Skip to main content Skip to main nav

Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015

Hoe vaak regent het, hoe hard en hoe lang? Bestaan er regionale verschillen in neerslag­ hoeveelheden? En hoe veranderen de neerslaghoeveelheden in de toekomst? Deze informatie is van groot belang voor het waterbeheer in Nederland. Hierop baseren waterschappen zich bij het beoordelen, inrichten en beheren van hun watersystemen, met als doel mogelijke wateroverlast binnen de perken te houden.

De informatie over de kans op extreme neerslag zit voor een groot deel vervat in neerslagstatistieken. Deze zijn gebaseerd op langjarige neerslagreeksen, teruggaand tot 1906. De statistieken geven inzicht in de hoe­veelheid neerslag van een extreme neerslaggebeurtenis van een bepaalde duur (bijv. 24 uur) die eens in de tien, vijftig of honderd jaar voorkomt.

In 2014 heeft het KNMI met het oog op klimaatverandering nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd, de zogenoemde KNMI’14­klimaatscenario’s. In opdracht van STOWA heb­ben het KNMI en HKV Lijn in water deze scenario’s toepasbaar gemaakt voor waterschappen en verwerkt in nieuwe neerslagstatistieken.

Nieuw is dat de onderzoekers bij het bepalen van de nieuwe neerslagstatistieken de meetreeksen van De Bilt voor zowel neerslag als verdamping hebben gecorrigeerd voor de klimaattrend, die vanaf het begin van de jaren tachtig duidelijk zichtbaar is. Hierdoor geven de nieuwe statistie­ken een beter beeld van het klimaat van nu dan de voorgaande statistieken.

De nieuwe neerslaggegevens zijn te vinden in meteobase.nl, de online database van STOWA met neerslag en verdampingsgegevens. Dit rapport bevat een uitgebreide toelichting op deze data en een verantwoording over de gevolgde werkwijze bij het afleiden van de nieuwe neerslagstatistieken.

Met de nieuwe neerslagstatistieken hebben waterbeheerders nu de best beschikbare neer­ slagdata in handen voor het maken van (nieuwe) analyses van hun watersystemen. Op basis van deze analyses kunnen ze beter beoordelen in hoeverre deze systemen bestand zijn tegen extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige en toekomstige klimaat.

Waterschappen kunnen met deze informatie beter onderbouwde keuzes maken met betrek­king tot het aanpassen van hun watersystemen om in bepaalde delen van hun beheergebied wateroverlast te beperken. Uiteraard is dit een bestuurlijke keuze, waarbij besturen de kosten en baten van de te nemen maatregelen tegen elkaar af zullen afwegen.