Skip to main content Skip to main nav
Skip to zoekresultaten filter

Zoeken

U kunt hier zoeken op trefwoord, in combinatie met filters om de zoekresultaten verder te verfijnen. U kunt ook direct gaan zoeken via filters. Hiervoor moet u eerst de zoekbalk leegmaken en vervolgens op Zoeken klikken. Hiermee reset u de zoekfunctie.

25 Zoekresultaten gevonden @keyword

Wateroverlast

Onderzoek naar het voorkomen van ...

Wateroverlast

Thema's

Integrale risicoanalyse: uitwerking

In een gebied gelden uiteenlopende normen voor het voorkomen van wateroverlast, afhankelijk van de oorzaak (falen waterkering, falen watersysteem of falen riolering). Dit is lastig uit te leggen aan inwoners. We onderzoeken of er meer vanuit de veiligheid van het gebied geredeneerd kan worden. Belangrijke vragen hierbij: hoe pakt zo'n 'gebiedsnorm' uit bij de uiteenlopende waterbeheerders en hoe vertalen we deze norm naar de verschillende systemen (dijken, oppervlakte water, riool)?

Lees meer

Integrale risicoanalyse: pilots

De methode van integrale risicoanalyse wateroverlast wordt verder uitgewerkt tot een reproduceerbare en in de praktijk toepasbare methodiek. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Beleidstafel Wateroverlast van maart 2022. Aan de hand van een aantal pilotgebieden willen we deze methodiek vormgeven en toepassen.

Lees meer

Verbeteren methodes van schatten wateroverlast

Bij het zoeken naar een kosteneffectief optimum tussen investeren in maatregelen om schade door wateroverlast tegen te gaan, en het accepteren van schade speelt schade-informatie een belangrijke rol. Er is behoefte aan betrouwbare schattingen van schade door wateroverlast, zowel in de stad als op het platteland. Er zijn diverse waterschadeschatters met elkaar vergeleken om waterbeheerders te helpen bij de keuze van de juiste tool voor het juiste doel.

Lees meer

Leren van wateroverlast

In de afgelopen jaren is her en der in het land tientallen keren wateroverlast opgetreden. Veel van deze situaties zijn geëvalueerd. Aan de hand daarvan is een metaevaluatie uitgevoerd. Vraag hierbij was: welke algemene lessen kunnen we trekken uit deze gebeurtenissen, en hoe helpen die waterschappen beter met toekomstige wateroverlastsituaties om te gaan?

Lees meer

Data science en wateroverlast

Data science - in het bijzonder Machine Learning - is een vakgebied waarin technieken worden ontwikkeld die trends in data kunnen ontdekken, en hier vervolgens automatisch modellen voor kunnen genereren. De Commissie Wateroverlast laat onderzoeken welke mogelijkheden big data en data science bieden voor het inzichtelijk maken van oorzaken (en daarmee ook oplossingsrichtingen) voor wateroverlast.

Lees meer

Klimaatadaptieve sleutelfactoren

De informatie over klimaatadaptatie is complex en erg verspreid. Deze informatie willen we toegankelijker krijgen. We onderzoeken of het mogelijk is om in navolging van de ecologische sleutelfactoren klimaatadaptatieve sleutelfactoren op te stellen, met dezelfde communicatieve kracht. Doel is om op een laagdrempelige manier een grote hoeveelheid kennis samen te brengen en toegankelijk te maken, als basis voor het nemen van beslissingen.

Lees meer

Aannames Wateroverlast

Waterschappen staan voor de opgave om het watersysteem zo in te richten, dat tegen aanvaardbare kosten zo min mogelijk wateroverlast ontstaat. Hiervoor maakt men gebruik van hydrologische modellen. Maar modelresultaten blijven altijd vereenvoudigde weergaven van de werkelijkheid en kennen onzekerheden. Het is van belang deze zo veel mogelijk te reduceren en de effectiviteit van maatregelen zo zeker mogelijk te krijgen. We onderzoeken hoe we de onzekerheden kunnen verkleinen en waar de meeste winst zit bij het reduceren ervan.

Lees meer

Kennisdag Wateroverlast

regelmatig worden er Kennisdag wateroverlast gehouden. Op deze dagen worden de onderzoeken van STOWA en stichting RIONED rondom wateroverlast van STOWA en RIONED gepresenteerd. De dagen zijn met name bedoeld om een dialoog te voeren over de gewenste doorontwikkeling van de onderzoeken en om kennisleemten te definiëren.

Bekijk de presentaties van de kennisdag 2022

Hiermee helpen we je verder

Infographic Water-effectbepalingsinstrumenten

Er zijn de afgelopen jaren meerdere modelinstrumenten beschikbaar gekomen waarmee gemeenten en waterschappen de gevolgen van wateroverlast en overstromingen in beeld kunnen brengen. Maar welk instrument kun je voor welke situatie het best toepassen? Een infographic maakt dit inzichtelijk.

Meer informatie

Waterschadeschatter

Overheden hebben de eisen voor de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. Soms knellen de normen, met name in situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen niet meer in verhouding lijkt te staan tot de baten. In dat geval biedt de Waterschadeschatter uitkomst. Het is instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen.

Naar het instrument

Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Die veranderingen kunnen worden veroorzaak door menselijke ingrepen, maar ook een gevolg zijn klimaatverandering. De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van het effect van deze veranderingen, in termen van droogteschade, natschade (zuurstofstress) en zoutschade.

Naar het instrument

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur is een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat met andere hydrologische condities, om (nieuwe) locaties te vinden die hydrologische geschikt zijn voor natuurontwikkeling, en voor het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur. Lees meer.

Naar het instrument

Meteobase

Meteobase is een online service met historische neerslag- en verdampingsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor modelkalibratie, het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Maar ook om beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen.

Naar het instrument

PerceelTool

De PerceelTool van STOWA en stichting RIONED is een online instrument voor het beoordelen van maatregelen om in stedelijk gebied (meer) regenwater te verwerken op eigen terrein en daarmee bij te dragen aan het beperken van regenwateroverlast.

Naar het instrument

Deltafacts

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn Deltafacts opgesteld.

Meer informatie

Contact

Robin Biemans, 06 22 96 58 80, biemans@stowa.nl

De effecten van klimaatverandering doen zich steeds sterker gelden. Het wordt droger én natter. Dat brengt in het regionale waterbeheer grote uitdagingen met zich mee. Om alle vragen rond wateroverlast te adresseren, heeft STOWA de commissie Wateroverlast (CWO) ingesteld. Deze definieert programma-overstijgende onderzoeksvragen op het gebied van (klimaat en) wateroverlast, en laat onderzoek doen om deze vragen te beantwoorden. Hieronder zie je wat we allemaal doen. thema's producten en diensten klimaatadaptatie NBW-normen stedelijk waterbeheer stresstest waterberging wateroverlast