Skip to main content Skip to main nav

Bekledingenonderzoek

STOWA en Rijkswaterstaat werken samen in de regiegroep bekledingen en de expertgroepen asfalt-, gras- en steenbekleding. Vanuit deze kennisgroepen wordt onderzoek gefaciliteerd en begeleid over aanleg, instandhouding en (technisch) onderzoek aan de diverse typen bekledingen.

In de regiegroep bekleding zit naast RWS en STOWA ook Deltares. In de regiegroep worden de grote strategische onderzoekslijnen uitgezet. Er zijn op dit ogenblik (medio 2023) twee expertgroepen actief: grasbekleding onder leiding van Peter Boone (STOWA, grasregisseur) en asfaltbekleding onder leiding van Rien Davids (RWS).

Resultaten

Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefte

Dit rapport bevat de resultaten van een inventarisatie naar kennishiaten bij het beheer en onderhoud van uiteenlopende type dijkbekledingen. Het rapport maakt onderdeel uit van het Programma Instandhouding (v.h. Inpectie) Waterkeringen PIW.