Skip to main content Skip to main nav

Handreiking niet-waterkerende objecten. Handelingsperspectief voor regionale keringen

Deze handreiking ondersteunt waterkeringbeheerders bij het beantwoorden van de vraag hoe ze om dienen te gaan met zogenoemde niet-waterkerende objecten op, in of naast waterkeringen. Denk aan bomen bebouwing, kabels en leidingen. De handreiking richt zich daarbij vooral op de handelingsmogelijkheden in het geval een waterkering met één of meerdere NWO's niet aan de norm voldoet.

Op, in en naast regionale waterkeringen komen niet-waterkerende objecten (NWO’s) voor. Deze objecten hebben geen waterkerende functie, maar kunnen wel een negatief effect hebben op de waterveiligheid. Daarom dient de invloed van een bestaand NWO op de veiligheid van de kering te worden beschouwd. Dit geldt zowel bij de toetsing en het ontwerp van een dijkverbetering, als bij vergunningverlening en het beheer en onderhoud. Tevens kunnen NWO’s een belemmering vormen bij een dijkversterking en de kosten daarvan doen toenemen.

Onder NWO’s vallen bomen, bebouwing, kabels en leidingen (K&L) en overige constructies, zoals wegen, landhoofden, steigers, et cetera. Deze handreiking gaat specifiek in op bomen, bebouwing en kabels en leidingen. In verschillende projecten en programma’s zijn methodes geformuleerd voor de omgang met bestaande NWO’s; veelal voor primaire keringen en soms ook voor regionale keringen. Het ontbrak tot dusver aan een document dat waterkeringbeheerders wegwijs maakt in de mogelijke aanpakken en een handreiking biedt voor de omgang met de verschillende NWO’s, die elk hun eigen karakteristieken hebben. Deze handreiking biedt het gewenste overzicht.