Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Modellering van de impact van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) op ecologie. Verkenning van de effecten van een TEO-installatie in een virtuele case van een ondiep meer Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-29
Samenwerking in bloei: Kennisdeling tussen jong en ervaren in de praktijk Diversen 2023-28
Strategische Toekomstateliers Waterbeheer in een notendop; uitdagingen en acties volgen Diversen 2023-27-A,B,C
De Waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied Zoetwatertekort & droogte 2023-26
Instrumentarium schaarse warmte uit water 2023-25
Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek Klimaatbestendige stad 2023-24
Programmaplan Professionaliseren Instandhouding waterkeringen 4 (2023-2027). Instandhouding onder een veranderende omgeving Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-23
Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-22
Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak? Samenvatting promotieonderzoek Eva Nieuwenhuis Klimaatbestendige stad 2023-21
Onzekerheden en de effecten op het functioneren van slimme sturing. Samenvatting promotieonderzoek Job van der Werf Doelmatigheid 2023-20
Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen Diversen 2023-19
Registreren van persleidingen voor risicogestuurd beheer. STUIP, Standaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen Doelmatigheid 2023-18
Wat betekent de afbouw van de derogatie voor de waterkwaliteit (brochure behorende bij 2023-17) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-17A
De invloed van de aangescherpte mestwetgeving op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een evaluatie van het effect van het afschaffen van de derogatie op de waterkwaliteit Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-17
Handreiking niet-waterkerende objecten. Handelingsperspectief voor regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2023-16
Praatwijzer beheer en onderhoud van watergangen Diversen 2023-15
A European national river continuity restoration policies review Van kennis naar praktijk 2023-14
BlueCAN: helder water voor het klimaat. Resultaten van drie jaar onderzoek Van kennis naar praktijk 2023-13
Snelle detectie van fecale besmetting in zwemwater Van kennis naar praktijk 2023-12
Koudelozingen, vis en amfibieën. Een literatuurstudie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-11