Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) Inspecteren, beheren en onderhouden 2021-22
Groen gas productie door toepassing van biologische methanisering op rioolwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-21
A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration Van kennis naar praktijk 2021-20
Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking. Hoe beschikbare kennis, hulpmiddelen en (reken)tools effectiever in te zetten Van kennis naar praktijk 2021-19
Strategische verkenning bekledingen onderzoek. Identificeren kennisbehoefte Inspecteren, beheren en onderhouden 2021-18
Drijflaagproblematiek in rioolgemalen Doelmatigheid 2021-17
Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen (KIWK) Van kennis naar praktijk 2021-16
Bepaling verwijderingsrendement medicijnresten rwzi-afvalwater. Koepelvoorschrift en onderbouwende eindrapportage plus deelrapportages 2021-15, 15A, 15B, 15C, 15D en 15E
Warmte uit samenwerking. Verkenning naar de governance van aquathermie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-14
Gedragsbeïnvloeding in de textielketen (KIWK) Nieuwe stoffen 2021-13
Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-12
De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling Klimaatbestendige stad 2021-11
Uniforme koppeling van inloop en riolering. Handleiding voor de BGT inlooptabel Klimaatbestendige stad 2021-10
Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2021-09
Sedimentopbouw in straatkolken Doelmatigheid 2021-08
Overschrijdingskans of overstromingskans regionale keringen. Een technische vergelijking Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-07
Veiligheidsbenadering regionale keringen. Casus Grote of Achterwaterschap - Alblasserwaard Vijfheerenlanden Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-06
Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzicht Zoetwatertekort & droogte 2021-05
Kennisbehoefte Droogte Zoetwatertekort & droogte 2021-04
Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020. Van WWL-tabel 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaal Zoetwatertekort & droogte 2021-03