Skip to main content Skip to main nav

Handreiking weging van het waterbelang voor waterkwaliteit. Klimaatverandering en waterkwaliteit

De ‘Handreiking weging van het waterbelang voor waterkwaliteit’ geeft waterbeheerders uitgangspunten en richtlijnen voor het waarborgen van de waterkwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij is ook rekening gehouden met (toekomstige) effecten van klimaatverandering.

Op veel plekken in Nederland voldoet de waterkwaliteit niet aan de doelen die daarvoor zijn gesteld. De verrichte inspanningen leiden vooralsnog niet tot het gewenste resultaat: het behalen van de KRW-doelen en doelen overig water (inclusief de gebouwde omgeving) in 2027. Bovendien zetten toenemende ruimtelijke druk (o.a. verstedelijking, industriële lozingen en recreatie) en klimaatverandering de waterkwaliteit verder onder druk. Het besef groeit dat onze huidige omgang met het watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt, en dat het watersysteem mede bepalend zou moeten zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland.

In deze handreiking hebben de auteurs generieke uitgangspunten voor waterkwaliteit vertaald naar specifieke richtlijnen voor ontwerp, gebruik, en beheer & onderhoud van zowel het watersysteem als het maaiveld. Hierbij zijn waar mogelijk, onderbouwde grenswaarden voor de te ontwerpen systemen opgenomen. De uitgangspunten en richtlijnen zoals gebundeld in deze handreiking bieden ontwerpers en plantoetsers houvast bij het maken en beoordelen van nieuwe ruimtelijke plannen.

Het rapport is complementair aan het traject en de publicatie ‘Weging van het waterbelang’ die momenteel wordt voorbereid door VNG, UvW, IPO en het ministerie van I&W. De publicatie richt zich op de verankering van
het waterbelang in het ontwerp- en besluitvormingsproces in brede zin. Aanleiding voor de publicatie is de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het beleidstraject Water en Bodem sturend.