Skip to main content Skip to main nav

Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak? Samenvatting promotieonderzoek Eva Nieuwenhuis

Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de stedelijk watersector integrale, sectoroverstijgende innovaties ontwikkeld. Integrale oplossingen koppelen het stedelijk watersysteem aan andere stedelijke systemen zoals straten, parken en energie-infrastructuren. Eva Nieuwenhuis onderzocht binnen het Kennisprogramma Urban Drainage de socio-institutionele processen die systeemintegratie beïnvloeden. Centraal stonden: de organisatie van systeemintegratie; de verschillende partijen die erbij zijn betrokken en hun geschreven en ongeschreven regels, gewoonten en opvattingen. Deze publicatie vat de voor de praktijk van stedelijk waterbeheer belangrijkste resultaten samen.

Systeemintegratie richt zich zowel op de verbinding van fysieke infrastructuren, als op de verbinding tussen de betrokken actoren en de instituties ((on)geschreven regels, gewoonten en opvattingen) die beslissingen van deze actoren beïnvloeden. Velen zien wel de voordelen van integrale oplossingen voor een toekomstbestendig stedelijk waterbeheer, maar het blijkt nog niet eenvoudig om systeemintegratie in de praktijk succesvol uit te voeren. De conclusie van Nieuwenhuis is dat meestal niet de techniek maar de relaties tussen de betrokken personen en (on)geschreven regels en gewoonten van organisaties belemmerend blijken te werken voor het welslagen van systeemintegratie.

Eva Nieuwenhuis heeft dit onderzoek gedaan binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Het programma wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een aantal grotere gemeenten, enkele waterschappen, stichting RIONED en STOWA. > Meer informatie over het Kennisprogramma Urban Drainage

Details over de wetenschappelijke literatuur en de gebruikte methodes vindt u in het (Engelstalige) proefschrift via http://repository.tudelft.nl/ en de titel: ‘The end of the sectoral approach? Understanding the role of integration in urban water management’.