Skip to main content Skip to main nav

16 maart 2022

Wegwijs in het woud van Water-effectbepalings- instrumenten

Er zijn de afgelopen jaren meerdere modelinstrumenten beschikbaar gekomen waarmee gemeenten en waterschappen de gevolgen van wateroverlast of overstromingen in beeld kunnen brengen. Maar welk instrument kun je voor welke situatie het best toepassen? Een infographic maakt dit inzichtelijk.

Hieronder vind je de infographic. Bijgaand een korte toelichting op alle in de infographic genoemde modelinstrumenten. De infograpic werd gemaakt door Ronald van der Heide.

De Waterschadeschatter

Met de Waterschadeschatter is het mogelijk om schades door verschillende inundatiesituaties met elkaar te vergelijken (scenario-afweging) in met name landelijk gebied. De schattingen stellen de gebruiker in staat om de baten van mogelijke maatregelen met elkaar te vergelijken en tot een voorkeursmaatregel/scenario te komen. De Waterschadeschatter berekent de schade met een resolutie van 0,5 m x 0,5 m. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van STOWA.

Wolkbreukschadeschatter

Met de Wolkbreukschadeschatter kun je aan de hand van openbaar beschikbare gegevens en een gegeven waterdiepte een inschatting te maken van de waterschade bij een wolkbreuk binnen bevolkte kernen. Hierbij gaat het om een schadebeeld dat geschikt is voor interpretaties op grootschaligere niveaus (stad, wijk of buurt). De methodiek is niet gemaakt om schades op individuele panden met zekerheid te kunnen benaderen, ook al worden schades op individuele panden berekend. De Wolkbreukschadeschatter hanteert dezelfde schadefuncties als de Waterschadeschatter. De wolkbreukschadeschatter is ontwikkeld door Tauw i.o.v. Amsterdam Rainproof.

Klimaatschadeschatter

De Klimaatschadeschatter helpt gemeenten, waterschappen en provincies om te bepalen hoeveel schade zij globaal door hitte, droogte en wateroverlast kunnen verwachten (periode 2018-2050), bij niet-ingrijpen. Het instrument kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij risicodialogen, het maken van omgevingsvisies en het ontwikkelen van een strategie voor klimaatadaptatie. De Klimaatschadeschatter maakt mensen bewust van de gevolgen van klimaatverandering.

Waterwijzer landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een methode voor het bepalen van het effect op landbouwproductie (i.c. gewasopbrengsten) door veranderingen in de waterhuishouding van een gebied. Dit kan het gevolg zijn van hydrologische ingrepen door bijvoorbeeld het waterschap, maar ook een gevolg zijn van de effecten van klimaatverandering. De schade wordt onderverdeeld in droogteschade, natschade (zuurstofstress) en zoutschade. STOWA is mede-opdrachtgever van de WWL.

Waterwijzer natuur

De Waterwijzer Natuur (WWN) is bedoeld voor het bepalen van de effecten van ingrepen, dan wel veranderingen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke (droge) natuur, op regionale en lokale schaal. Met het instrument kunnen op deze manier worden ingeschat of gestelde natuurdoelen haalbaar blijven bij veranderende omstandigheden, maar ook worden voorspeld welk natuurwaarden mogelijk zijn,  bij veranderende hydrologische omstandigheden veranderen. STOWA is mede-opdrachtgever van de WWN.

Het standaard Schade- en Slachtoffermodel HIS-SSM

Met het standaard Schade- en Slachtoffermodel HIS-SSM kunnen de schade en het aantal slachtoffers worden bepaald ten gevolge van het doorbreken van één of meerdere waterkeringen langs het hoofd- of regionaalwatersysteem. Dit model is ook gebruikt voor het afleiden van de waterveiligheidsnormen die per 1 januari 2017 wettelijk zijn verankerd. De afgelopen jaren is het model geactualiseerd en verbeterd op basis van nieuwe data en inzichten. De Standaardmethode 2017 (SSM 2017) maakt het mogelijk de uitkomsten van verschillende studies met elkaar te vergelijken.