Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie Microforce ++

In het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar microforce++, een technologie waarbij ozonisatie en biologische oxidatie worden gecombineerd. De prestaties van MicroForce++ werden vergeleken met de referentietechnologie: een nageschakelde ozondosering met zandfilter. Op basis van de haalbaarheidsstudie presteert Microforce++ beter dan de referentie.

Waterbeheerders hebben behoefte aan kostenefficiënte, duurzame en robuuste technologieën voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit afvalwater. In dit kader wordt er gekeken naar hybride systemen die fysisch-chemische en biologische processen met elkaar combineren. Dit gebeurt onder meer binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV), een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), en de Nederlandse Waterschappen om de zoektocht naar deze innovatieve oplossingen te versnellen.

In het kader van het IPMV is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Microforce++, een technologie waarbij ozonisatie en biologische oxidatie worden gecombineerd. In deze studie werden verschillende criteria (i.e. verwijderingsrendement gidsstoffen, CO2 footprint, kosten, ecotoxiciteit en vorming van bijproducten) geëvalueerd. De prestaties van MicroForce++ zijn vergeleken met de referentietechnologie, een nageschakelde ozondosering met zandfilter. Op basis van de haalbaarheidsstudie presteert Microforce++ beter dan de referentietechnologie: een nageschakelde ozondosering met zandfilter

Om de verwijdering van organische microverontreinigingen in bestaande rwzi’s te optimaliseren is het mogelijk om een fysisch-chemische waterbehandeling met biofilmreactoren te integreren teneinde moeilijk afbreekbare verbindingen afdoende te verwijderen. In geïntegreerde systemen is de effectiviteit van de twee behandelingen synergetisch en wordt het beste van twee werelden gecombineerd, namelijk de sterk oxiderende eigenschappen van ozon en het duurzame karakter van een biologische filtratie. In navolging van de haalbaarheidsstudie wordt in 2022 een pilotstudie uitgevoerd met MicroForce++ op RWZI Walcheren van het Waterschap Scheldestromen.