Skip to main content Skip to main nav

Sterke dijken, bloemrijke dijken

Doel van dit project is het vergroten van kennis, kosten en baten van soortenrijke of bloemrijke dijken die voldoen aan de veiligheidscriteria en tevens bijdragen aan de natuur- en belevingswaarden van de waterkeringen. Meer praktisch gezien gaat het om het verkrijgen van kennis waarmee succesvol en snel een sterke, soortenrijke dijkbekleding kan worden aangelegd, die kosteneffectief in stand kan worden gehouden.

Het idee achter soortenrijke dijken is dat ze enerzijds de erosiebestendigheid van dijken vergroten en daarmee de waterveiligheid verhogen, en anderzijds veel hogere natuurwaarden hebben, en een habitat vormen voor (bedreigde) soorten als bijen. 

Het betreft een TTW-onderzoeksvoorstel waarin de Radboud Universiteit (trekker), Landbouw Universiteit Wageningen, Universiteit Twente en TU-Delft samenwerken iov STOWA, Rijkswaterstaat en een aantal waterschappen.