Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methodenVan kennis naar praktijk2019-11
Evaluatie droge zomer 2018 waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2019-10
Handreiking VoorlandAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2019-09
Leren van wateroverlastWateroverlast2019-08
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Betrouwbaar fundament onder hydrologische modellenZoetwatertekort & droogte2019-07
Handleiding webapplicatie AqMaDRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-06
Risico-inschatting emissie lachgas vanuit Nederlandse rioolwaterzuiveringen. Resultaten meetonderoek voor verificatie eenvoudige risico-inschattingdiversen2019-05
Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom waterWater in de stad2019-04 a en b
Rek in afvalwatersystemen: hulpmiddel voor verkennen ruimte voor optimalisatieAsset management2019-03
Crane Hardstands for Installation of Wind TurbinesProduceren van energie (o.m. aquathermie)2019-02A
Handreiking kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbinesInspecteren, beheren en onderhouden2019-02
STOWA strategienota 2019-2023. Energie in synergiediversen2019-01
Data-analyse algen en waterplanten in relatie tot nutriënten in brakke waterenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-W-03
Zon op dijken. ZonnewijzerProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-76A
Zon op dijken. Verkennend en ontwerpend vooronderzoekProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-76
Beekherstel Versneld/tRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-75
Handreiking bij rekentool voor opstellen waterbalansRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2018-74
Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-73
Verkenning belang emissieroute riolering voor organische microverontreinigingenNieuwe stoffen2018-72
Verkenning toepassing Power-to-Gas concepten op rwzi'sProduceren van energie (o.m. aquathermie)2018-71