennis naar praktijk2000-03
Veiligheidscriteria BuitendijksAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2000-02
Effecten van aangepast beheer en perceelsranden op de kwaliteit van slotenVan kennis naar praktijk2000-01
Perspectieven van de toepassing van fuzzy control op de rwzi NieuwveerVan kennis naar praktijk1999-W-02
Limiterende factoren voor algengroeiRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1999-30
Stekkerdoos Water, PerformanceAsset management1999-29
Stekkerdoos Water, versie 3Asset management1999-28
Blauwdruk beheersplan waterkeringen (bestaat uit een: Handleiding, rapport en CD-rom)Inspecteren, beheren en onderhouden1999-27
Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering; Vergelijkend praktijkonderzoek aan meetapparatuurVan kennis naar praktijk1999-26
Toepassingsmogelijkheden van een NADH-sensor in de afvalwaterzuiveringNieuwe stoffen1999-25
Keuzeprocedure voor het beluchtingssysteemVan kennis naar praktijk1999-24
Jaarverslag 1996, 1997, 1998diversen1999-23
De haalbaarheid van het biofix proces voor de zuivering van stedelijk afvalwaterWater in de stad1999-22
Duflow waterkwaliteit procesbeschrijving, versie 3 inclusief PC-LakeVan kennis naar praktijk1999-21
Beoordelingsmethoden voor ecotoxicologische risico's van de verspreiding van baggerspecie op landdiversen1999-19
Pilot-studie biomarkers voor oestrogeen actieve stoffenNieuwe stoffen1999-18
Watervervuiling door motoren van pleziervaartuigen; een studie naar de omvang van de verontreiniging en de effectiviteit van reducerende maatregelenWater in de stad1999-17
Standaard RaamwerkVan kennis naar praktijk1999-16
Chemische afzettingen op rwzi's. Literatuur- en praktijkonderzoekWater in de stad1999-15
Het bouwen van een kwaliteitshandboekdiversen1999-14
Influentkarakterisering van ruw en voorbehandeld afvalwater. De invloed van voorbezinking en voorprecipitatieWater in de stad1999-13
Kleuranalyse van Nederlandse wateren t.b.v. waterkwaliteitsonderzoekdiversen1999-12
Waterbiljartdiversen1999-11
PAK in veenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1999-10
Perceptie van een draagvlak voor het waterbeheer (deel 1)Systeembenadering waterveiligheid1999-09
Modellering van biologische fosfaatverwijdering in actiefslibsystemenVan kennis naar praktijk1999-08
De HYDROTHEEK, Overzicht Nederlandse publicaties 1998Asset management1999-07
De STOWABASE, Overzicht lopend onderzoek waterbeheerders 1998Asset management1999-06
Handboek Good Modelling Practice; Vloeiend modelleren in het waterbeheerAsset management1999-05
Benutting van effluent van de rwzi Ede; Onderzoek op pilot-plantschaalVan kennis naar praktijk1999-04
Vergelijkbaarheid van ICP-AES en AASNieuwe stoffen1999-03
Indicatie van de (eco)toxicologische risico's van metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1999-02
Procesbewaking door microscopisch slibonderzoek. Handleiding(Hier hoort een CDI en een CD rom bij - zie softwarelijst)Asset management1999-01
Effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische levensgemeenschappen in stromende wateren: Werkrapport 2. De cenotypen benaderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-W-03
Effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische levensgemeenschappen in stromende wateren: Werkrapport 1. de soortsbenaderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-W-02
Toepassing van DB-switch op de veenplassen Geerplan en NannewijdVan kennis naar praktijk1998-W-01
Huishoudelijk afvalwater. Berekening van de zuurstofvraagWater in de stad1998-40
Bronidentificatie voor waterbodemverontreiniging; PCB- en PAK-patroonvergelijkingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-39
Handboek slibontwateringVan kennis naar praktijk1998-38
Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffenVan kennis naar praktijk1998-37
Computer ondersteunend waterbeheerSysteembenadering waterveiligheid1998-35
Mogelijkheden voor toepassing van membraanfiltratie op rwzi'sWater in de stad1998-34
Hydrologische verkenning voor maatregelen tegen verdrogingZoetwatertekort & droogte1998-33
Karakterisering van met PAK verontreinigde baggerspecie voor biologische reinigingNieuwe stoffen1998-32
Ecologische risico's van bestrijdingsmiddelen in zoetwater ecosystemen. Deel 2. InsecticidenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-31
Ecologische risico's van bestrijdingsmiddelen in zoetwater ecosystemen. Deel 1. HerbicidenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-30
Fysische/chemische voorzuivering van afvalwater. Identificatie en evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch/chemische voorzuiveringVan kennis naar praktijk1998-29
Modellering van zuiveringsprocessen. WoordenlijstNieuwe stoffen1998-28
Gedifferentieerd onderhoud van watergangen. Handleiding voor het opstellen van een strategisch planInspecteren, beheren en onderhouden1998-27
Ecologische onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen. Een literatuuronderzoek naar werking, rendement en kansrijkdom van bufferstrokenSysteembenadering waterveiligheid1998-26
Indicatieve analystische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit.Evaluatie van de toepasbaarheid van de immunoassay methode als indicatieve en kwantitatieve methodenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-25
Prognose van de metalengehalten in de landbodem onder invloed van verspreiding in baggerspecie.diversen1998-24
Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Handleiding voor de beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi'sVan kennis naar praktijk1998-22
Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi's - Wetenschappelijke verantwoordingVan kennis naar praktijk1998-21
Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi'sVan kennis naar praktijk1998-20
Duflow voor windowsSysteembenadering waterveiligheid1998-19
Duflow waterkwaliteits-procesbeschrijvingenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-18
Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - Stappenplan voor meetnetoptimalisatieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-17
Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - Overzicht van technieken en methodenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-16
Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - HoofdrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1998-15
Pilot project gewenste grondwatersituatie De Veenhoop, FrieslandVan kennis naar praktijk1998-14
Emissies uit scheepsmotoren; Een verkennende studie van verontreinigde uit motoren in de zeescheepvaart, beroepsbinnenvaart en recreatievaartVan kennis naar praktijk1998-12
GISRATIOInspecteren, beheren en onderhouden1998-11
Definitie van uitvoerproducten GISRATIOInspecteren, beheren en onderhouden1998-10
Systeemanalyse GISRATIO, Een inventarisatie van het gegevensgebruikInspecteren, beheren en onderhouden1998-09
Onderhoudsbegrotingssystemen in het Nederlandse WaterbeheerSysteembenadering waterveiligheid1998-08
Evaluatie van provinciale grondwatermeetnetten. Methodiek en voorbeeldenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1998-05
Stekkerdoos Nefis-laagEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1998-04
On-line bepaling voor het totaal stikstofgehaltediversen1998-03
Vervanging van CZV door TOCNieuwe stoffen1998-02
PKBS-verdrogingsbestrijding: ketens van modelpakketten in het waterbeheerZoetwatertekort & droogte1998-01
Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding. Simultane nitrificatie/ denitrificatie onder micro-aërofiele omstandigheden?Water in de stad1997-W-07
Ervaringen met regeling op stikstof en zuurstof op de rwzi GennepVan kennis naar praktijk1997-W-06
Optimalisatie van de stikstofverwijdering op de rwzi UtrechtVan kennis naar praktijk1997-W-05
Ontwikkeling van een procesbesturing voor oxydatiesloten. Vergelijking van een zuurstof-, een ammonium/zuurstof- en een nitraat/ammonium/zuurstof-regelingNieuwe stoffen1997-W-03
Procesbesturing van oxydatiesloten op basis van respirometrie. Meet- en regelstrategieën voor de rwzi BeemsterNieuwe stoffen1997-W-02
Praktijkonderzoek aan de stikstofverwijdering op de rwzi KralingseveerVan kennis naar praktijk1997-W-01
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodemsWater in de stad1997-42
Eco-atlas voor waterorganismen. Deel V: macrofauna: insectenWater in de stad1997-41
Eco-atlas voor waterorganismen. Deel IV: zoöplankton en macrofauna (excl. insecten)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-40
Eco-atlas voor waterorganismen. Deel III: epifytische diatomeeënRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-39
Eco-atlas voor waterorganismen. Deel II: fytoplankton en macrofytenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-38
Eco-atlas voor waterorganismen. Deel I: methodiek, gebruik van watertypen-beschrijving, register (hoort een diskette bij)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-37
Dynamische sturing van watersystemen. `Ontwerp en beheer van regionale watersystemen'Inspecteren, beheren en onderhouden1997-35
Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding. Stikstofeliminatie via nitriet in de hoofdstroom van actief slibprocessenNieuwe stoffen1997-34
Regelen van stikstofverwijderingsprocessen in de praktijkVan kennis naar praktijk1997-33
Toepasbaarheid van fuzzy control op rwzi'sVan kennis naar praktijk1997-32
Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding: Haalbaarheid van biochemische en fysisch-chemische processenVan kennis naar praktijk1997-31
Bepaling van organische stof, gloeirest en organische koolstofNieuwe stoffen1997-30
Prognose van de PAK-gehalte in de landbodem onder invloed van verspreiden van baggerspecieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-29
TEWOR +, een model voor de toetsing van effecten van emissies op (stedelijk) oppervlaktewaterWater in de stad1997-28
Biomonitoringtechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. 2. Keuzesysteem en praktijktoetsingVan kennis naar praktijk1997-27
Effecten van systeemvreemdwater. Een op bestaande kennis gebaseerde methodiek om risico's van het (wel of niet) inlaten van systeemvreemdwater in te schatten voor het aquatische ecosysteemRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-26
Zuivering van stedelijk afvalwater in een airlift-biofilmreactor; Uitontwikkeling en demonstratieNieuwe stoffen1997-25
Dynamic Water-System Control. Design and operation of regional waterresources systems. Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1997-24
Semi-continue meetmethoden voor de Ss-concentratie in afvalwater via respiratiemetingen; Bepaling van de IAWQ-Yh en Ks uit batchrespirogrammenNieuwe stoffen1997-23
Haalbaarheid van het Unitanksysteem voor de behandeling van stedelijk afvalwaterVan kennis naar praktijk1997-22
Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie: AUTUNNOAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1997-21
Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie: ESTATEAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1997-20
Het ontwerp van optimaal functionerende bergbezinkbassinsVan kennis naar praktijk1997-19
Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos; 4. Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen kroosdekkenVan kennis naar praktijk1997-18
Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos; 3. Inventarisatie en beoordeling van verwerkingsmogelijkheden voor kroosRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1997-17
De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische natuurdoelen; Holoceen NederlandZoetwatertekort & droogte1997-16
Bestrijdingsmiddelen in communaal afvalwaterWater in de stad1997-15
MODUFLOW - Interactieve koppeling oppervlaktewater model Duflow en grondwatermodel ModuflowAsset management1997-14
Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering; Inventarisatie van apparatuur en mogelijkhedenVan kennis naar praktijk1997-13
Optimalisering van afvalwatersystemenAsset management1997-12
Dynamisch gedrag van geïmmobiliseerde nitrificerende micro-organismenNieuwe stoffen1997-11
Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie; Methodiek voor het INVentariseren van ERNst en Omvang van aandachtspunten (INVERNO)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1997-10
Indicatieve analytische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit; Validatie van geselecteerde techniekenNieuwe stoffen1997-09
Biomonitoringstechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. 1. Inventarisatie en selectie van geschikte techniekenNieuwe stoffen1997-08
Stekkerdoos Water - Inventarisatie reikwijdte uitwisselingsformatenAsset management1997-04
Behoefteonderzoek consensus-modellenlijn - Bijlagediversen1997-02
Behoefteonderzoek consensus-modellenlijn - Hoofdrapportdiversen1997-01
Verkenning bodemkwaliteit regionale wateren; Huidige en toekomstige gehalten van PAK in slootbodemsVan kennis naar praktijk1996-28
Onderhoud op maat; gedifferentieerd onderhoud in beeld gebrachtInspecteren, beheren en onderhouden1996-27
Beken stromen. Leidraad voor juridische aspecten bij beekherstelVan kennis naar praktijk1996-26
Indicatieve analytische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit; inventarisatie van bestaande technieken en correlatie-analyse van waterkwaliteitsgegevensAsset management1996-25
Hergebruik van gezuiverd afvalwater ten behoeve van verdrogingsbestrijding. Verkenning en doorkijkZoetwatertekort & droogte1996-24
Speurdersgids normen waterkwaliteitsbeheerVan kennis naar praktijk1996-23
Een oriëntatie op maatregelen tegen verdrogingZoetwatertekort & droogte1996-22
AnammoxNieuwe stoffen1996-21
Varianten op voorbezinking. Een haalbaarheidsstudieVan kennis naar praktijk1996-20
Meting van ontwateringseigenschappen van zuiveringsslibNieuwe stoffen1996-19
Hinderonderzoek en bedrijfseffecten toets bij rwzi'sWater in de stad1996-18
Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWAZoetwatertekort & droogte1996-17
Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater - een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechniekenVan kennis naar praktijk1996-16
Het zuiveren van stedelijk afvalwater in het licht van duurzame milieuhygiënische ontwikkelingWater in de stad1996-15
RAM, Neerslag Afvoer Module - technisch ontwerpKlimaatbestendige stad1996-14
ORPHEUS 2.0 vernieuwd instrument voor de bepaling van stoftransport uit baggerspeciedepots; oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteitAsset management1996-13
Aansluiting en `dun-waterbronnen' op riolering en rwzi. DoelmatigheidsonderzoekVan kennis naar praktijk1996-11
Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater - Eenvoudige metingen en waarnemingenVan kennis naar praktijk1996-10
Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater - Leidraad voor metingen en meetprogramma'sVan kennis naar praktijk1996-09
Methoden voor influentkarakterisering. Inventarisatie en richtlijnenVan kennis naar praktijk1996-08
STOWA/Unie stekkerdoos water, definitieve uitwisselingsformaatAsset management1996-04
RAM, Neerslag Afvoer Module - handleidingZoetwatertekort & droogte1996-03
Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi' - Handleiding voor het vaststellen van geuremissies bij rwzi's (tweede editie)Water in de stad1996-02
Enkelvoudig reactorsysteem voor ammoniumverwijdering via nitrietNieuwe stoffen1996-01
Geuremissiekentallen van voorbezinktanksWater in de stad1995-W-01
Inventarisatie van koolstofrijke afvalstromenVan kennis naar praktijk1995-20
Toepassing van de HSA-dimensioneringsmethode voor Ntot-verwijdering onder Nederlandse omstandighedenNieuwe stoffen1995-19
Slibverwerking bij biologische defosfateringVan kennis naar praktijk1995-18
Recherche sur le probleme ecologique pose par les polyelectrolytes utilises dans les ERURealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1995-17 Franse versie
Investigation into the environmental impact of polyelectrlytes in waste water treatment plantsVan kennis naar praktijk1995-17 Engelse versie
Untersuchung der Umweltgefaehrdung von Polyelektrolyten in KlaeranlagenWater in de stad1995-17 Duitse versie
Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi'sRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1995-17
