Skip to main content Skip to main nav

Bekleding van waterkeringen (PIW)

In Nederland liggen duizenden kilometers waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben de wettelijke taak om de waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen. De bekleding van dijken (steen, asfalt, gras) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid. Het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen PIW ondersteunt waterkeringbeheerders met het verzamelen, bundelen en verspreiden van (actuele) kennis op het gebied van bekledingen op waterkeringen.

Dijkbekledingen ( van steen, asfalt of gras dan wel een een bloemrijke vegetatie) zijn van grote betekenis voor het voldoen aan de veiligheidseisen. Zo beschermt de bekleding de waterkering tegen de erosie van het onderliggende grondlichaam. Daarnaast worden steeds vaker eisen aan de bekleding gesteld, die niet direct raakvlakken hebben met waterveiligheid. Denk hierbij aan biodiversiteit op bloem- en kruidenrijke dijken.   

Het PIW-programma ondersteunt de waterkeringbeheerders met het verzamelen, bundelen en verspreiden van (actuele) kennis op het gebied van bekledingen op waterkeringen. Dit doet het programma onder andere door het faciliteren van een landelijke grasregisseur en de online Handreiking Grasbekleding.