Skip to main content Skip to main nav

Maatregel-effectmonitoring in oppervlaktewateren: ontwerp, analyse en bepaling van de ecologische effectiviteit van uitgevoerde maatregelen (KIWK)

Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn veel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Parallel aan de uitvoering is monitoring naar de effecten van deze maatregelen uitgevoerd. Over deze metingen zijn veel rapporten, memo’s en notities verschenen. In dit rapport zijn de verzamelde monitoringdata met wetenschappelijke criteria getoetst op geschiktheid voor nadere analyse. In totaal zijn 40 datasets geanalyseerd om de vraag te beantwoorden wat de ecologische effectiviteit van de getroffen maatregelen is. Dit is gebeurd in het kader van het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

De uitgevoerde analyse laat zien dat veel monitoringdata niet geschikt zijn om statistisch onderbouwde uitspraken te doen over maatregeleffectiviteit. Door de monitoringopzet in te richten volgens de zogenaamde BACI-methode kunnen resultaten statistisch worden getoetst. Bij deze aanpak worden er voor en na maatregelen op een controle- en op een maatregellocatie gemeten. Dit is een uitgebreide monitoringopzet. Maar door als waterbeheerders slim samen te werken op het gebied van monitoring van maatregeleffectiviteit en vooraf een BACI-monitoringopzet te formuleren, kunnen ze hier nog grote stappen in zetten. Met als doel om in de toekomst effectiever maatregelen kunnen uitvoeren en onze KRW-doelen sneller kunnen halen.