Skip to main content Skip to main nav

Gewasbeschermingsmiddelen: vergelijking van erfafspoeling en spuitdrift als emissieroutes naar het oppervlaktewater (KIWK)

Dit rapport gaat over de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Het doel van dit rapport, opgesteld in het kader van het project Gewasbescherming van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is om de relatieve bijdrage van emissies vanaf het erf te bepalen en af te zetten tegen emissies door verwaaiing (spuitdrift) vanaf het perceel. De resultaten bieden aangrijpingspunten voor reductie van emissie naar het oppervlaktewater.

In de Delta Aanpak Waterkwaliteit zijn aanvullende maatregelen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gehaald worden. Naast de uitvoering van de verschillende maatregelen is kennis nodig om tot een effectieve verbetering van de waterkwaliteit te komen. Sinds 2018 krijgt dit vorm in de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK). Eind 2017 heeft een vertegenwoordiging van belanghebbenden negen prioritaire kennisbehoeften geformuleerd voor de KIWK en concreet gemaakt in negen projecten. Zie ook www.stowa.nl/kennisimpuls. Eén daarvan betreft het inzicht welke emissieroutes de oorzaak zijn van waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen. De doelstelling van het onderzoek in het thema Gewasbescherming was dan ook om de belangrijkste emissieroutes in kaart te brengen en van daaruit aangrijpingspunten voor emissiereductie te identificeren.

In dit rapport is een vergelijking gemaakt van de geschatte bijdrage van erfemissie naar de erfsloot met die van de teelt gerelateerde route van spuitdrift naar de perceelsloot. Hieruit blijkt dat de bijdrage van erfemissies zal verschillen tussen sectoren. Spuitdrift lijkt de belangrijkste factor voor het aantal normoverschrijdingen. Dit geldt waarschijnlijk voor alle agrarische sectoren. Als een stof alleen als dompelmiddel gebruikt wordt, dan lijkt erfemissie de belangrijkste emissieroute voor die betreffende stof. Als een stof zowel als dompelmiddel en als spuitmiddel gebruikt mag worden, dan lijkt de emissieroute via spuitdrift belangrijker vanwege het areaal (kilometers sloot), dan erfemissie.