Skip to main content Skip to main nav

Handreiking stresstest waterkwaliteit. Klimaatverandering en waterkwaliteit

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken werkt de Nederlandse overheid aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In de DPRA-werkwijze is de eerste stap het in beeld brengen van kwetsbaarheden via stresstesten voor verschillende thema’s. Het thema waterkwaliteit ontbrak nog, ondanks het feit dat er duidelijke gevolgen zijn voor de waterkwaliteit en Nederland niet op schema ligt om de waterkwaliteitsdoelen van de KRW te halen. Deze Handreiking stresstest waterkwaliteit stelt waterbeheerders in staat de gevolgen van klimaatverandering voor de waterkwaliteit in beeld te brengen en hierop te acteren met maatregelen.

Waterbeheerders werken hard om te voldoen aan de Europese KRW-doelstellingen. Klimaateffecten zijn echter onderbelicht gebleven, terwijl de Europese Commissie in 2013 reeds heeft opgeroepen de doelen en maatregelpakketten te baseren op een deugdelijke analyse, waarin klimaateffecten worden meegenomen. Binnen het DPRA wordt gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050, door als eerste stap ‘stresstesten’ voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgbeperking van overstromingen uit te voeren. Het thema waterkwaliteit ontbreekt echter nog.

Met de totstandkoming van de stresstest waterkwaliteit is een methode ontwikkeld bestaande uit drie niveaus:  quickscan, globale analyse en nadere analyse. Hiermee kunnen de kwetsbaarheden van de waterkwaliteit voor klimaatverandering in beeld worden gebracht:

  • een quickscan op basis van beschikbare gebiedsinformatie (systeemkenmerken, toestandsvariabelen en drukfactoren);
  • een globale analyse met rekenkundige klimaatscenario’s, hiervoor is ook een rekentool beschikbaar gesteld;
  • een nadere analyse op basis van een gedetailleerde systeemanalytische aanpak.

De stresstest biedt inzicht in welke wateren kwetsbaar zijn en wat deze systemen kwetsbaar maakt. Op basis van deze informatie kunnen maatregelen geformuleerd en geëvalueerd worden. De handreiking en de rekentool zijn uitdrukkelijk bedoeld als eerste stap. Praktijkervaringen en nieuwe klimaatinzichten kunnen aanleiding zijn om de methode en handreiking verder te ontwikkelen.

De handreiking heeft in afstemming met het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK) vorm gekregen. De hoop is dat de handreiking samen met de kennis uit het NKWK en uitwisseling van gebruikerservaringen leidt tot het in beeld brengen van, en anticiperen op klimaateffecten voor de waterkwaliteit.