Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-07
Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit Nieuwe stoffen 2020-06
Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland. Database kwaliteit afstromend hemelwater Nieuwe stoffen 2020-05
Microverontreinigingen in afstromende neerslag. Resultaten op basis van influentmetingen en fingerprinting Nieuwe stoffen 2020-04
Programmaplan ORK IV. Slim investeren en uitlegbaar veilig Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2020-03
Integrale risicoanalyse. Eindrapport Systeembenadering waterveiligheid 2020-02
Monitoring CELLU2PLA. Het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic Produceren van grondstoffen 2020-01
Circulair biocomposiet van natuurvezels van waterschappen en natuurorganisaties Produceren van grondstoffen 2019-41
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR voor de rapportagejaren 2019, 2020, 2021 en 2022 Diversen 2019-40
Meten van waterdiepte met groene LiDAR. Hulpmiddel om baggerdikte te bepalen? Diversen 2019-39
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie (herziene versie) Produceren van grondstoffen 2019-37
PerceelTool folder Klimaatbestendige stad 2019-36
Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX proces Energiebesparing 2019-35
Climate-Resilient Lowland Stream Valley Infographic / praatplaat Klimaatbestendig beekdal Engelse versie Van kennis naar praktijk 2019-34 English
Praatplaat Klimaatbestendig Beekdallandschap Wateroverlast 2019-34
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2019-33
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerders Van kennis naar praktijk 2019-32
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland Zoetwatertekort & droogte 2019-31
Historisch onderzoek veenkaden Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-30
Perspectieven elektriciteit uit water. Nationaal potentieel voor 2030 en 2050 (revisie augustus 2021) Circulaire economie 2019-29 | Revisie: augustus 2021