Skip to main content Skip to main nav

Validatie Waterwijzer Landbouw

Waterwijzer Landbouw is het instrumentarium waarmee effecten van hydrologie en klimaat op landbouwkundige gewasproductie kan worden gekwantificeerd. Om in te schatten in hoeverre het instrument voldoet is validatie nodig. Enkele resultaten zijn beschreven in dit rapport. Modelresultaten van Waterwijzer Landbouw zijn vergeleken met waarnemingen van lokale datasets afkomstig van proefbedrijven. Op regionaal en landelijke niveau is een vergelijking gemaakt met satellietbeelden van de Groenmonitor. Ook is er een vergelijking gemaakt met de resultaten van de HELP- tabel.