Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
#Uitde1000knoop. Onderzoek naar het biologisch bestrijden van invasieve Aziatische duizendknoopsoorten Van kennis naar praktijk 2022-31
eDNA-metabarcoding vissen. Onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring (2018-2021) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-30
Eindrapportage Diergeneesmiddelen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-29
Kortsluitstroming bij doorboringen (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-28
Geochemisch buffervermogen van de ondergrond: Beschikbare data, 3D modellen en trendanalyse (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-27
Geochemisch buffervermogen van de ondergrond: een verkenning van reactiviteit rondom drinkwaterwinning Grubbenvorst (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-26
Maatregel-effectmonitoring in oppervlaktewateren: ontwerp, analyse en bepaling van de ecologische effectiviteit van uitgevoerde maatregelen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-25
Waterkwaliteit grondwater. Bodembiologische bescherming (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-24
Vergrijzing van grondwater. Handelingsperspectieven voor de voortschrijdende aantasting van grondwaterkwaliteit door menselijke invloeden (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-23
Monitoring en modellering in twee pilotgebieden voor gebiedsgerichte aanpak (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-22
Onderzoek naar de aanleg van bodemenergiesystemen op vergrijzing van grondwater. Case study Woerden (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-21
Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-20
Circulair assetmanagement waterschappen. Achtergrondrapportage rekenmethodiek Van kennis naar praktijk 2022-19B
Circulair assetmanagement waterschappen. Hoofdrapport Van kennis naar praktijk 2022-19A
Evaluatie van gedocumenteerde herstelprojecten in Nederland van 2006 t/m 2019 (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-18
Gewasbeschermingsmiddelen: vergelijking van erfafspoeling en spuitdrift als emissieroutes naar het oppervlaktewater (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-17
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een analyse op basis van de chemische samenstelling (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-16
Haalbaarheidsstudie Microforce ++ Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-14
Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-13
Biotische interacties in aquatische ecosystemen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-12