Skip to main content Skip to main nav

Systeembenadering waterveiligheid

Regionale waterkeringen staan niet op zichzelf. Ze zijn een integraal onderdeel van het hele regionale watersysteem. Dat systeem komt door veranderend landgebruik en klimaatontwikkelingen steeds meer onder druk te staan. Door regionale keringen niet op zich zelf te benaderen, maar als onderdeel van een systeem met een integrale beleids-, beheer-, en onderhoudsopgave voor wateroverlast en waterveiligheid, wordt geprobeerd tot een doelmatiger en duurzaam financierbaar waterbeheer in de regio te komen.

Integrale risicoanalyse wateroverlast: uitwerking

In dit project wordt het concept integrale-risicoanalyse verder onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om voor verschillen...

Bekijk project

Integrale risicoanalyse: pilots

Sinds 2018 is STOWA betrokken bij verkennende studies naar de ontwikkeling van een integrale risicoanalyse voor wateroverlast...

Bekijk project

Herbeschouwing van de veiligheidsbenadering: doelmatige bescherming van gebieden

In dit project wordt de huidige veiligheidsbenadering van regionale waterkeringen tegen het licht gehouden. Centrale vraag is...

Bekijk project

Multifunctionele waterkeringen

Stedenbouwers en andere inrichters van de ruimte zoeken, vooral in stedelijke gebieden, continu naar manieren om de schaarse ...

Bekijk project

Meerlaagsveiligheid 2.0: 'weerbaarheid en veerkracht'

Het begrip meerlaagsveiligheid (MLV) heeft sinds het tot stand komen van het Nationaal Water Plan (NWP) van 2009 een hoofdrol...

Bekijk project