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de membraan-bioreactor bij het slibverwerkingsbedrijf SluisjesdijkVan kennis naar praktijk1995-15
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Afzetmogelijkheden voor de reststoffen van stripper- en MAP-procesBesparing op energie en grondstoffen1995-14
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan het MAP/CAFR-proces bij de rwzi UtrechtVan kennis naar praktijk1995-13
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan lucht- en stoomstripinstallaties bij de rwzi UtrechtVan kennis naar praktijk1995-12
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan stoomstrippen met dampverdichting bij de rwzi Amsterdam-OostVan kennis naar praktijk1995-11
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de driefasen-airliftreactor bij de rwzi UtrechtVan kennis naar praktijk1995-10
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de Membraan-bioreactor bij de slibverwerkings installatie SluisjesdijkVan kennis naar praktijk1995-09
Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Evaluatie van Nederlandse praktijkonderzoekenVan kennis naar praktijk1995-08
STOWA/Unie Stekkerdoos WaterAsset management1995-04
Beken stromen. Een leidraad voor ecologisch beekherstelVan kennis naar praktijk1995-03
Bedrijfstakonderzoek akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijvendiversen1995-02
Modelleren van actiefslibsystemenWater in de stad1995-01
Ervaringen en plannen met P- en N-verwijderingVan kennis naar praktijk1994-W-03
Optimalisering van afvalwatersystemen: probleemverkenningEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1994-W-02
Optimalisering van grote nabezinktanks (Vooronderzoek naar de mogelijkheden van modellering van de stromingprocessen)Water in de stad1994-W-01
Fosfaatverwijdering korrelreaktor - Calcium phosphate precipitation in a fluidized bed (thesis TU Delft)Nieuwe stoffen1994-20
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: diepe zand-, grind- en kleigaten.Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor diepe zand-, grind- en kleigatenVan kennis naar praktijk1994-19
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewaterVan kennis naar praktijk1994-18
Fosfaatverwijdering uit huishoudelijk afvalwater met de korrelreactor: flankerend fundamenteel onderzoekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1994-17
Dimensioneren van selectoren - De rol van influent karakteriseringVan kennis naar praktijk1994-16
Evaluatie van systemen voor het defosfateren van oppervlaktewaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1994-15
Arbo-omstandigheden op rioolwaterzuiveringsinrichtingendiversen1994-14
Handboek Debietmeten voor open waterlopenVan kennis naar praktijk1994-13
Compendium toepassing van drinkwaterslib op rioolwaterzuiveringsinrichtingenVan kennis naar praktijk1994-12
Een voorgeschakeld anaërobe tank bij biologische defosfatering in de hoofdstroomNieuwe stoffen1994-11
Sturing in het waterbeheer; Optimalisatie in operationele waterbeheersing - InventarisatieAsset management1994-10
primavera - Prioriteitsstelling van beheersmaatregelen uit oogpunt van milieurendement Handleiding bij het systeemVan kennis naar praktijk1994-09
primavera - Prioriteitsstelling van beheersmaatregelen uit oogpunt van milieurendement Wetenschappelijke verantwoording van het systeemVan kennis naar praktijk1994-08
Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's Deel 2. Handleiding voor het vaststellen van geuremmissies bij rwzi'sVan kennis naar praktijk1994-05
Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding rwzi's - OnderzoeksresultatenWater in de stad1994-04
Reductie van het kwikverbruik bij de CZV-bepalingBesparing op energie en grondstoffen1994-03
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: kanalen Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor kanalenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1994-02
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: kanalen.Beoordelingssysteem van kanalen op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeën en fytoplanktonAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1994-01
Optimalisering van grote nabezinktanks - Metingen aan ruimer en deflectieschotEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1993-19
Optimalisering van grote nabezinktanks - Bedrijfservaringen en literatuurVan kennis naar praktijk1993-18
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: meren en plassen. Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor meren en plassenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1993-17
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: meren en plassen Beoordelingssysteem voor meren en plassen op basis van vegetatie en fytoplanktonInspecteren, beheren en onderhouden1993-16
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: sloten Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor slotenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1993-15
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: sloten.Beoordelingssysteem voor sloten op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeënVan kennis naar praktijk1993-14
Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen - Evaluatie praktijkonderzoekVan kennis naar praktijk1993-13
Onderzoekplan 1995 - 1999 Stichting Toegepast Onderzoek WaterbeheerVan kennis naar praktijk1993-12
Overzicht en evaluatie van het programma PN - 1992Nieuwe stoffen1993-11
