Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Thermfilly, milde secundair-slibvoorbehandeling Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2019-13
Innovation Program Removal of Micropollutants at WWTPs Nieuwe stoffen 2019-12A
Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) Nieuwe stoffen 2019-12 and 2019-12A (Englisch version)
Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden Van kennis naar praktijk 2019-11
Evaluatie droge zomer 2018 waterkeringen Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-10
Handreiking Voorland Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2019-09
Leren van wateroverlast Wateroverlast 2019-08
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Betrouwbaar fundament onder hydrologische modellen Zoetwatertekort & droogte 2019-07
Handleiding webapplicatie AqMaD Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2019-06
Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen. Resultaten meetonderoek voor verificatie eenvoudige risico-inschatting Terugdringen emissies 2019-05
Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water Water in de stad 2019-04 a en b
Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatie 2019-03
Crane Hardstands for Installation of Wind Turbines Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2019-02A
Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines Inspecteren, beheren en onderhouden 2019-02
STOWA strategienota 2019-2023. Energie in synergie Diversen 2019-01
Data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke wateren Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-W-03
Zon op dijken. Zonnewijzer Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-76A
Zon op dijken. Verkennend en ontwerpend vooronderzoek Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2018-76
Beekherstel Versneld/t (herziene uitgave, december 2019) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-75
Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalans Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2018-74