Skip to main content Skip to main nav

Meerlaagsveiligheid 2.0: 'weerbaarheid en veerkracht'

Het begrip meerlaagsveiligheid (MLV) heeft sinds het tot stand komen van het Nationaal Water Plan (NWP) van 2009 een hoofdrol gespeeld in het denken over verschillende manieren om in Nederland en daarbuiten veiligheid tegen overstromingen te realiseren.

Over MLV zijn in het Deltaprogramma 2015 concrete afspraken gemaakt en daarna is het begrip in verschillende deelprogramma’s ondergebracht.In het land verschillende initiatieven ontplooid, zowel vanuit het rijk, de waterschappen als gemeenten en provincies om het MLV-gedachtengoed toe te passen op regionale of lokale schaal (denk aan City Deal Klimaatadaptatie en de nieuwe invulling van de begrippen weerbaarheid, robuustheid, vermindering van kwetsbaarheid door de landelijke taskforce).

STOWA werkt in dit project aan de herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. We zoeken naar de mogelijkheid om het gedachtegoed opnieuw op de verschillende agenda’s te plaatsen. We noemen dit voorlopig ‘weerbaarheid en veerkracht’ en willen er mede voor zorgen dat dit begrip in het Deltaprogramma 2019 een prominente plek inneemt.