Skip to main content Skip to main nav

Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW)

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de hoogwaterveiligheid, via het professionaliseren van inspectie, beheer en onderhoud. Het programma is gestart in 2004 en is de afgelopen jaren steeds verder geëvolueerd. Het programma is een samenwerkingsprogramma van STOWA en Rijkswaterstaat: Water, Verkeer en Leefomgeving.

Het PIW-programma bevindt zich in 2022 in fase 3.0. In deze fase draait het erom de waterkeringbeheerders in Nederland te ondersteunen om te zorgen dat zij in 2023 aantoonbaar in controle zijn over de actuele veiligheidsstatus van hun waterkeringen. Het programma maakt hiervoor (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het inspecteren, beheren en onderhouden van de waterkeringen. Dijkinspecteurs en objectbeheerders zijn dan ook de primaire doelgroep van het programma.

De ambitie om aantoonbaar in controle te zijn, komt voort uit de Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Het betreft de verplichting van waterschappen en Rijkswaterstaat om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inzichtelijk te maken dat zij aan de wettelijke taken rondom beheer en onderhoud van primaire keringen voldoen. Het PIW-programma helpt beheerders bij een aantal van de in totaal twaalf zorgplicht-onderdelen, met een primaire focus op inspectie, beheer en onderhoud. Ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving komen aan bod binnen het programma.