Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Maatregel op de kaart (fase 2). Identificeren van kansrijke maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-26
Ecologische effecten van nutriënten op laaglandbeken (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-25
Peilbeheer als middel om bodemdaling in veengebieden terug te dringenVan kennis naar praktijk2021-23F1
Governance. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23F
Kennisdeling. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23E
Betaalbaarheid. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23D
Bedrijfsvoering. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23C
Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23B
Waterkwantiteit en waterbeheer. Een inventarisatie van de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebiedVan kennis naar praktijk2021-23A
Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen)Inspecteren, beheren en onderhouden2021-22
Groen gas productie door toepassing van biologische methanisering op rioolwaterzuiveringenProduceren van energie (o.m. aquathermie)2021-21
Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking. Hoe beschikbare kennis, hulpmiddelen en (reken)tools effectiever in te zettenVan kennis naar praktijk2021-19
Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefteInspecteren, beheren en onderhouden2021-18
Drijflaagproblematiek in rioolgemalenDoelmatigheid2021-17
Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen (KIWK)Van kennis naar praktijk2021-16
Bepaling verwijderingsrendement medicijnresten rwzi-afvalwater. Koepelvoorschrift en onderbouwende eindrapportage plus deelrapportages2021-15, 15A, 15B, 15C, 15D en 15E
Warmte uit samenwerking. Verkenning naar de governance van aquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2021-14
Gedragsbeïnvloeding in de textielketen (KIWK)Nieuwe stoffen2021-13
Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-12
De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling Klimaatbestendige stad2021-11