Skip to main content Skip to main nav

Vergrijzing van grondwater. Handelingsperspectieven voor de voortschrijdende aantasting van grondwaterkwaliteit door menselijke invloeden (KIWK)

Dit is het eindrapport van het project Grondwater van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het rapport zijn alle resultaten van het project bijeengebracht. In het project is vooral gekeken naar de sluipende verontreiniging van het grondwater door menselijke invloeden – de zogenoemde vergrijzing van het grondwater - met name naar de langetermijneffecten.

Eén van de bedreigingen voor een duurzaam gebruik van het grondwater is de aanwezigheid van veel verschillende antropogene stoffen: chemische stoffen waarmee het oppervlakte- en grondwater door menselijk toedoen wordt belast. Hoewel veel van deze stoffen net onder de norm blijven, vormen ze toch een bedreiging voor toekomstig gebruik. Echt schoon grondwater wordt steeds schaarser.

De nadelige effecten van menselijk ingrepen werken niet 1-op-1 door op de kwaliteit van het (diepere) grondwater. Er zijn drie barrières die ervoor zorgen dat deze effecten worden vertraagd en verminderd:

  • Geohydrologische bescherming, bestaande uit slecht doorlatende lagen die stoffen tegenhouden;
  • Bodembiologische bescherming, bestaande uit organismen in de bodem die stoffen afbreken;
  • Geochemische bescherming, bestaande uit de aanwezigheid van o.a.mineralen in de ondergrond die stoffen vastleggen of afbreken.

In dit rapport worden deze drie barrières besproken, met verwijzing naar aparte producten. Daarnaast wordt een uitgebreide analyse beschreven van meetgegevens van opkomende stoffen in grondwater. Ook wordt een veelomvattende uitwerking gegeven van mogelijke handelingsperspectieven.

Meer weten over dit project? Ga naar www.stowa.nl/kennisimpuls-grondwater

Klik op deze link voor meer informatie over de Kennisimpuls Waterkwaliteit en de resultaten van alle KIWK-projecten.