Invloed van P- en N-verwijdering op de bezinkeigenschappen van actief slibWater in de stad1993-10
Defosfatering met Fe-zouten en anaërobe slibgistingNieuwe stoffen1993-09
De uitloogbaarheid van reststoffen van de slibverwerkingNieuwe stoffen1993-08
Handboek stikstofverwijderingVan kennis naar praktijk1993-07
Handboek Chemische P-verwijderingNieuwe stoffen1993-06
Voordenitrificatie onderzoeksresultaten en praktijkrichtlijnenVan kennis naar praktijk1993-05
Monitoren voor P en NNieuwe stoffen1993-04
Biologische fosfaatverwijdering - Randvoorwaarden voor een goed rendementVan kennis naar praktijk1993-03
Simultane defosfatering met ijzersulfaat: de rol van hydraatwater bij de bepaling van de nitrificatiecapaciteitNieuwe stoffen1993-02
P-verwijdering via postprecipitatie met kalk en magnetietNieuwe stoffen1993-01
Biologische defosfatering RWZI Bennekom: ... bij een bestaande oxydatieslootVan kennis naar praktijk1992-15
Optimalisering van grote nabezinktanks - Modellering van de fysische processenVan kennis naar praktijk1992-14
Optimalisering van grote nabezinktanks - Literatuurstudie modellenVan kennis naar praktijk1992-13
Simultane defosfatering met hote Me/P verhoudingenNieuwe stoffen1992-12
Fosfaatverwijdering uit huishoudelijk afvalwater met de korrelreactor: semi-technisch onderzoek naar de toepasbaarheidVan kennis naar praktijk1992-11
Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos - Modelmatige benadering van de kroosontwikkeling en beoordeling van beheersbaarheidVan kennis naar praktijk1992-10
Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos - LiteratuurVan kennis naar praktijk1992-09
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: stromende wateren Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor stromende waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1992-08
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: stromende wateren. Beoordelingssysteem voor stromende wateren op basis van macrofaunaRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1992-07
Dimensioneringsgrondslagen voor biologische P-verwijdering in de sliblijnRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1992-06
Nageschakelde filtratie met een Dynasandfilter - Experimenten op de rwzi WesterborkVan kennis naar praktijk1992-05
Invloed van drinkwaterontharding op de P- en N- verwijdering uit afvalwater: programma PN - 1992Water in de stad1992-04
Invloed van drinkwaterontharding op de P- en N- verwijdering uit afvalwater: programma PN - 1992Water in de stad1992-04
Bestrijding van overlast door drijflagen van blauwwierenVan kennis naar praktijk1992-03
Bepaling van de lutumfractie in waterbodemsRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1992-02
Drijflagen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Verkennend onderzoekWater in de stad1992-01
Praktijkexperimenten met chemische defosfatering op ... met magnetische defosfateringVan kennis naar praktijk1991-11-W
Chemicalien voor P- en N- verwijdering: marktanalyseNieuwe stoffen1991-10
Verzouting van effluent door fosfaatverwijderingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1991-09
Stikstof- en fosfaatverwijdering pilotplan onderzoek rwzi Ede: een vergelijking ..... fosfaatstrippenVan kennis naar praktijk1991-08
Handleiding biologische fosfaatverwijderingWater in de stad1991-07
Evaluatie van enzymtoepassingen bij slibverwerkingNieuwe stoffen1991-06
Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen: inventarisatie en praktijkervaringenVan kennis naar praktijk1991-05
Verstopping van beluchtingselementen, mogelijke relatie met simultane defosfateringVan kennis naar praktijk1991-04
Werking en neveneffecten van simultane defosfatering in actief - slibsystemen1991-03
Compendium slibdrogingNieuwe stoffen1991-02
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Karakterisering van meren op basis van visstandgegevensVan kennis naar praktijk1991-01
Evaluatie destructiemethoden voor bepaling van kwik in zuiveringsslib en waterbodemsVan kennis naar praktijk1990-03
Stortbaarheidscriteria voor zuiveringsslibAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1990-02
AB-systemen. Een inventarisatieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1990-02
Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssytemen - Voorschrift heliummeet-methodeVan kennis naar praktijk1990-01
Waterkwaliteitsbeoordeling van boezem- en polderwateren (voorstudie)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1989-06
Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beinvloed binnenwaterNieuwe stoffen1989-05
Capaciteitsvergroting van carrouselsNieuwe stoffen1989-04
Zuurstofvariatie in Nederlandse watertypen in relatie tot biologische waterkwaliteitscriteriaRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1989-03
Toepassing van blokdestructie bij de CZV bepaling van afvalwaterRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1989-02
Landbouw en waterkwaliteitVan kennis naar praktijk1989-01
Verwerking van dierlijke meststoffen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen: orienterend onderzoekNieuwe stoffen1988-07
Waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofaunaVan kennis naar praktijk1988-06
Compendium slibverbrandingdiversen1988-05
Bodemslib en waterkwaliteit; inventarisatie van onderzoekVan kennis naar praktijk1988-04
Handboek voorkomen en bestrijden van licht slibVan kennis naar praktijk1988-03
