Skip to main content Skip to main nav

Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna (KIWK)

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ecologische verbetering in vier waterlichamen. In deze wateren zijn verspreid meerdere maatregelen genomen en is er voldoende gemonitord voor een regionale analyse. De resultaten laten zien dat bij het nemen van maatregelen het van groot belang is de ecologisch relevante stressoren op en in een waterlichaam te kennen en bij voorkeur die stressoren tegelijk en over een grotere schaal aan te pakken. Deze grootschalige aanpak van meerdere stressoren vraagt om een intensieve en integrale interactie met de omgeving en externe belanghebbenden.

Om in 2027 de goede ecologische kwaliteit in de Nederlandse oppervlaktewateren te bereiken, is het van groot belang te weten welke en hoeveel maatregelen waar genomen moeten worden om een volledig waterlichaam te herstellen. Waterbeheerders zijn vaak gewend om lokaal een of meerdere maatregelen uit te voeren. Het effect van deze maatregelen op de ecologische waterkwaliteit op regionale schaal is echter vaak onbekend. Dit onderzoek brengt daar verandering in. Er werden hiervoor vier casussen onderzocht: De Tongelreep, de Vlootbeek, de Tungelroyse beek en de Groote Molen beek.