Skip to main content Skip to main nav

Multifunctionele waterkeringen

Stedenbouwers en andere inrichters van de ruimte zoeken, vooral in stedelijke gebieden, continu naar manieren om de schaarse beschikbare ruimte optimaal te gebruiken. Een mogelijke oplossing is het multifunctioneel gebruik van aanwezige waterkeringen. Bijvoorbeeld voor recreatie, wonen of energieopwekking. Dergelijke waterkeringen bestaan al, maar er leven nog volop vragen op het gebied van veiligheid, techniek, stedenbouw, landschap en governance.

Dit onderzoeksproject beoogt antwoorden te geven op deze vragen, zodat de potenties van het concept goed in beeld worden gebracht. In een aantal cases wordt de theorie getoetst aan de praktijk en worden vragen uit de praktijk teruggespeeld naar de onderzoekers. Uiteindelijk moet het project uitmonden in leidraden en voorschriften voor het mulifunctioneel gebruik van waterkeringen. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Stichting voor Technische Wetenschappen STW en omvat de inzet van in totaal twaalf promovendi en vier postdocs.

Specifieke vragen die in dit project beantwoord worden, zijn

  • Wat is de invloed van golven op harde constructies op waterkeringen (golfsimulaties in goten)?
  • Op welke manier kunnen stedenbouwkundige ontwerpen geïntegreerd worden in waterkeringen? 
  • Wat is de invloed van specifieke vegetatie op de belasting van waterkeringen?
  • Hoe kan de governance van multifunctionele waterkeringen worden verbeterd?
  • Op welke manier kunnen de kosten van multifunctionele waterkeringen het best worden verdeeld?
  • Op welke maner kunnen de verschillende stakeholders en belangen het beste met elkaar worden gecombineerd?

Het project omvat op dit ogenblik drie praktijkcases. Het betreft:

  • Inrichting van oude havengebieden in Rotterdam die een nieuwe woonfunctie krijgen.
  • De invloed van windmolens op het functioneren van een waterkering: op welke manier zijn windmolens aanvaardbaar?
  • Het in beeld brengen van de gevolgen van het multifunctioneel maken van de waterkering Grebbeberg (nabij Wageningen).

Meer informatie

De Deltafact Deltadijk geeft meer algemene informatie over doorbraakvrije dijken.
In de Hydrotheek vindt u een voorgeprogrammeerde zoekvraag over multifunctionele waterkeringen
Voor meer algemene informatie kunt u ook kijken op  www.flooddefences.nl.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met projectleider prof.dr.ir. M. Kok van de TU Delft.