Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Handreiking reparatiemethoden asfaltdijkbekledingen Inspecteren, beheren en onderhouden 2024-22
Poster toepassing beekhout in stromende wateren Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2024-21
Literatuurstudie naar het effect van baggeren op waterplanten Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2024-19
Verbetering veiligheidsbenadering: integrale bevindingen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2024-18
Spoorboekje implementatie dijkmonitoring. Een praktische handleiding Inspecteren, beheren en onderhouden 2024-17
Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen. Programmaplan V Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2024-16
Jaarbericht 2023 Diversen 2024-13
Microplastics in het aquatisch milieu Nieuwe stoffen 2024-12
Nut en noodzaak van seizoensverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 5 Van kennis naar praktijk 2024-11
Beoordeling kwaliteit weersverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 4 Van kennis naar praktijk 2024-10
Emissieconcentraties voor nutriëntenbalansen van oppervlaktewater, afgeleid uit het landelijk waterkwaliteitsmodel (LWKM) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2024-09
Zorgplicht centraal, visie en plan implementatie. Op weg naar continu inzicht door het verbinden van beoordelen, instandhouding en versterken Van kennis naar praktijk 2024-08
Beoordeling Inspectie-instrumenten voor persleidingen: onderzoek in testopstelling Diversen 2024-07
Een nieuwe grondwater droogte-indicator voor boezemkaden. Een statistische maat die de extremiteit van grondwaterdroogte in de dijk weergeeft Inspecteren, beheren en onderhouden 2024-06
Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen Energiebesparing 2024-05
Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport Energiebesparing 2024-04
Praatplaat ‘Welke Neerslaginformatie is er beschikbaar? Van kennis naar praktijk 2024-03
Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots (...). Plus: rapporten afzonderlijke pilots Systeembenadering waterveiligheid 2024-02
Energie in synergie. Strategienota extra 2024-2025 Diversen 2024-01
Pilotplant onderzoek AdOx. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater (IPMV) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-56