Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Alternatieve adsorptiemiddelen voor OMV-verwijdering in bestaande zandfilters. Haalbaarheidsstudie gebaseerd op lab-experimenten Nieuwe stoffen 2022-56
Benutting zuivere zuurstof uit duurzame waterstofproductie in rwzi's met fijne-bellenbeluchtingssystemen. Pilot en praktijkmetingen rwzi Hessenpoort Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-51
Praatplaat 'Hergebruik effluent' Zoetwatertekort & droogte 2022-50
Actualisering IPO-schadetabel regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2022-49
Technische handreiking oxidatieproducten bij ozonisatie. Minimalisatie van ongewenste oxidatieproducten; inzicht in de vorming en mitigatiestrategieën Nieuwe stoffen 2022-48
Literature study on oxidation products (Engelstalig) Nieuwe stoffen 2022-47
Anticiperen op de KRW na 2027: voorstudie Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-46
Pilot PAK + doekfiltratie Nieuwe stoffen 2022-45
Praatplaat ‘Naar een klimaatbestendig stedelijk gebied’ Klimaatbestendige stad 2022-44
TEO en P-verwijdering: Uitwerking maatschappelijke waardebepaling Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-43
Verkenning natuurlijke zuiveringssystemen voor verwijdering van organische microverontreinigingen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-42
Haalbaarheidsstudie BO3-technologie Nieuwe stoffen 2022-41
Systeemkennis Brakke Wateren (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-39
Effecten van filters en warmtewisselaars op het aquatisch systeem. Een literatuurstudie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-38
Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse. Doorontwikkeling en optimalisatie van de SESA laaglandbeken en toepassing op vier casussen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-37
Ontwikkeling van een Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse voor sloten en kleine kanalen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-36
Tijdreeksanalyse van de macrofauna op langjarige meetpunten in stromende wateren, sloten en kanalen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-35
Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Achtergronddocumentatie bij IMAP Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-34
Handreiking tracertesten slibgistingtanks Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-33
Verkenning inzet zeolieten in wasmiddelen ten behoeve van het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater Nieuwe stoffen 2022-32