Skip to main content Skip to main nav

Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefte

Dit rapport bevat de resultaten van een inventarisatie naar kennishiaten bij het beheer en onderhoud van uiteenlopende type dijkbekledingen. Het rapport maakt onderdeel uit van het Programma Instandhouding (v.h. Inpectie) Waterkeringen PIW.

In Nederland liggen duizenden kilometers waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben als waterkeringbeheerders de wettelijke taak om de waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen. De kering­ beheerders voeren verschillende activiteiten uit om die wettelijke taak uit te voeren, zoals inspectie en (ook preventief) onderhoud. De dijkbekleding is hierbij een belangrijk aandachts­ punt. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op deze activiteiten, die in het Kader Zorgplicht zijn opgenomen.

De praktijk leert dat de waterkeringbeheerder, vanwege kennishiaten en ontbrekende instru­menten, niet altijd een gedegen diagnose kan uitvoeren over de fysieke toestand van de dijk­bekleding in het veld. Ook is niet altijd een handelingsperspectief beschikbaar. De waterke­ringbeheerder heeft meer handvatten nodig.

STOWA en Rijkswaterstaat hebben in 2019 samen het initiatief genomen om hun achterban te faciliteren met een inventarisatie naar de belangrijkste kennishiaten op het vlak van inspectie en onderhoud. Op basis van interviews, consultaties en interactieve sessies heeft deze inventarisatie geleid tot een overzicht van de relevante kennishiaten per type dijkbekleding, aanbevelingen en concrete vervolgstappen die snel tot resultaat leiden.

In 2021 is als vervolg de pilot Open Steenasfalt gestart, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland en STOWA, in samenwerking met Rijkswaterstaat. De sterkte van open steenasfalt in een bestaand dijkvak wordt hierin aantoonbaar gemaakt.