Skip to main content Skip to main nav

Herbeschouwing van de veiligheidsbenadering: doelmatige bescherming van gebieden

In dit project wordt de huidige veiligheidsbenadering van regionale waterkeringen tegen het licht gehouden. Centrale vraag is of er voor regionale keringen een manier te vinden is waarbij de veiligheid van te beschermen gebieden op een doelmatige, uitlegbare en pragmatische wijze bereikt kan worden, mede in het licht van klimaatverandering. Dit project maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingprogramma Regionale Keringen, fase 4 (ORK, gestart 1 januari 2020).

De vigerende veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen zijn  gebaseerd op inzichten die meer dan 20 jaar geleden werd ontwikkeld. Sindsdien is veel ervaring opgedaan met de toepassing (normering, toetsing, versterking) van de onderliggende veiligheidsbenadering. Veel regionale waterkeringen zijn in deze periode versterkt, maar veel regionale waterkeringen in de lagere normklassen moeten nog worden aangepakt. Daarbij zijn vragen gerezen of de resulterende investeringen voor deze lagere normklassen wel altijd doelmatig zijn.

Vanuit het regionale watersysteem is vaak sprake van een samenloop met situaties van extreme neerslag. Door klimaatverandering zal deze samenloop naar verwachting alleen nog maar sterker worden. Er is dan ook aanleiding om, veel meer dan voorheen, op basis van een watersysteembenadering te komen tot een doelmatige  bescherming tegen overstroming. Dat vraagt om te kijken naar raakvlakken met de wijze waarop de bescherming tegen wateroverlast (als gevolg van extreme neerslag) is geregeld, maar ook om te kijken naar de wijze waarop voor de primaire waterkeringen de bescherming tegen overstroming vanuit het buitenwater invulling heeft gekregen.

Het aanpassen van de veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen is geen doel op zich, maar uit het voorgaande blijkt dat er aanleiding is om te verkennen of de vigerende methodiek nog steeds doelmatig is. Zo’n herbeschouwing is al aangekondigd in de ‘Visie op de regionale waterkeringen 2016, Verder bouwen op een goed fundament’ van de Unie van Waterschappen en het IPO en is verder uitgewerkt in het Programmaplan ORK-III.