Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Nederlandse steden en hun ondergrond. TestboekKlimaatbestendige stadSTOWA 2018-64
Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringenInspecteren, beheren en onderhoudenSTOWA 2018-59
Data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-W-03
Concepthandreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterdiversen2018-W-01
Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalansRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-74
Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingenNieuwe stoffen2018-72
Wat is minimaal nodig om een gebied hydrologisch goed te modelleren? Voorbeeldstudie veenweide met dorpskernWateroverlast2018-68
Proof of Concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent met het 03-STEP® filterNieuwe stoffen2018-67
Ecologische sleutelfactoren voor mooier en schoner oppervlaktewater. De eerste ervaringenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-66
Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor de energietransitieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-65
Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek / Waterschoon 2Nieuwe sanitatie2018-63
Verder met meerlaagsveiligheidSysteembenadering waterveiligheid2018-62
Van A naar Beek. Over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vindenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-61
Factsheet 'Facts & Values Groenblauwe Daken'Klimaatbestendige stad2018-60
Portfolio Thermische energie uit afvalwater. Waardevolle lessen uit de praktijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-58
De Waterwijzers wijzen u de weg... Brochure over Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur Wateroverlast2018-54
Handreiking windturbines waterkeringen. WetgevingInspecteren, beheren en onderhouden2018-52
Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductieWateroverlast2018-48
Handreiking AquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-47
Zoetwaterfabriek awzi De Groote Lucht. Pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-46