Skip to main content Skip to main nav

Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen)

Deze handreiking beschrijft de achtergrond en het gebruik van NEN 2767 conditiemeting voor het gestandaardiseerd inspecteren van waterkeringen (dijken, dammen en duinen).

De inspecteurs van waterkeringen gebruiken tot nu toe veelal de Digigids als instrument om op uniforme wijze de schade aan dijken te beschrijven. Er is een breed gedragen wens voor verdere standaardisatie van het inspecteren, zowel in het proces als bij de technische beoordeling. Het gebruik van NEN 2767 conditiemeting is daarom een logische volgende stap. Dit rapport helpt de dijkbeheerder die overweegt de overstap van Digigids naar NEN 2767 te gaan maken.

NEN 2767 is een inspectie-standaard die waterschappen en Rijkswaterstaat al gebruiken voor het inspecteren van gebouwen, wegen, gemalen, sluizen, etc. Het resultaat van NEN 2767 conditie-meting is een score van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht) en maakt een vergelijking tussen de geïnspecteerde onderdelen van een beheerobject mogelijk. Door alle beheerobjecten van waterschappen op dezelfde manier te inspecteren, kan een bestuurder, assetmanager of beheerder een beter onderbouwde, risico-gestuurde en transparante keuze maken voor bijvoorbeeld de vervangingsopgaven. De uitwerking van NEN 2767 voor dijken, dammen en duinen is daartoe herzien en aangevuld met de kennis uit Digigids.

De conditie-scores van NEN 2767 geven een indicatie van de degradatie van het geïnspec- teerde onderdeel van de waterkering. Wanneer er meerdere conditie-metingen in de tijd zijn gedaan, kan de beheerder steeds beter gaan voorspellen wanneer een (deel van de) waterke- ring aan vervanging toe is. Dit aspect van ‘predictive maintenance’ draagt bij aan een betere grip op de kwaliteit en te verwachten onderhoudskosten van een waterkering.

STOWA heeft de samenwerking gezocht met NEN en een expertgroep geformeerd van speci- alisten van waterschappen, Rijkswaterstaat, kennisinstituten en bedrijfsleven. Er is intensief samengewerkt. Aangezien de methode nieuw is voor waterkeringbeheerders is veel aandacht besteed aan de uitleg van de methode.

De totstandkoming van de handreiking is mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Programma Instandhouding Waterkeringen en NEN en in-kind bijdragen van de deelnemende organisaties in de expertgroep.