Skip to main content Skip to main nav

Pilot Poederkooldosering Nereda Simpelveld (IPMV)

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een pilotonderzoek naar poederkooldosering in zogenoemde Nereda-installaties. Het onderzoek heeft aangetoond dat poederkool ook in dit aeroob granulair actiefslibsysteem toegepast kan worden voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Het onderzoek vond plaats in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In het IPMV van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn diverse technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Dosering van actiefkool in poedervorm (poederkool) is één van deze technologieën. Met deze technologie adsorberen de in het water opgeloste organische microverontreinigingen aan de poederkool; ze worden ingevangen in het reeds voorhanden zijnde actiefslib, dat wordt gebruikt voor de biologische omzettingen. In 2016 is met succes een proef gedaan met poederkooldosering in een gesuspendeerd, conventioneel, actiefslibsysteem. Dat riep de vraag op of poederkool ook toepasbaar is in een aeroob granulair actiefslibsysteem als Nereda.

Dit rapport beschrijft de resultaten van het pilotonderzoek met poederkooldosering op één van de twee reactoren met aeroob granulair actiefslib op rwzi Simpelveld van Waterschapsbedrijf Limburg. In het onderzoek is de effectiviteit voor de verwijdering van microverontreinigingen bepaald bij verschillende doseerverhoudingen poederkool. Verder is onderzocht of er interactie is tussen de overige fysische, chemische en biologische zuiveringsprocessen in het actiefslibsysteem. Ook werd gekeken naar de praktische consequenties van het werken met poederkool op een rwzi.

Het onderzoek toont aan dat poederkool ook in een granulair actiefslibsysteem microverontreinigingen effectief en efficiënt kan verwijderen. Verder is vastgesteld dat er geen nadelige effecten zijn op de overige processen in de reactor. De bedrijfsvoering van de doseerinstallatie is relatief eenvoudig en kan ingepast worden in het dagelijks beheer van de rwzi.

Poederkool wordt normaliter geproduceerd uit steenkool, wat leidt tot de uitstoot van fossiel koolstof. Om de CO2-footprint van het gebruik van actiefkool te verlagen zijn kolen ontwikkeld die zijn geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals hout. In het pilotonderzoek is één van deze kolen getest. Daaruit kwam naar voren dat deze ten minste zo goed presteert als de poederkool uit steenkool. Met enige aanpassing in de bedrijfsvoering kan deze kool ook langdurig worden toegepast en zodoende de klimaatfootprint van de technologie verlagen.

Poederkooldosering is daarmee een eenvoudig te implementeren technologie bij een relatief laag investeringsniveau, ook voor aeroob granulair actiefslibsystemen.