Keuze en kosten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen als functie van effluent-eisenVan kennis naar praktijk1988-02
Vereenvoudiging van kleine rioolwaterzuiveringsinrichtingenWater in de stad1988-01
Vergaande fosfaatverwijdering door vlokkingsfiltratie; semi-technisch onderzoekNieuwe stoffen1988-00
Slibontwatering in lagunes Deel 2. Procesparameters en bedrijfsvoering (praktijkonderzoek)Van kennis naar praktijk1987-06
Capaciteitsvergroting van rioolwaterzuiveringsinrichtingenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1987-05
Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2. ElectriciteitsopwekkingProduceren van energie1987-04
Slib - waterscheiding: Verkenning van alternatieven voor bezinkingVan kennis naar praktijk1987-03
Mogelijkheden van slib-op-dragersystemen voor de aerobe biologische zuivering van stedelijk afvalwater (literatuurstudie)Water in de stad1987-02
Energiebesparing op carrousels en oxydatieslotenBesparing op energie en grondstoffen1986-08
Afvalwaterzuiveringsinrichtingen van industrie en overheid. De kosten getoetstVan kennis naar praktijk1986-07
Ontwikkeling van een algengroeipotentietoets voor oppervlaktewater en afvalwaterNieuwe stoffen1986-06
Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 3. Evaluatie van Nederlandse ervaringenProduceren van grondstoffen1986-05
Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen: Nationaal standaardprogramma (editie 1986)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1986-03
Analyse van zuiveringsslib op polycyclische aromatische koolwaterstoffen: Onderzoek en analysevoorschriftVan kennis naar praktijk1986-02
Zware metalen uit zuiveringsslib in grond en gewas: Literatuur - evaluatieVan kennis naar praktijk1986-01
De zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater - Berekening uit productie- en verbruiksgegevensWater in de stad1985-12
DenitrificatieNieuwe stoffen1985-11
Energiehuishouding op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Besparing door kleine gasmotorenWater in de stad1985-10
Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen. Deel 4. Minimalisering put-afmetingen; venturi meetgotenInspecteren, beheren en onderhouden1985-09
Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen. Deel 3 Minimalisering put-afmetingen; rechthoekige scherpe overlatenWater in de stad1985-08
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Sproeiinstallaties in afgedekten ruimtenWater in de stad1985-07
Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 2. Proces parameters en bedrijfsvoering (praktijkonderzoek)Produceren van grondstoffen1985-06
Veiligheid op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (uitgave 1985) 1e druk 1977Systeembenadering waterveiligheid1985-05
Het inwonerequivalent getoetstdiversen1985-04
Sturing en regeling van de zuurstofinbreng in het actief-slibproces: Praktijkonderzoek aan propstroomsystemenVan kennis naar praktijk1985-03
Optimalisatie van de gistingsgasproduktieProduceren van grondstoffen1985-02
Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beïnvloed binnenwater (interimverslag)Van kennis naar praktijk1984-06
Milieueffecten van afvalwaterbehandelingEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1984-05
Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen; Mechanische toepassingenBesparing op energie en grondstoffen1984-02
Analyse van zuiveringsslib op organochloorverbindingen en polychloorbiphenylen. Deel 2. Minimalisering van fouten bronnen en analysevoorschriftRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1984-01
Energie uit gistingsgas. Toetsing van ontwerpgrondslagenProduceren van energie1983-07
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Rechthoekige nabezinktanks: Inventarisatie en praktijkonderzoekVan kennis naar praktijk1983-06
Slibontwatering in lagunes. Deel 1. Systemen, technologie en ervaring (inventarisatie)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren1983-05
Verwijdering van zwevende stof uit effluent - Snelfiltratie en microzeving: praktijkproevenVan kennis naar praktijk1983-04
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: Ruimer- en inloopconstructiesWater in de stad1983-03
Slibontwatering: Filterpersen-slibkarakterisering en optimaal gebruik van anorganische chemicaliën (Handleiding)Van kennis naar praktijk1983-02
Slibontwatering; Filterpersen-slibkarakterisering en optimaal gebruik van anorganische chemicaliën (onderzoek)Water in de stad1983-01
Desinfectie van zuiveringsslibNieuwe stoffen1982-06
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Afdekking van installatieonder-delen: constructies en materialenWater in de stad1982-05
Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 1. Systemen, technologie en ervaring (inventarisatie)Produceren van grondstoffen1982-04
Geluid van puntbeluchtersdiversen1982-03
Slibindikking - PraktijkonderzoekVan kennis naar praktijk1982-02
Slibontwatering: Zeefbandpersen-slibkarakterisering, keuze en optimaal gebruik van polyelektrolyt (handleiding)Van kennis naar praktijk1982-01
Relatie CZV/BZV 5 en slibproductieNieuwe stoffen1981-16
Hinderweteisen en rioolwaterzuiveringsinrichtingenAsset management1981-15
Sturing en regeling van de zuurstofinbreng in het actief-slibproces: Literatuur en inventarisatieAsset management1981-13
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: PraktijkonderzoekVan kennis naar praktijk1981-12
