Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Pilot PAC-O3 Nieuwe stoffen 2023-44
Pilotonderzoek O3-STEP (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-43
Duurzame verwarming slibgistingen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-42
Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022) Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-41
Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2 Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-40
Landelijke grondparameterset afleiden van kentallen voor grondsterkte Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2023-37
Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3 Van kennis naar praktijk 2023-36
Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1 Van kennis naar praktijk 2023-35
Vetzuurproductie op rwzi’s Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-34
Ervaringen vanuit de Community of Practice (CoP) Emissies van lachgas vanuit rwzi’s Van kennis naar praktijk 2023-33
Vrijkomen van microverontreinigingen bij vergisting van zuiveringsslib met PAK Nieuwe stoffen 2023-31
Verwijdering van medicijnresten met behulp van ozon en ultrasound. Verkennend plotonderzoek Nieuwe stoffen 2023-30
Modellering van de impact van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) op ecologie. Verkenning van de effecten van een TEO-installatie in een virtuele case van een ondiep meer Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-29
De Waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied Zoetwatertekort & droogte 2023-26
Instrumentarium schaarse warmte uit water 2023-25
Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek Klimaatbestendige stad 2023-24
Programmaplan Professionaliseren Instandhouding waterkeringen 4 (2023-2027). Instandhouding onder een veranderende omgeving Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-23
Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-22
Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak? Samenvatting promotieonderzoek Eva Nieuwenhuis Klimaatbestendige stad 2023-21
Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen Diversen 2023-19