Skip to main content Skip to main nav

Risicogestuurd beheer en onderhoud van Waterkeringen (PIW)

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. Het PIW-programma van de STOWA en Rijkswaterstaat ondersteunt de beheerders met de invulling van risicogestuurd beheer en onderhoud aan de waterkeringen. Dit doet het programma door het ontwikkelen van handreikingen en het organiseren van werksessies.

Handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud van Waterkeringen

Deze Handreiking helpt waterschappen bij het praktisch inrichten van risicogestuurd beheer en onderhoud van primaire en regionale waterkeringen. Met deze aanpak hebben waterschappen continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering. Het geeft ze tevens de mogelijkheid maatregelen toe te passen die voorzien in een meerjarig kosteneffectieve risicobeheersing. Daarmee voldoen hun waterkeringen efficiënt en toekomstvast aan de veiligheidseisen en geven ze continu aantoonbaar adequaat invulling aan de Zorgplicht. > Naar publicatie

Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen)

Deze handreiking beschrijft de achtergrond en het gebruik van NEN 2767 conditiemeting voor het gestandaardiseerd inspecteren van waterkeringen (dijken, dammen en duinen). > Naar publicatie

Werksessies

In 2019 en 2020 zijn werksessies georganiseerd over het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen. Tijdens deze workshops zijn stapsgewijs de hoofdstukken van de handreiking Risicogestuurd Beheer en onderhoue van waterkeringen doorgenomen, waarbij elk onderwerp is toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wat tijdens deze workshops is behandeld is samengevat in onderstaande factsheets. Het is de bedoeling om vanaf 2021 een vervolg te geven aan deze werksessies, waarbij dieper op specifieke thema’s wordt ingegaan en waarbij de link wordt gelegd met bijvoorbeeld het WBI. De resultaten van deze werksessies zijn hieronder te downloaden.

Downloads