Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen (brochure)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-W-03
Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentieNieuwe stoffen2015-41
Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-40
Keuzeproces afvalwater buitengebiedNieuwe sanitatie2015-39
Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR (jaar 2015)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-38
Verkenning pyrolyse / carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassastromenProduceren van grondstoffen2015-37
Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinningProduceren van grondstoffen2015-36
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'Zoetwatertekort & droogte2015-35 en 35A
Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketenProduceren van grondstoffen2015-34
Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?Wateroverlast2015-33
Hotspotanalyse geneesmiddelenNieuwe stoffen2015-32
Ecologische sleutelfactoren in het kortRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-31
Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkhedenZoetwatertekort & droogte2015-30
Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2015-29
Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’sNieuwe stoffen2015-27
Overstromingsrisico regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2015-26
Landelijke screening nieuwe stoffenNieuwe stoffen2015-25
Open waterbeheer Rijn West. Gezamenlijk informatiescherm2015-24
Vergelijking landsdekkende neerslagproductenWateroverlast2015-23
Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)Wateroverlast2015-22