Skip to main content Skip to main nav

Eindrapportage Diergeneesmiddelen (KIWK)

Deze rapportage is een compilatie van de resultaten van het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het rapport bevat alle informatie die is samengevat in de deelproducten van dit project - Handleiding meetstrategie diergeneesmiddelen, het Deltafact Modellering van emissies en verspreiding van diergeneesmiddelen, het Deltafact Huisdiergeneesmiddelen en het Deltafact Antiparasitica - en voorziet deze producten van aanvullende informatie.

Let op: In maart 2023 is een correctie van de PNEC van Fluralaner doorgevoerd. De aangepaste versie kunt u hieronder downloaden.

Waterbeheerders vragen zich vaak af in hoeverre diergeneesmiddelen een probleem vormen. Startpunt voor de kennisimpuls was een in opdracht van STOWA opgestelde kennissynthese 'Diergeneesmiddelen in het milieu'. Hieruit bleek dat diergeneesmiddelen wel eens een probleem zijn.

Diergeneesmiddelen zijn hierbij een complexe groep stoffen, met diverse gebruikstoepassingen, zoals antibiotica, anti-parasitica /biociden, en met stoffen die in het dier ingrijpen zoals medicijnen en hormonen. In dit project is gekeken naar veterinair gebruik. Speciale aandacht kregen anti-vlooienmiddelen voor gebruik bij honden en de ontwormingsmiddelen toegepast bij grote grazers. Het onderzoek gaf ons een overzicht van metingen, modelberekeningen en wetenschappelijke inschattingen.

Het eindbeeld is dat gebruik van mest met hierin veterinaire geneesmiddelen voor enkele worst case stoffen en situaties problemen geeft voor de grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Verdere monitoring helpt om dit beeld te verscherpen. Tegelijkertijd kan de eerste stap worden gemaakt naar aanpak; beperken van gebruik en aanpak van emissieroutes. Praktisch, en wellicht ook bij toelating van diergeneesmiddelen.

Meer weten over dit project en de resultaten? Klik dan op deze link.

Meer weten over de kennisimpuls? Kijk op www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl