Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Akoestisch onderzoek vacuümtoiletten Nieuwe sanitatie 2020-11
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitie Systeembenadering waterveiligheid 2020-10
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater. Nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxines Van kennis naar praktijk 2020-09
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactoren Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2020-08
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-07
Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit Nieuwe stoffen 2020-06
Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland. Database kwaliteit afstromend hemelwater Nieuwe stoffen 2020-05
Microverontreinigingen in afstromende neerslag. Resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting Nieuwe stoffen 2020-04
Programmaplan ORK IV. Slim investeren en uitlegbaar veilig Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-03
Integrale risicoanalyse. Eindrapport Systeembenadering waterveiligheid 2020-02
Monitoring CELLU2PLA. Het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic Produceren van grondstoffen 2020-01
Circulair biocomposiet van natuurvezels van waterschappen en natuurorganisaties Produceren van grondstoffen 2019-41
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR voor de rapportagejaren 2019, 2020, 2021 en 2022 Diversen 2019-40
Meten van waterdiepte met groene LiDAR. Hulpmiddel om baggerdikte te bepalen? Diversen 2019-39
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie (herziene versie) Produceren van grondstoffen 2019-37
PerceelTool folder Klimaatbestendige stad 2019-36
Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX proces Energiebesparing 2019-35
Climate-Resilient Lowland Stream Valley Infographic / praatplaat Klimaatbestendig beekdal Engelse versie Van kennis naar praktijk 2019-34 English
Praatplaat Klimaatbestendig Beekdallandschap Wateroverlast 2019-34
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2019-33