Skip to main content Skip to main nav

Wat betekent de afbouw van de derogatie voor de waterkwaliteit (brochure behorende bij 2023-17)

Deze brochure is een samenvatting van rapport 2023-17. Het betreft een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie (zie hieronder). Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog hierop tot hun beschikking om de waterkwaliteit te verbeteren? Het rapport geeft hier de nodige handvatten voor. Vooral door voorlichting kunnen waterschappen hier een bijdrage aan leveren. De brochure geeft een beknopt overzicht van de praktische handvatten.

Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift tot 2026 afgebouwd. Het besluit moet ertoe leiden dat de belasting van het (grond)water met stikstof en fosfaat daalt. Het instellen van verplichte bufferstroken, de extensivering van bouwplannen en lagere normen voor de toediening van mest hebben invloed op de waterkwaliteit. Een goede landbouwpraktijk speelt hierbij echter een belangrijke rol.