Skip to main content Skip to main nav

Demonstratieonderzoek Ephyra® Tollebeek

Dit rapport bevat de resultaten van een demonstratie-onderzoek naar de werking van Ephyra®, een innovatieve slibgistingstechnologie die moet zorgen voor zorgen voor hogere biogasproductie op afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd op afvalwaterzuivering Tollebeek, leverde goede resultaten op. De installatie voldeed aan de verwachtingen. 


Nederland wil in 2050 energieneutraal te zijn. Waterschappen dragen aan deze doelstelling bij door het verbeteren van de energie-efficiëntie, een combinatie van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het vergroten van de biogasproductie via betere vergisting van het zuiveringsslib maakt hier onderdeel van uit. Diverse onderzoeken richten zich dan ook op de ontwikkeling van technologieën om de slibgisting te optimaliseren en zo kosteneffectief de biogasproductie te verhogen. Twee voorbeelden zijn de Ephyra® en Themista® technologie; beiden zijn op praktijkschaal toegepast in het kader van een LIFE-project, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard.

Ephyra® maakt bij slibgisting gebruik van horizontale compartimentering. In tegenstelling tot conventionele installaties, bestaat de Ephyra® propstroominstallatie uit drie of vier compartimenten verdeeld over afzonderlijk tanks of geïntegreerd in één tank. Omdat de verschillende processen bij anaerobe afbraak van organische stoffen zijn gescheiden, is de verblijftijd van de Ephyra® installatie aanzienlijk korter, vaak slechts zes tot acht dagen. Dit betekent dus een kleinere en goedkopere installatie.

De totale slibafbraak in Ephyra® plus navergister op Tollebeek was conform wat voor deze technologie verwacht wordt. De totale verblijftijd in de Ephyra® plus navergister bedroeg gemiddeld 17,5 dagen. De gemiddelde omzettingssnelheid van organische stof was circa 40 procent hoger dan in een conventionele installatie met eenzelfde verblijftijd. De exacte ontwerp verblijftijd is volgens de onderzoekers afhankelijk de locatie en projectspecifieke eisen. Ze stellen dat met dit demonstratie onderzoek de marktintroductie van de Ephyra® technologie als slibgistingstechnologie voltooid. Ephyra is geschikt voor het optimaliseren van zowel bestaande als nieuwe slibgistingsinstallaties.

Slib is een belangrijk thema voor de waterschappen. Met de verwerking van slib zijn enerzijds hoge kosten gemoeid. Anderzijds biedt slib kansen voor productie van duurzame energie en grondstoffenterugwinning, om zo mede de ambities van de watersector in Nederland in te vullen. Ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals de in dit rapport beschreven Ephyra® technologie blijft nodig om te komen tot een duurzame slibverwerking.