Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Maatregel-effectmonitoring in oppervlaktewateren: ontwerp, analyse en bepaling van de ecologische effectiviteit van uitgevoerde maatregelen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-25
Waterkwaliteit grondwater. Bodembiologische bescherming (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-24
Vergrijzing van grondwater. Handelingsperspectieven voor de voortschrijdende aantasting van grondwaterkwaliteit door menselijke invloeden (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-23
Monitoring en modellering in twee pilotgebieden voor gebiedsgerichte aanpak (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-22
Onderzoek naar de aanleg van bodemenergiesystemen op vergrijzing van grondwater. Case study Woerden (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-21
Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-20
Circulair assetmanagement waterschappen. Achtergrondrapportage rekenmethodiek Van kennis naar praktijk 2022-19B
Circulair assetmanagement waterschappen. Hoofdrapport Van kennis naar praktijk 2022-19A
Evaluatie van gedocumenteerde herstelprojecten in Nederland van 2006 t/m 2019 (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-18
Gewasbeschermingsmiddelen: vergelijking van erfafspoeling en spuitdrift als emissieroutes naar het oppervlaktewater (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-17
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een analyse op basis van de chemische samenstelling (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-16
Pilot afscheiding en opwerking cellulose uit primair slib en fijnzeefgoed door inzet van MERI-technologie Produceren van grondstoffen 2022-15
Haalbaarheidsstudie Microforce ++ Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-14
Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-13
Biotische interacties in aquatische ecosystemen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-12
Haalbaarheidsstudie biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool Nieuwe stoffen 2022-11
Haalbaarheidsstudie ADOX. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater Nieuwe stoffen 2022-10
Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater. Inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-09
Waterwijzer Natuur, fase 3. Klimaatrobuuste modellering van zuur- en stikstofdepositie op natuur Van kennis naar praktijk 2022-08
Meetstrategie Biociden – overwegingen en criteria (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-07