Skip to main content Skip to main nav

Alternatieve adsorptiemiddelen voor OMV-verwijdering in bestaande zandfilters. Haalbaarheidsstudie gebaseerd op lab-experimenten

Voor zogenoemde affiniteitsadsorptie van microverontreinigingen is een adsorbens ontwikkeld met een dragermateriaal van aluminosilicaat, een soort 'zand'. In dit onderzoek is gekeken of dit adsorbens ook kan worden toegepast in bestaande zandfilters in rioolwaterzuiveringsprocessen. Hierin zou het dan geneesmiddelen moeten verwijderen, terwijl tegelijkertijd de oorspronkelijke functie van het zandfilter, de verwijdering van fosfaat, behouden blijft. Conclusie is vooralsnog dat deze absorbentia (nog) niet toepasbaar zijn in bestaande zandfilters.

Affiniteitsadsorptie heeft als doel om adsorptie van stoffen (in dit geval: verontreinigingen) te bewerkstelligen door een specifieke interactie tussen de stof en het oppervlak van het adsorbens. Dat oppervlak is hiervoor speciaal geprepareerd. Doordat deze interactie specifiek is, treedt er minder concurrentie op van andere aanwezige componenten als organisch materiaal in het rwzi-effluent.

In dit onderzoek hebben onderzoekers  geïnventariseerd hoeveel nageschakelde zandfilters er in Nederlandse rwzi’s worden toegepast en wat de bedrijfsvoeringscondities hiervan zijn. Uit het onderzoek blijkt, dat de reeds ontwikkelde adsorbentia een te kleine diameter hadden voor toepassing in een bestaand zandfilter. De grovere korrels die vervolgens zijn ontwikkeld in dit onderzoek, zijn in staat om microverontreinigingen te adsorberen. Helaas leidde de grotere deeltjesdiameter tot een significant kleiner totaaloppervlak van het materiaal, en daardoor tot een veel lagere adsorptiecapaciteit en tragere adsorptiekinetiek. Daardoor kan het geteste materiaal niet worden ingezet in een bestaand zandfilter. Dit wil niet zeggen dat dit nieuw ontwikkelde adsorptieve materiaal in het geheel niet kan worden toegepast op een RWZI, maar dan zou op een andere manier mogelijk kunnen, bijvoorbeeld als poedervormige substantie in de waterlijn.

Het ministerie van IenW en de STOWA hebben gezamenlijk het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater (IPMV) opgezet. Het doel van het programma is het versnellen van de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken voor microver-ontreinigingen uit afvalwater. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, onder andere de themabegeleidingscommissie “overige adsorptie” waaronder het voorliggende onderzoek valt. Meer weten? Ga naar www.stowa.nl/ipmv