Skip to main content Skip to main nav

Evaluatie van gedocumenteerde herstelprojecten in Nederland van 2006 t/m 2019 (KIWK)

Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn veel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Parallel aan de uitvoering is monitoring naar de effecten van deze maatregelen uitgevoerd. Over de metingen zijn veel rapporten, memo’s en notities verschenen. Dit rapport onderzoekt welke kennis deze voornamelijk grijze literatuur heeft opgebracht. Deze studie maakte onderdeel uit van het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben onderzoeker van het KIWK-project Ecologie meer dan 140 rapporten bijeengebracht en de gekozen opzet, de wijze van data-analyse en de ecologische effecten geëvalueerd.

Het onderzoek laat zien dat het meestal niet mogelijk is om op basis van deze literatuur wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen over de effectiviteit van maatregelen. De monitoringopzet die hiervoor nodig is, ontbreekt vaak en effecten zijn nauwelijks statistisch getoetst. Door als waterbeheerders slim samen te werken op het gebied van monitoring van maatregeleffectiviteit en vooraf een goede monitoringopzet te formuleren kunnen we hier nog grote stappen in zetten, aldus de onderzoekers. Hiermee kunnen waterkwaliteitseheerders in de toekomst effectiever maatregelen uitvoeren en KRW-doelen sneller halen.