Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie (herziene versie) Produceren van grondstoffen 2019-37
PerceelTool folder Klimaatbestendige stad 2019-36
Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX proces Energiebesparing 2019-35
Climate-Resilient Lowland Stream Valley Infographic / praatplaat Klimaatbestendig beekdal Engelse versie Van kennis naar praktijk 2019-34 English
Praatplaat Klimaatbestendig Beekdallandschap Wateroverlast 2019-34
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2019-33
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerders Van kennis naar praktijk 2019-32
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland Zoetwatertekort & droogte 2019-31
Historisch onderzoek veenkaden Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-30
Perspectieven elektriciteit uit water. Nationaal potentieel voor 2030 en 2050 (revisie augustus 2021) Circulaire economie 2019-29 | Revisie: augustus 2021
Juridisch kader aquathermie 2019. Speelruimte voor de praktijk Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2019-28
Slim malen, energie besparen?! Energiebesparing 2019-27
Diergeneesmiddelen in het milieu. Een synthese van de huidige kennis Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2019-26
Pilot Amsterdam West. Vergelijking van methodes van schatten schade wateroverlast Wateroverlast 2019-25
Onzekerheden bij wateroverlast. Impact op berekende schades en investeringen Wateroverlast 2019-24
Meten op hoogte. Een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken Klimaatbestendige stad 2019-23
Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad Klimaatbestendige stad 2019-22
Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringen Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-21
Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-20
Brochure over nieuwe neerslagstatistieken: 'Compleet en actueel beeld van kans op extreme neerslag' Wateroverlast 2019-19A