Skip to main content Skip to main nav

De waterschappen als smart energiehubs. Handleiding visualisatiemodel

Dit rapport is het tweede van drie rapporten over het gebruik van rioolwaterzuiveringen als energiehubs. Het betreft de handleiding van het visualisatiemodel, dat tevens is bijgevoegd. Met het model kunnen gebruikers de 'Smart Energy Hub potentie' van een RWZI beoordelen. In het eerste rapport (2022-52) worden de uiteenlopende aspecten van een RWZI als energiehub behandeld. In rapport 2022-54 is de casus Harderwijk met het aangrenzende bedrijventerreinen (Lorentz) uitgewerkt voor de realisatie van een energiehub. Deze casus dient ter inspiratie en gebruik voor andere RWZI’s.

De energiehub heeft als doel op een duurzame wijze energie op te wekken en deze duurzame energie lokaal te benutten met een minimale uitbreiding van het net. Met een model zijn de mogelijkheden van RWZI’s als energiehub te visualiseren.

De waterschappen hebben zich verbonden aan de doelstelling Energie neutraliteit in 2025. De problemen in de capaciteit van het elektriciteitsnet (netcongestie) zijn een belemmering voor het behalen van dat doel. Ook worden waterschappen daardoor belemmerd in het leveren van hun bijdrage aan de regionale energie strategieën (RES-sen) waar de waterschappen zich aan hebben gecommitteerd. Daarbij zijn de kosten voor de traditionele uitbreiding van het elektriciteitsnet zeer hoog.

Een energie-hub is een knooppunt in een energiesysteem waar verschillende energiedragers samen komen en afstemming tussen vraag en aanbod, opslag en conversie mogelijk is. De RWZI is een relatief grote energieverbruiker met een relatief continu gebruikspatroon en tal van mogelijkheden voor energieconversie en flexibiliteit. Zo kan slib worden omgezet in biogas, biogas als brandstof omgezet worden naar warmte, elektriciteit of groen gas, kunnen additionele conversie en of opslag systemen zoals een electrolyser of batterij geplaatst worden en kan de warmte-kracht-koppeling bij overproductie aan duurzame energie afgeschakeld worden. Met deze maatregelen kan het net ontlast worden en kan de RWZI een gunstige bijdrage leveren aan de vorming van een smart energie-hub.

Het project heeft geleid tot een drietal rapporten en een visualisatiemodel. In het rapport 2022-52 worden de diverse aspecten van een RWZI als energiehub behandeld. Dit rapport is de handleiding van het visualisatiemodel en in rapport 2022-54 is de casus Harderwijk met het aangrenzende bedrijventerreinen (Lorentz) voor de realisatie van een energiehub uitgewerkt. Deze case dient ter inspiratie en gebruik voor andere RWZI’s.