Skip to main content Skip to main nav

Inventarisatie stormschade door bomen aan waterkeringen

Dit rapport bevat de resultaten van een inventarisatie onder waterkeringbeheerders van de schade die is ontstaan aan primaire en regionale waterkeringen als gevolg van ontwortelde of afgeknapte bomen tijdens de vier stormen in januari en februari 2022. Het doel van de inventarisatie was om na te gaan of bomen schade aan de waterkeringen hebben veroorzaakt, en of de ontstane schade in het geval van een hoogwatersituatie een gevaar zou zijn geweest voor de waterveiligheid.

Begin 2022 is Nederland geteisterd door een viertal stormen: Corrie (29 januari t/m 31 januari), Dudley (14 februari), Eunice (18 februari) en Franklin (20 februari). Deze stormen gingen gepaard met extreem hoge windsnelheden met windstoten van meer dan 100 tot 130 km/uur. Dergelijke windsnelheden kunnen leiden tot het ontwortelen of afknappen van bomen. Uit de inventarisatie komt naar voren dat bomen op waterkeringen een risico kunnen vormen voor de waterveiligheid. Bij het afknappen of ontgronden van een boom kunnen er zwakke plekken ontstaan in de waterkering. Waterkeringbeheerders met een te reguleren waterpeil ervaren bomen op de waterkeringen als een minder groot risico in vergelijking met waterkeringbe­heerders met een variabel waterpeil.

Naar aanleiding van de inventarisatie bevelen de opstellers van het rapport aan alle bomen op waterkeringen vast te leggen in een beheerregister, voor elke boom een risicoprofiel gerelateerd aan waterveiligheid te bepalen en het beheer en onderhoud van de boom hierop aan te passen. Door bij het opstellen van het risicoprofiel rekening te houden met de maatgevende omstandigheden die gelden voor de waterkering bij de boom, wordt het beter inzichtelijk welke bomen onder bepaalde omstandigheden een risico vormen. Daarnaast wordt het aanbevolen om afgeknapte en omgevallen bomen en de veroorzaakte schade aan de waterkering beter en nauwkeuriger vast te leggen. Deze data kunnen gebruikt worden om de risicoprofielen van de bomen aan te scherpen.