Skip to main content Skip to main nav

Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek

STOWA heeft begin 2021 de onderzoeksagenda Woning – Wijk – Watersysteem opgesteld met als doel inzicht te geven in de effecten van klimaatadaptieve maatregelen op het stedelijk watersysteem en de omgang daarmee door waterschappen. In dit rapport leest u de resultaten van de evaluatieonderzoek van in praktijk gemeten, berekende of waargenomen effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen onder verschillende lokale en hydrologische omstandigheden.

De agenda bestaat uit drie onderzoeken: Handreiking modellering stedelijk watersysteem, dit evaluatieonderzoek effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de watervraag van het stedelijk gebied en de handleiding monitoring en ondersteuning pilots en living labs.

De volgende onderzoeksvragen liggen ten grondslag aan deze verkenning:

  • Welke kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen worden beschouwd?
  • In hoeverre hebben deze maatregelen een effect op de stedelijke watervraag en dienen waterschappen hier rekening mee te houden?
  • Wat zijn daarbij belangrijke factoren die de mate van het effect op de stedelijke watervraag 
  • beïnvloeden?
  • Wat zijn relevante aanbevelingen met betrekking tot beheer en modellering om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen? 
  • In hoeverre hebben de kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen een effect op (grond)wateroverlast?
  • Welke informatie is er beschikbaar met betrekking tot verdampingsparameters van groen en verhard oppervlak?

Met het beantwoorden van deze vragen is duidelijk geworden dat er meerdere invalshoeken zijn van waaruit de stedelijke watervraag kan worden gesteld. De verkenning toont ook aan dat er nog relatief weinig bruikbare/beschikbare praktijkinformatie is over de effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de stedelijke watervraag. De beschikbare informatie is, zoals verwacht, ook dermate locatie-specifiek dat het lastig is om de effecten te extrapoleren naar andere situaties. Het ontbreekt bijvoorbeeld nog aan gestandaardiseerde 
protocollen en classificatiesystemen om op internationaal niveau onderzoeksresultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken en daardoor sneller van elkaar te kunnen leren.  Dit onderzoek heeft daarom een duidelijk verkennend en verzamelend karakter. Het kan door beleidsmakers, modelleurs en stedelijk waterbeheerders worden benut om een eerste grove of wellicht betere inschatting te maken van het relatieve verschil in effectiviteit van 
klimaatadaptieve maatregelen, het eventuele nut van modellering van verdamping en interceptie en welke beheermaatregelen mogelijk interessant zijn. Hoewel jaargemiddelde cijfers gevoel kunnen geven bij getalsverhoudingen in de waterbalans is voor de watervraag vooral de pieksituatie in een droge zomer van belang. Cijfers in deze verkenning dienen met de nodige omzichtigheid te worden beschouwd. Verdiepend onderzoek is nodig om meer grip te krijgen op (de variatie in) getalswaarden.