Skip to main content Skip to main nav

Integrale risicoanalyse: pilots

Sinds 2018 is STOWA betrokken bij verkennende studies naar de ontwikkeling van een integrale risicoanalyse voor wateroverlast. De methode van integrale risicoanalyse wordt verder uitgewerkt tot een reproduceerbare en in de praktijk toepasbare methodiek. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Beleidstafel Wateroverlast van maart 2022. Aan de hand van een aantal pilotgebieden wordt deze methodiek in dit project verder vormgegeven en toegepast.

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan grondwateroverlast, het afstromen van regenwater over het maaiveld, het overlopen van riolen bij hevige regenval, het inunderen van sloten en watergangen en het falen van regionale waterkeringen of het doorbreken van primaire waterkeringen. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben tot dusver ieder hun eigen veiligheid- en risicobenadering. In een eerdere studie van STOWA is een uitgebreider overzicht gegeven van de verschillende veiligheidsbenaderingen en de wijze waarop ze op elkaar aansluiten of elkaar overlappen.

In een langlopend traject wordt onderzocht of er geen overkoepelede integrale veiligheidsbenadering kan komen op basis van een intergale risicoanalyse in plaats van een sectorale analyse. Deze analyse wordt in dit project verkend en toegepast in vier pilotgebieden. De pilotgebieden zijn:

Hunze en Aa's

De pilot binnen het beheersgebied van Waterschap Hunze en Aa’s heeft betrekking op het gebied langs de rivier de Hunze en ligt in het grensgebied van Drenthe en Groningen. In de pilot wordt het gedeelte van de Hunze beschouwd tussen Gasselternijveen en het Drentsche Diep. Dit is inclusief het Zuidlaardermeer waardoor ook het grondwaterbeschermingsgebied De Groeve binnen het pilotgebied valt.

Wetterskip Fryslân

De pilot binnen het beheersgebied van Wetterskip Fryslân heeft betrekking op het pilotgebied Kadering 103 en het poldergebied binnen deze dijkring. De kadering 103 heeft IPO-klasse III en omsluit een polder met landbouwgronden, een aantal dorpjes en het natuurgebied It Swin. Opvallend aan deze pilot zijn de relatief grote hoogteverschillen binnen de polder en de aangrenzende meren.

Pilot Limburg

Deze pilot richt zich op de stad Valkenburg en het omliggende gebied binnen het beekdal van de Geul. Dit gebied kent geen regionale keringen, maar vanwege de hellingen speelt afstroming over het maaiveld wel een belangrijke rol in aanvulling op het regionaal watersysteem en de riolering.

Hollandse Delta

De pilot richt zich op het stadsdeel IJsselmonde binnen de gemeente Rotterdam. Dit gebied kenmerkt zich door de dichte bebouwing en laag gelegen liggen aan de Nieuwe Maas, waardoor ook de primaire waterkering wordt meegenomen bij de beschouwing.