Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Zon op dijken. Zonnewijzer Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-76A
Zon op dijken. Verkennend en ontwerpend vooronderzoek Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-76
Beekherstel Versneld/t (herziene uitgave, december 2019) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-75
Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalans Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-74
Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water Circulaire economie 2018-73
Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingen Nieuwe stoffen 2018-72
Verkenning toepassing Power-to-Gas concepten op rwzi's Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-71
Gebruikerservaringen met Demon® en Annamox® in deelstroombehandelingen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-70
De (on)mogelijkheden van flexibel energiemanagement op rioolwaterzuiveringsinrichtingen Energiebesparing 2018-69
Wat is minimaal nodig om een gebied hydrologisch goed te modelleren? Voorbeeldstudie veenweide met dorpskern Wateroverlast 2018-68
Proof of Concept laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent met het 03-STEP® filter Nieuwe stoffen 2018-67
Ecologische sleutelfactoren voor mooier en schoner oppervlaktewater. De eerste ervaringen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-66
Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor de energietransitie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-65
Nederlandse steden en hun ondergrond. Testboek Klimaatbestendige stad 2018-64
Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek / Waterschoon 2 Nieuwe sanitatie 2018-63
Verder met meerlaagsveiligheid Systeembenadering waterveiligheid 2018-62
Van A naar Beek. Over hoe waterdiertjes een nieuwe woonplaats vinden Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-61
Factsheet 'Facts & Values Groenblauwe Daken' Klimaatbestendige stad 2018-60
Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen Inspecteren, beheren en onderhouden 2018-59
Portfolio Thermische energie uit afvalwater. Waardevolle lessen uit de praktijk Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-58