Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK) 2022-20
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een analyse op basis van de chemische samenstelling (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-16
Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-13
Biotische interacties in aquatische ecosystemen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-12
Haalbaarheidsstudie biologisch geactiveerde continufiltatie over granulair actief kool 2022-11
Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater. Inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-09
Waterwijzer Natuur, fase 3. Klimaatrobuuste modellering van zuur- en stikstofdepositie op natuur Van kennis naar praktijk 2022-08
Meetstrategie Biociden – overwegingen en criteria (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-07
Kennisvragen veen(weiden) Van kennis naar praktijk 2022-06
Satellietinformatie voor het in beeld brengen van beregening: een verkenning Zoetwatertekort & droogte 2022-05
Kansenkaart nieuw bos in beekdalen 2022-04
Integrale analyse voor wateroverlast: een verkenning Systeembenadering waterveiligheid 2022-03
Advies voor het monitoren van de ecologische waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-02
STOWA Jaarverslag & jaarkrant 2021 Diversen 2022-01 / 2021-01A
Verkenning van het PHAREM filtersysteem, een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen Nieuwe stoffen 2021-59
Chemische stoffen in het grondwater: status van vergrijzing in Nederland (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-58
Spodofos: witte-fosforproductie uit slibverbrandingsassen. Eerste evaluatie van de duurzaamheid en technologische en economische haalbaarheid Produceren van grondstoffen 2021-57
Slibontwatering met elektro osmose Energiebesparing 2021-56
Pilotinterventie inleveren ongebruikte medicijnen (KIWK) Nieuwe stoffen 2021-55
Maatregelen op en rond landbouwpercelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van water (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-54