Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Praatplaat 'Naar een klimaatbestendig Laag-Nederland' Zoetwatertekort & droogte 2021-34
Handleiding voor het uitvoeren van tijdreeksanalyses 2021-32
RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening Zoetwatertekort & droogte 2021-31
Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0. Handreiking voor beoordeling van aanvragen voor TEO-systemen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-30
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Samenvatting eerste meetjaar (2019-2020) Van kennis naar praktijk 2021-28
Gedragsinventarisatie. Minder medicijnen in het water Nieuwe stoffen 2021-27
Maatregel op de kaart (fase 2). Identificeren van kansrijke maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-26
Ecologische effecten van nutriënten op laaglandbeken (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-25
Peilbeheer als middel om bodemdaling in veengebieden terug te dringen Van kennis naar praktijk 2021-23F1
Governance. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23F
Kennisdeling. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23E
Betaalbaarheid. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23D
Bedrijfsvoering. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23C
Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23B
Waterkwantiteit en waterbeheer. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied Van kennis naar praktijk 2021-23A
Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) Inspecteren, beheren en onderhouden 2021-22
Groen gas productie door toepassing van biologische methanisering op rioolwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-21
A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration Van kennis naar praktijk 2021-20
Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking. Hoe beschikbare kennis, hulpmiddelen en (reken)tools effectiever in te zetten Van kennis naar praktijk 2021-19
Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefte Inspecteren, beheren en onderhouden 2021-18