Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Haalbaarheidsstudie biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool Nieuwe stoffen 2022-11
Haalbaarheidsstudie ADOX. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater Nieuwe stoffen 2022-10
Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater. Inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-09
Waterwijzer Natuur, fase 3. Klimaatrobuuste modellering van zuur- en stikstofdepositie op natuur Van kennis naar praktijk 2022-08
Meetstrategie Biociden – overwegingen en criteria (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-07
Kennisvragen veen(weiden) Van kennis naar praktijk 2022-06
Satellietinformatie voor het in beeld brengen van beregening: een verkenning Zoetwatertekort & droogte 2022-05
Kansenkaart nieuw bos in beekdalen 2022-04
Integrale analyse voor wateroverlast: een verkenning Systeembenadering waterveiligheid 2022-03
Advies voor het monitoren van de ecologische waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-02
STOWA Jaarverslag & jaarkrant 2021 Diversen 2022-01 / 2021-01A
Verkenning van het PHAREM filtersysteem, een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen Nieuwe stoffen 2021-59
Chemische stoffen in het grondwater: status van vergrijzing in Nederland (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-58
Spodofos: witte-fosforproductie uit slibverbrandingsassen. Eerste evaluatie van de duurzaamheid en technologische en economische haalbaarheid Produceren van grondstoffen 2021-57
Slibontwatering met elektro osmose Energiebesparing 2021-56
Pilotinterventie inleveren ongebruikte medicijnen (KIWK) Nieuwe stoffen 2021-55
Maatregelen op en rond landbouwpercelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van water (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-54
Indicatiewaarden van aquatische organismen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-53
Field research on burrows and discontinuities in embankments Fact Finding field research in the Hedwige-Prosperpolder Van kennis naar praktijk 2021-52
Verkenning van verwijderingsroutes microplastics in de rwzi Nieuwe stoffen 2021-51