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: Ontwerpgegevens en bedrijfservaringNieuwe stoffen1981-11
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - LiteratuurNieuwe stoffen1981-10
Gistingsgas als energiebron op rioolwaterzuiveringsinrichtingenBesparing op energie en grondstoffen1981-09
Slibontwatering: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (zeefbandpersen-uitgegist slib)Efficiënt gebruik bestaande infrastructuur1981-08
Slibontwatering: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (zeefbandpersen-aëroob slib)Nieuwe stoffen1981-07
Slibontwatering. Slibeigenschappen en resultaten van slibverwerkingsapparatuur (literatuur)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1981-06
Slibbontwatering. 1. Aard van de waterbinding in slib (literatuur)Water in de stad1981-05
Puntbeluchters in vierkante aeratietanks: optimalisering van het zuurstof inbreng rendementEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1981-04
Voorkomen en bestrijden van licht slib. Deel 1. De rol van de biosorptieNieuwe stoffen1981-03
Chemische defosfatering. Methoden en neveneffectenNieuwe stoffen1981-02
Overbelasting van nabezinktanks - Voorkoming van slibverlies met polyelektrolytenAsset management1981-01
Analyse van zuiveringsslib op organochloorverbindingen en polychloorbiphenylen. deel 1 Foute bronnen1980-07
Woningbezetting, waterverbruik en huishoudelijke waterverontreinigingWater in de stad1980-06
Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssytemen - Bepaling in rein water (reaeratiemethode)Van kennis naar praktijk1980-05
Verwijdering van zwevende stof uit effluent - LiteratuuronderzoekNieuwe stoffen1980-03
Woordenlijst "Riolering en behandeling van afvalwater"diversen1980-02
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen; deel 2 Behandeling van procesgassen (compostfiltratie en luchtwassing)Water in de stad1980-01
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2. Behandeling van procesgassen (inventarisatie)Water in de stad1979-08
Handleiding voor microscopisch slibonderzoekVan kennis naar praktijk1979-07
Slibontwatering tot meer dan 40% droge stofNieuwe stoffen1979-06
Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Bestrijding in transportleidingenWater in de stad1979-05
Slibindikking door zwaartekracht - GrondslagenVan kennis naar praktijk1979-04
Vuiluitworp van rioolstelsels. Deel 1 LiteratuuranalyseWater in de stad1979-03
Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2; OnderzoekVan kennis naar praktijk1979-02
Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 1; Nationaal standaardprogrammaVan kennis naar praktijk1979-01
Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen; Afvoerrelaties in meetputten met Thomson meetschottenVan kennis naar praktijk1978-01
Kostenbesparing op afvalwaterzuiveringsinrichtingenEfficiënt gebruik bestaande infrastructuur1977-29
Slibindikking; literatuuronderzoekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1977-01
Volumecorrectie: Samenvatting, conclusies en aanbevelingendiversen1976-02
Volumecorrectie; Onderzoekdiversen1976-01
Riolering en waterverontreiniging; probleemstellingWater in de stad1975-04
Volumecorrectie: Achtergrond en probleemstellingdiversen1975-03
Orienterend onderzoek naar de optimalisering van puntbeluchtersystemen. Deel 2 WerkrapportRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1975-02
Orienterend onderzoek naar de optimalisering van puntbeluchtersystemen. Deel 1 samenvattingRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1975-01
Modelvorming en optimalisatie van biologische defosfatering van afvalwater. Ontwikkeling van een metabool modelRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)0R94-08
Het testen van de filtratie expressiecel in de praktijkVan kennis naar praktijk0R94-07
Evaluatie van onderzoekprogramma RWZi 2000Water in de stad0R94-05
Fundamenteel onderzoek vermindering slibproduktieBesparing op energie en grondstoffen0R94-03
Fundamentele aspecten van slibontwatering deel 8. CongresbijdragenWater in de stad0R94-02/8
Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 7. Ontwikkeling nieuw CST apparaatNieuwe stoffen0R94-02/7
Fundamentele aspekten van slibontwatering - Deel 6: Karakterisering van slibbenWater in de stad0R94-02/6
Fundamentele aspecten van slibontwatering - Deel 5: Slib-water bindingVan kennis naar praktijk0R94-02/5
Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 4. Filtratie expressie experimentenWater in de stad0R94-02/4
Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 3. Filtratie-expressie modelleringWater in de stad0R94-02/3
Fundamentele aspekten van slibontwatering. Deel 2 FlocculatiemechanismenWater in de stad0R94-02/2
Fundamentele aspekten van slibontwatering - Deel 1: Samenvattend verslagWater in de stad0R94-02/1
Modelvorming en optimalisatie van biologische defosfatering van afvalwater / Microbiele aspektenVan kennis naar praktijk0R93-03
Onderzoek demonstratie/installaties magnetische defosfateringNieuwe stoffen0R93-02
Stankbestrijdingssystemen in de praktijkVan kennis naar praktijk0R92-16 W
Stikstofverwijdering uit interne stromen op rwzi'sWater in de stad0R92-09
Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater. Deel 2. Fase 2: Onderzoek naar processtabiliteit en optimalisatie van het zuiveringsrendementNieuwe stoffen0R92-07-2
Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater. Deel 1 Fase 1: Verkennend onderzoek in een drie-fasen airliftreactor: werkrapportNieuwe stoffen0R92-07-1
Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwaterNieuwe stoffen0R92-07
Vergaande nutrientenverwijdering op een zeer laagbelaste aktiefslibinstallatieVan kennis naar praktijk0R92-06
Anaërobe behandeling van stedelijk afvalwater in NederlandWater in de stad0R92-05
Biologische fosfaatverwijdering in combinatie met een korrelreactorNieuwe stoffen0R92-04
First Dutch Japanese workshop on the treatment of municipal waste water part IIWater in de stad0R92-03
Vergisten van zuiveringsslib. Een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgistingWater in de stad0R92-02
Vergaande nutrientenverwijdering op een zeer laag belaste aktief slibinstallatie (rwzi Bergambacht) meetresultaten fase 1,2 en 3Van kennis naar praktijk0R92-01 W
De invloed van interne stromen op de stikstof huishouding bij rwzi'sNieuwe stoffen0R91-05 W
Inventarisatie slibgehaltemeters voor rwzi'sVan kennis naar praktijk0R91-04 W
Perspectives for the utilization of membrane-assisted sludge retention in municipal waster water treatment plantsNieuwe stoffen0R91-03
IAWPRC sludge management conference (8 t/m 12 jan '90 te Los Angeles, Verenigde Staten)Water in de stad0R91-02 W
Deep Shaft systemenWater in de stad0R91-02
Pilot- plan onderzoek naar biologische N- en P-verwijdering op de RWZI EindhovenWater in de stad0R91-01 W
Linpor-sponsjes als dragermateriaal bij de aërobe zuivering van rioolwaterNieuwe stoffen0R90-07
Verkenning bio-denitro/bio-deniphoNieuwe stoffen0R90-06
Automatische regeling van het slibgehalte in beluchtingstanksVan kennis naar praktijk0R90-05
Het afleiden van procestechnologische relaties uit bedrijfsgegevens van rwzi'sVan kennis naar praktijk0R90-04
Vergaande nutriëntenverwijdering op een zeer laagbelaste actiefslibinstallatie (RWZI Bergambacht). Oriënterend onderzoek fase 1Water in de stad0R90-03 W
Vergisting van aëroob gestabileerd slibNieuwe stoffen0R90-03
symposium RWZI-2000Water in de stad0R89-08
Natte oxydatie van zuiveringsslib met het VerTech-systeemNieuwe stoffen0R89-07
Het drogen van zuiveringsslib met het Carver-Greenfield procesNieuwe stoffen0R89-06
Hydrolyse van zuiveringsslib in combinatie me anaërobe vergistingVan kennis naar praktijk0R89-05
Verwijdering van zware metalen uit zuiveringsslib door electrolyseNieuwe stoffen0R89-04
Selectieve verwijdering van zware metalen uit ruw rioolwater met behulp van een magneetsysteemNieuwe stoffen0R89-03
Knelpunten bij invoering van defosfateringVan kennis naar praktijk0R89-02
Slibontwatering (een voorstudie)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)0R89-01
Elektro-akoustisch ontwateren van zuiveringsslib en varkensdrijfmest: de haalbaarheid van Batelle EAD-proces: samenvattend rapportVan kennis naar praktijk0R87-07-W
Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aërobe biologische zuivering van stedelijk afvalwaterWater in de stad0R87-01 W
Biological phosphate removal under denitrifying conditionsWater in de stad0R/94-12
Behandeling van stedelijk afvalwater met het drieslibssortensysteemWater in de stad0R/94-11
Compactsystemen voor de behandeling van stedelijk afvalwaterWater in de stad0R/94-10
Mogelijkheden tot optimalisatie van de biologische stikstofeliminatieBesparing op energie en grondstoffen0R/94-09
Aerobe biofilm op gesuspendeerde drager tbv waterzuiveringNieuwe stoffen0R/94-06
Alternatieven voor de slibretentie bij hooggesuspendeerde waterzuiveringssystemenNieuwe stoffen0R/94-04
Pharmaceuticals and Personal Care products in the water cycle. Workshop report; Knowlegde gaps and research needs (GWRC rapport)Water in de stad* 23
Historische sluizen en stuwen; De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940Systeembenadering waterveiligheid* 21
Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhoudingSysteembenadering waterveiligheid* 20
Rationeel plannen en begroten van onderhoud in het waterbeheer, ontwikkeling van Gisratio een geografisch beslissingsondersteunend systeemInspecteren, beheren en onderhouden* 16
Levende StadswaterenWater in de stad* 15
Draagvlak voor het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 14
Beslissen in de dagelijkse waterbeheersingInspecteren, beheren en onderhouden* 13
Communicatie voor beleidsprocessen; IPEA als denklijn voor maatwerkdiversen* 12a
Interactieve Planvorming gericht op Effectiviteit en Acceptatievorming (IPEA)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren* 12
25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996diversen* 11
Automatisering van de waterbeheersingVan kennis naar praktijk* 10
Modelleren op maatAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren* 09
Beleidsanalyse in het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 08
Computermodellen in het waterbeheer; het SAMWAT modellenbestandVan kennis naar praktijk* 07
Sturing in het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 06
Specificaties voor meetsystemen in het waterbeheer; (rapport van de SAMWAT werkgroep (3)'* 05
Beleidsanalyse voor het Nederlandse Waterbeheer; uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van K.P. BlumenthalVan kennis naar praktijk* 04
Kwaliteit van meetgegevens; rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroepAsset management* 03
The SAMWAT database for computer models in water management* 02
SAMWAT dag 18-11-1987; 'meet-, signalerings- en regelsystemenInspecteren, beheren en onderhouden* 01