Skip to main content Skip to main nav

Kennisprogramma Urban Drainage 2020-2025

Het meerjarig kennisprogramma Urban Drainage levert sinds de start in 2010 wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken rondom stedelijk waterbeheer. Dat gebeurt voornamelijk via het uitvoeren van promotieonderzoeken, zodat er tevens wetenschappelijk geschoolde vakkrachten op dit terrein worden opgeleid. Het programma is in 2020 verlengd tot en met 2024.

De rioleringssector staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen: Het betreft onder meer het verbeteren van de doelmatigheid in de afvalwaterketen. De sector moet vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen euro aan doelmatigheidswinst te bereiken. Verder speelt klimaatverandering. De huidige ontwerpgrondslagen van riolering voorzien niet in het opvangen van de effecten van klimaatverandering (i.c. hevige piekbuien), terwijl dit  naar verwachting wel binnen de huidige operationele levensduur manifest zal worden.

Daarnaast speelt de verdere verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Hoewel dit doorgaans niet alleen aan de emissie vanuit de riolering te wijten is, levert dit toch een druk op tot prestatieverbetering. Het is zinvol om nut en noodzaak van maatregelen in de riolering goed te kunnen onderbouwen. Ook de maatschappelijke wens naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit dringt zich op. Binnen de afvalwaterketen wordt deze wens vertaald naar energie- en nutriënten(terug)winning. Tot slot dreigt een gebrek aan personeel. Vergrijzing en een lage instroom zorgen voor een gebrek aan personeel in de rioleringssector.

Om al deze uitdagingen te baas te zijn, is het zaak om bestaande kennisleemtes binnen de rioleringszorg via onderzoek in te vullen. Dat gebeurt in het kennisprogramma Urban Drainage.

De onderzoeksthema's

Het kennisprogramma Urban Drainage richt zich op vier grote thema's.

1.  Rioolvervanging

Dit gedeelte gaat in op de beweegredenen die ten grondslag liggen aan rioolvervanging en richt zich vervolgens op het verkrijgen van betrouwbare informatie om de rioolvervanging te rationaliseren. Zie de publicaties over informatiebehoefte: Besluitvorming voor rioolvervanging en Toestandsbepaling betonnen riolen

2. Operationeel beheer

Hierbij gaat het erom inzicht te krijgen in de faalmechanismen van de 'voorkant' van de riolering (straatkolken en aansluitleidingen) en op de invloed van deze 'voorkant' op de prestatie van de riolering. Zie de publicatie over Beheer van kolken en huisaansluitingen en lopende onderzoek naar het functioneren van kolken. Ook gaat dit gedeelte in op de relatie tussen onderhoud en functioneren.

3. Dynamisch functioneren

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de dynamiek in het afvalwatersysteem (riolering, rioolwaterzuivering en oppervlaktewater) wat betreft kwantiteit en kwaliteit. Zie onder meer het artikel over het rendement van sturing en het onderzoek naar verbeterd ontwerp van zuigkelders in gemalen.

4. Transport bij nieuwe sanitatie

Dit gedeelte gaat met name in op kennisontwikkeling van het stromingsgedrag (reologie) van zwart water en keukenslurries. Binnenkort volgt meer informatie.

Organisatie & financiering

Het Kennisprogramma Urban Drainage wordt geleid door Jeroen Langeveld, die is aangesteld als directeur van dit programma en daarnaast aan de TU Delft is verbonden als associate professor en in die hoedanigheid ook de promovendi begeleidt..

Het kennisprogramma Urban Drainage wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een aantal grotere gemeenten, enkele waterschappen, stichting RIONED en STOWA.

Meer informatie over het Kennisprogramma Urban Drainage (TU Delft).

(Bron: stichting RIONED)