Skip to main content Skip to main nav

24 februari 2020

Integrale risicoanalyse wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen

Een Integrale risicoanalyse van wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat STOWA hiernaar heeft laten uitvoeren. Er zijn vier cases uitgevoerd, waarin zo'n analyse is toegepast.

Bij een integrale risicoanalyse wordt gekeken naar de combinatie van kans en effect. Op basis van een systeemanalyse worden alle oorzaken van wateroverlast meegenomen: piekbuien, langdurige neerslag en/of falen van waterkeringen. Vervolgens is de vraag hoe je totale risico op de meest doelmatige en effectieve wijze kunnen reduceren: door het nemen van maatregelen in het watersysteem, de ruimtelijke omgeving en/of de crisisbeheersing? De risicoreductie door bepaalde maatregelen werd in de beschouwde casussen steeds tweemaal geëvalueerd; eerst volgens de reguliere aanpak, waarbij de maatregel uitsluitend binnen het betreffende ‘systeem’ wordt beoordeeld en daarna met behulp van een integrale-risicoanalyse.

De integrale risicoanalyse is, zo blijkt uit het onderzoek, uitvoerbaar en biedt potentie voor de toekomst, maar vergt nog wel vakmanschap. Een integrale risicoanalyse kan in sommige situaties leiden tot lagere kosten dan de sectorale benadering, waarin ieder deel van het watersysteem afzonderlijk wordt bekeken. Dit vergt wel meer samenhang en samenspel tussen de stakeholders die de belangen in de verschillende watersystemen, de ruimtelijke inrichting en de crisisbeheersing behartigen.

De integrale risicoanalyse kent twee toepassingen. In geval van een knelpunt kan de integrale risicoanalyse een handvat zijn om met een bredere scope te kijken naar oplossingen. De integrale risicoanalyse kan ook worden gebruikt om in kaart te brengen wat de risico’s zijn in een gebied, en vanuit deze risico’s de eisen aan verschillende onderdelen van het watersysteem te bepalen. Deze eisen kunnen worden opgesteld vanuit het perspectief van een MKBA, maar kunnen ook worden gecombineerd met een minimale kans op een bepaalde mate van wateroverlast. De integrale risicoanalyse brengt zo meer samenhang tussen de verschillende facetten van waterbeheer en het geeft een betere basis om uit te leggen welke risico’s wel en niet worden geaccepteerd, zodat andere actoren vervolgens hier ook beter op kunnen acteren.

Deze verkenning is volgens de opstellers van het rapport een eerste stap. STOWA blijft werken aan de verdere ontwikkeling van de integrale risicoanalyse.