Skip to main content Skip to main nav

Inspecteren, beheren en onderhouden

Inspecteren, beheren en onderhouden van waterkeringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reguliere inspecties vormen de basis voor het prioriteren en uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Bij calamiteiten vormen inspecties mogelijk de aanleiding voor het uitvoeren van noodmaatregelen.

Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen(PIW): AI-Toobox Waterkeringen

Het gebruik van artificial intelligence (AI) heeft de potentie om inspectie en monitoring van waterkeringen ingrijpend te ver...

Bekijk project

Proeven lauw asfalt

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de invloed van de verlaging van de productietemperatuur op de leven...

Bekijk project

Robotmol

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het testen van een kleine robot om het gangenstelsel en de omvang van das...

Bekijk project

Detectie van bevers met bijen

In deze pilot wordt onderzocht of bijen kunnen worden getraind om bevers op te sporen. En zo ja: welke aspecten verder moeten...

Bekijk project

Film: inspectie beverburcht en herstelmaatregelen

In dit project wordt een film gemaakt waarin het inspectieproces worden gevolgd waarbij uiteindelijk een beverburcht in een d...

Bekijk project

Kennisanalyse Zon op dijken

Het doel van dit project is om kennis over zonne-energie op dijken te bundelen. Deze kennis is afkomstig uit literatuur, prak...

Bekijk project

Zorgplicht Centraal

De samenhang tussen de verschillende waterveiligheids­processen (beheren of zorgplicht, beoordelen en versterken) voor prima...

Bekijk project

Evaluatie peer reviews zorgplicht

Er is een evaluatie uitgevoerd naar de peer-reviews als vervanging van de externe audits afgenomen door de ILT. Het gaat hier...

Bekijk project

Nieuwe website WIKI-noodmaatregelen

Wiki Noodmaatregelen is de site die overzicht geeft van alle relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor wat betreft de...

Bekijk project

Dashboard Zorgplicht

In het Dashboard Zorgplicht wordt de status van de proces­inrichting van de Zorgplicht primaire waterkeringen inzichtelijk ge...

Bekijk project

Zorgplicht Praktijkvoorbeelden

De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan samen aan de slag in het ontwikkeltraject zorgplicht. In dit traject staat leren van...

Bekijk project

Beheer & onderhoud: risico gestuurd met aandacht voor kosten en baten

Dit project richt zich op de implementatie van risicogestuurd beheer & onderhoud, met inachtneming van de kwetsbaarheid van e...

Bekijk project

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Onderzoek naar biologische bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot.

Bekijk project

Peer reviews Zorgplicht

STOWA heeft een handreiking laten ontwikkelen voor het organiseren van peer reviews voor de zorgplicht op de waterkeringen vo...

Bekijk project

Platform Waterkeringbeheer

In het Platform Waterkeringbeheer komen hoofdzakelijk leidinggevenden/assetmanagers op het gebied van waterkeringbeheer bijee...

Bekijk project

Bekledingenonderzoek

STOWA en Rijkswaterstaat werken samen in de regiegroep bekledingen en de expertgroepen asfalt-, gras- en steenbekleding. Vanu...

Bekijk project

Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP)

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Deze herinric...

Bekijk project

Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW)

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de hoogwat...

Bekijk project

Sterke dijken, bloemrijke dijken

Doel van dit project is het vergroten van kennis, kosten en baten van soortenrijke of bloemrijke dijken die voldoen aan de ve...

Bekijk project

Kennisplatform Dijkmonitoring

Binnen het Kennisplatform Dijkmonitoring wisselen beleidsmakers, waterbeheerders, adviseurs, wetenschappers en ontwerpers erv...

Bekijk project

Landelijke registratie wellen

De landelijke registratie van zandmeevoerende wellen is in 2017 gestart onder de vlag van het project ‘POV Piping’. Voor dit...

Bekijk project

Dynamisch kustbeheer

In dit project hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de handen ineen geslagen om dynamisch kustbeheer een stevige impul...

Bekijk project

Risicogestuurd beheer en onderhoud van Waterkeringen (PIW)

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. Het PIW-programma...

Bekijk project

Plaagsoorten in en op de dijk (PIW)

De waterkeringen in Nederland hebben te maken met verschillende soorten flora en fauna die worden gezien als plaagsoorten. De...

Bekijk project

Wiki noodmaatregelen, hulpmiddel bij dreigende hoogwatercalamiteiten

De Wiki Noodmaatregelen is een website site die overzicht geeft van alle relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor wa...

Bekijk project

Digigids & Digispectie

Binnen het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen en de voorgangers is hard gewerkt aan het uniform en dig...

Bekijk project

Bekleding van waterkeringen (PIW)

In Nederland liggen duizenden kilometers waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen. De waterschappen en Rijk...

Bekijk project